5. ЗАКОН о Граду Лукавац

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне н Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ГРАДУ ЛУКАВАЦ

Проглашава се Закон о Граду Лукавац, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 21.12.2021. године и на сједници Дома народа од 17.02.2022. године.

Број 01-02-1-116-01/22
28. фебруара 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ГРАДУ ЛУКАВАЦ


Члан 1.
(Предмет Закона)


У складу с условима из члана 5. став 2. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 49/06 и 51/09) овим законом успоставља се Град Лукавац, одређује његова територија, прописује својство, органи, начин избора градског вијећа и градоначелника, уређује доношење привремене статутарне одлуке, доношење статута, расписивање избора и друга питања од значаја за примјену овог закона.


Члан 2.
(Територија)


Територију Града Лукавац чине сва насељена мјеста, која су се према евиденцији Федералног завода за статистику налазила у оквиру Општине Лукавац на дан ступања на снагу овог закона.


Члан 3.
(Својство)


Град Лукавац је јединица локалне самоуправе и има својство правног лица.


Члан 4.
(Самоуправни органи)


(1) Самоуправни органи Града Лукавац су градско вијеће и градоначелник.
(2) Самоуправни органи Града Лукавац послове из своје надлежности врше у складу с уставом, законом и Статутом Града.
(3) Мандат вијећника градског вијећа и градоначелника је четири године.


Члан 5.
(Градско вијеће)


(1) Орган одлучивања Града Лукавац је Градско вијеће.
(2) Број чланова Градског вијећа одређује се Статутом Града у складу са законом.
(3) Градско вијеће Града Лукавац бира се демократским путем на непосредним и тајним изборима на подручју цијелог града.


Члан 6.
(Градоначелник)


(1) Извршни орган Града Лукавац је градоначелник.
(2) Градоначелник Града Лукавац бира се у складу са Законом о избору, престанку мандата, опозиву и замјени начелника општина у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 19/08).


Члан 7.
(Статут)


(1) Град Лукавац има Статут.
(2) Статутом Града Лукавац прописује се и уређује самоуправни дјелокруг Града, његова обиљежја, сједиште, јавна признања, организација, овлашћења и начин рада његових органа, међусобни односи градског вијећа и градоначелника, облици непосредног одлучивања грађана, сарадња с другим јединицама локалне самоуправе и друга питања од значаја за Град.
(3) Статут Града Лукавац мора бити у складу с Уставом Федерације Босне и Херцеговине, Уставом Тузланског кантона и федералним и кантоналним законодавством.
(4) Статут Града Лукавац припрема и усваја Градско вијеће двотрећинском већином вијећника Градског вијећа.


Члан 8.
(Правно сљедништво)


(1) Град Лукавац је правни сљедник Општине Лукавац и има законом одређене надлежности града и преузима надлежности, права, обавезе и имовину општине чији је правни сљедник.
(2) Вијећници Општинског вијећа Лукавац и начелник Општине Лукавац, изабрани на Општинским изборима одржаним 15. новембра 2020. године, ступањем на снагу овог закона, настављају с радом као вијећници Градског вијећа и градоначелник Града Лукавац.
(3) Општински органи управе и управне организације, стручне и друге службе и други општински органи, ступањем на снагу овог закона настављају с радом као органи и службе Града Лукавац.
(4) Јавна предузећа и јавне установе, чији је оснивач општина, настављају са радом као јавна предузећа и установе Града Лукавац.


Члан 9.
(Привремена статутарна одлука)


Вијећници изабрани на Општинским изборима за Општину Лукавац одржаним 2020. године донијеће Привремену статутарну одлуку Града Лукавац у року од два мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, која ће важити до доношења Статута Града.


Члан 10.
(Ступање на снагу)


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.


Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.