6. ZAKON o Gradu Konjic

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADU KONJIC

Proglašava se Zakon o Gradu Konjic, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 17.2.2022. godine.

Broj 01-02-1-117-01/22
28. veljače 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O GRADU KONJIC


Članak 1.
(Predmet Zakona)


U skladu s uvjetima iz članka 5. stavak 2. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom uspostavlja se Grad Konjic, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, tijela, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovoga zakona.


Članak 2.
(Teritorij)


Teritorij Grada Konjic čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Konjic na dan stupanja na snagu ovoga zakona.


Članak 3.
(Svojstvo)


Grad Konjic je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.


Članak 4.
(Samoupravna tijela)


(1) Samoupravna tijela Grada Konjic su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravna tijela Grada Konjic poslove iz svoje nadležnosti vrše sukladno ustavu, zakonu i Statutu Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.


Članak 5.
(Gradsko vijeće)


(1) Tijelo odlučivanja Grada Konjic je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada sukladno zakonu.
(3) Gradsko vijeće Grada Konjic bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijeloga grada.


Članak 6.
(Gradonačelnik)


(1) Izvršno tijelo Grada Konjic je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik Grada Konjic bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/08).


Članak 7.
(Statut)


(1) Grad Konjic ima Statut.
(2) Statutom Grada Konjic propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlasti i način rada njegovih tijela, međusobni odnosi Gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Konjic mora biti u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Hercegovačko - neretvanskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.
(4) Statut Grada Konjic priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.


Članak 8.
(Pravno sljedništvo)


(1) Grad Konjic je pravni sljednik Općine Konjic i ima zakonom određene nadležnosti grada i preuzima nadležnosti, prava, obveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Konjic i načelnik Općine Konjic, izabrani na Općinskim izborima održanim 15. studenoga 2020. godine, stupanjem na snagu ovoga zakona, nastavljaju s radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Konjic.
(3) Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i druga općinska tijela, stupanjem na snagu ovoga zakona nastavljaju s radom kao tijela i službe Grada Konjic.
(4) Javna poduzeća i javne ustanove, čiji je utemeljitelj Općina, nastavljaju s radom kao javna poduzeća i ustanove Grada Konjic.


Članak 9.
(Privremena statutarna odluka)


Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Konjic održanim 2020. godine donijeti će Privremenu statutarnu odluku Grada Konjic u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.


Članak 10.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.