37. ЗАКОН о допунама Закона о премјеру и катастру некретнина

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕМЈЕРУ И КАТАСТРУ НЕКРЕТНИНА

Проглашава се Закон о допунама Закона о премјеру и катастру некретнина, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 26.07.2022. године и на сједници Дома народа од 28.07.2022. године.

Број 01-02-1-359-01/22
29. јула 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.
ЗАКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕМЈЕРУ И КАТАСТРУ НЕКРЕТНИНА


("Службени лист СРБиХ", бр. 22/84, 12/87, 26/90 и 36/90 и "Службени лист РБиХ", бр. 4/93 и 13/94)


Члан 1.


У члану 47. иза става (2) додају се нови ст. (3) и (4), који гласе:
"(3) Катастар некретнина се обавезно води у бази података катастра некретнина (у даљем тексту: БПКН).
(4) Садржај, технички нормативи, израда, одржавање, дистрибуција, чување и архивирање садржаја БПКН прописује директор Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове Правилником о БПКН.".


Члан 2.


У члану 172. иза става (1) додаје се нови став (2), који гласи:
"(2) Ако су подаци о некретнини уписани у катастру некретнина и земљишној књизи у свему усаглашени, као подаци о кориснику у БПКН преузимају се подаци о власнику који су резултат поступка провођења уписа промјене у земљишној књизи.".


Члан 3.


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерацуије БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.