37. ZAKON o dopunama Zakona o premjeru i katastru nekretnina

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU NEKRETNINA

Proglašava se Zakon o dopunama Zakona o premjeru i katastru nekretnina, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 26.7.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 28.7.2022. godine.

Broj 01-02-1-359-01/22
29. srpnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.
ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU NEKRETNINA


("Službeni list SRBiH", br. 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i "Službeni list RBiH", br. 4/93 i 13/94).


Članak 1.


U članku 47. iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4), koji glase:
"(3) Katastar nekretnina se obvezno vodi u bazi podataka katastra nekretnina (u daljnjem tekstu: BPKN).
(4) Sаdržај, tehnički normativi, izrada, оdržаvаnje, distribuciјa, čuvanje i arhiviranje sadržaja BPKN propisuje ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Pravilnikom o BPKN."


Članak 2.


U članku 172. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2), koji glasi:
"(2) Ako su podaci o nekretnini upisani u katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi u svemu usuglašeni, kao podaci o korisniku u BPKN preuzimaju se podaci o vlasniku koji su rezultat postupka provođenja upisa promjene u zemljišnoj knjizi."


Članak 3.


Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.