5. ZAKON o Gradu Lukavac

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADU LUKAVAC

Proglašava se Zakon o Gradu Lukavac, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 17.02.2022. godine.

Broj 01-02-1-116-01/22
28. veljače 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O GRADU LUKAVAC


Članak 1.
(Predmet Zakona)


U skladu s uvjetima iz članka 5. stavak 2. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom uspostavlja se Grad Lukavac, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, tijela, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovoga zakona.


Članak 2.
(Teritorij)


Teritorij Grada Lukavac čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Lukavac na dan stupanja na snagu ovoga zakona.


Članak 3.
(Svojstvo)


Grad Lukavac je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.


Članak 4.
(Samoupravna tijela)


(1) Samoupravna tijela Grada Lukavac su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravna tijela Grada Lukavac poslove iz svoje nadležnosti vrše sukladno ustavu, zakonu i Statutu Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.


Članak 5.
(Gradsko vijeće)


(1) Tijelo odlučivanja Grada Lukavac je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada sukladno zakonu.
(3) Gradsko vijeće Grada Lukavac bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijeloga grada.


Članak 6.
(Gradonačelnik)


(1) Izvršno tijelo Grada Lukavac je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik Grada Lukavac bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/08).


Članak 7.
(Statut)


(1) Grad Lukavac ima Statut.
(2) Statutom Grada Lukavac propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlasti i način rada njegovih tijela, međusobni odnosi Gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Lukavac mora biti u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Tuzlanskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.
(4) Statut Grada Lukavac priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.


Članak 8.
(Pravno sljedništvo)


(1) Grad Lukavac je pravni sljednik Općine Lukavac i ima zakonom određene nadležnosti grada i preuzima nadležnosti, prava, obveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Lukavac i načelnik Općine Lukavac, izabrani na Općinskim izborima održanim 15. studenoga 2020. godine, stupanjem na snagu ovoga zakona, nastavljaju s radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Lukavac.
(3) Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i druga općinska tijela, stupanjem na snagu ovoga zakona nastavljaju s radom kao tijela i službe Grada Lukavac.
(4) Javna poduzeća i javne ustanove, čiji je utemeljitelj Općina, nastavljaju s radom kao javna poduzeća i ustanove Grada Lukavac.


Članak 9.
(Privremena statutarna odluka)


Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Lukavac održanim 2020. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Lukavac u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.


Članak 10.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.


Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.