6. ЗАКОН о Граду Коњиц

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ГРАДУ КОЊИЦ

Проглашава се Закон о Граду Коњиц, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 21.12.2021. године и на сједници Дома народа од 17.02.2022. године.

Број 01-02-1-117-01/22
28. фебруара 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ГРАДУ КОЊИЦ


Члан 1.
(Предмет Закона)


У складу с условима из члана 5. став 2. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 49/06 и 51/09) овим законом успоставља се Град Коњиц, одређује његова територија, прописује својство, органи, начин избора градског вијећа и градоначелника, уређује доношење привремене статутарне одлуке, доношење статута, расписивање избора и друга питања од значаја за примјену овог закона.


Члан 2.
(Територија)


Територију Града Коњиц чине сва насељена мјеста, која су се према евиденцији Федералног завода за статистику налазила у оквиру Општине Коњиц на дан ступања на снагу овог закона.


Члан 3.
(Својство)


Град Коњиц је јединица локалне самоуправе и има својство правног лица.


Члан 4.
(Самоуправни органи)


(1) Самоуправни органи Града Коњиц су Градско вијеће и градоначелник.
(2) Самоуправни органи Града Коњиц послове из своје надлежности врше у складу с уставом, законом и Статутом Града.
(3) Мандат вијећника Градског вијећа и градоначелника је четири године.


Члан 5.
(Градско вијеће)


(1) Орган одлучивања Града Коњиц је Градско вијеће.
(2) Број чланова Градског вијећа одређује се Статутом Града у складу са законом.
(3) Градско вијеће Града Коњиц бира се демократским путем на непосредним и тајним изборима на подручју цијелог града.


Члан 6.
(Градоначелник)


(1) Извршни орган Града Коњиц је градоначелник.
(2) Градоначелник Града Коњиц бира се у складу са Законом о избору, престанку мандата, опозиву и замјени начелника општина у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 19/08).


Члан 7.
(Статут)


(1) Град Коњиц има Статут.
(2) Статутом Града Коњиц прописује се и уређује самоуправни дјелокруг Града, његова обиљежја, сједиште, јавна признања, организација, овлашћења и начин рада његових органа, међусобни односи градског вијећа и градоначелника, облици непосредног одлучивања грађана, сарадња с другим јединицама локалне самоуправе и друга питања од значаја за Град.
(3) Статут Града Коњиц мора бити у складу с Уставом Федерације Босне и Херцеговине, Уставом Херцеговачко - неретванског кантона и федералним и кантоналним законодавством.
(4) Статут Града Коњиц припрема и усваја Градско вијеће двотрећинском већином вијећника Градског вијећа.


Члан 8.
(Правно сљедништво)


(1) Град Коњиц је правни сљедник Општине Коњиц и има законом одређене надлежности града и преузима надлежности, права, обавезе и имовину општине чији је правни сљедник.
(2) Вијећници Општинског вијећа Коњиц и начелник Општине Коњиц, изабрани на Општинским изборима одржаним 15. новембра 2020. године, ступањем на снагу овог закона, настављају с радом као вијећници Градског вијећа и градоначелник Града Коњиц.
(3) Општински органи управе и управне организације, стручне и друге службе и други општински органи, ступањем на снагу овог закона настављају с радом као органи и службе Града Коњиц.
(4) Јавна предузећа и јавне установе, чији је оснивач Општина, настављају с радом као јавна предузећа и установе Града Коњиц.


Члан 9.
(Привремена статутарна одлука)


Вијећници изабрани на Општинским изборима за Општину Коњиц одржаним 2020. године донијеће Привремену статутарну одлуку Града Коњиц у року од два мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, која ће важити до доношења Статута Града.


Члан 10.
(Ступање на снагу)


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједaвaјући
Предстaвничког домa
Пaрлaментa Федерaције БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједaвaјући
Дома народа
Пaрлaментa Федерaције БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.