9. ZAKON o Gradu Stolac

Temeljem članka 1V.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADU STOLAC

Proglašava se Zakon o Gradu Stolac, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 17.2.2022. godine.

Broj 01-02-1-120-01/22
28. veljače 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O GRADU STOLAC


Članak 1.
(Predmet Zakona)


U skladu s uvjetima iz članka 5. stavak 2. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom uspostavlja se Grad Stolac, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, tijela, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovoga zakona.


Članak 2.
(Teritorij)


Teritorij Grada Stolac čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Stolac na dan stupanja na snagu ovoga zakona.


Članak 3.
(Svojstvo)


Grad Stolac je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.


Članak 4.
(Samoupravna tijela)


(1) Samoupravna tijela Grada Stolac su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravna tijela Grada Stolac poslove iz svoje nadležnosti vrše sukladno ustavu, zakonu i Statutu Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.


Članak 5.
(Gradsko vijeće)


(1) Tijelo odlučivanja Grada Stolac je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada sukladno zakonu.
(3) Gradsko vijeće Grada Stolac bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijeloga grada.


Članak 6.
(Gradonačelnik)


(1) Izvršno tijelo Grada Stolac je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik Grada Stolac bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/08).


Članak 7.
(Statut)


(1) Grad Stolac ima Statut.
(2) Statutom Grada Stolac propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlasti i način rada njegovih tijela, međusobni odnosi gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Stolac mora biti u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Hercegovačko - neretvanskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.
(4) Statut Grada Stolac priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.


Članak 8.
(Pravno sljedništvo)


(1) Grad Stolac je pravni sljednik Općine Stolac i ima zakonom određene nadležnosti grada i preuzima nadležnosti, prava, obveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Stolac i načelnik Općine Stolac, izabrani na Općinskim izborima održanim 15. studenoga 2020. godine, stupanjem na snagu ovoga zakona, nastavljaju s radom kao vijećnici Gradskog vijeća i Gradonačelnik Grada Stolac.
(3) Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i druga općinska tijela, stupanjem na snagu ovoga zakona nastavljaju s radom kao tijela i službe Grada Stolac.
(4) Javna poduzeća i javne ustanove, čiji je utemeljitelj Općina, nastavljaju s radom kao javna poduzeća i ustanove Grada Stolac.


Članak 9.
(Privremena statutarna odluka)


Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Stolac održanim 2020. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Stolac u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.


Članak 10.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.