324. сједница Владе ФБиХ

 • 21.07.2022.
 • 324. сједница Владе ФБиХ

  Утврђен Приједлог закона о заштити зрака

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Сарајеву, на приједлог Федералног министарства околиша и туризма, утврдила Приједлог закона о заштити зрака, који ће упутити Парламенту ФБиХ на разматрање и усвајање.

  Овим законом уређује се заштита и управљање квалитетом зрака, дефинишу циљеви и надлежности, те параметри и планирање квалитета зрака, као и мјере за побољшање квалитета зрака, заштите озонског омотача и ублажавања и прилагођавања климатским промјенама. Такођер, уређују се и послови мјерења емисија, информисање и извјештавање, финансирање заштите и побољшања квалитета зрака, те информациони систем, управни надзор и казнене одредбе.

  Циљеви овог закона су избјегавање, спречавање или смањење штетних посљедица по људско здравље, квалитет живота и околиша у цјелини, потом успостављање, одржавање и унапређење јединственог система управљања квалитетом зрака на територији Федерације БиХ, те очување и побољшање квалитета зрака кроз утврђивање и остваривање мјера у области заштите зрака како би се спријечиле или смањиле штетне посљедице по здравље људи и/или околиш.

  Такођер, међу циљевима су и избјегавање, спрјечавање и смањење загађивања која утичу на оштећење озонског омотача и климатске промјене, те праћење, прибављање и процјена одговарајућих података о квалитету зрака на основу мјерења и стандардизованих метода, као и осигуравање доступности података о квалитету зрака и извршавање обавеза у складу с потврђеним међународним уговорима.

  Одредбе Приједлога закона по поглављима уређују квалитет зрака, планирање, мјере за побољшање квалитета зрака, послове мјерења, информисање, те обавјештавање и извјештавање, финансирање заштите и побољшања квалитета зрака, као и информациони систем, надзор и казнене одредбе.

  У образложењу Министарства, уз остало, наведено је да је новина у односу на постојећа ријешења у јаснијем дефинисању надлежности органа и сектора на пољу заштите квалитета зрака, детаљније дефинисање мониторинга квалитета зрака на нивоу ФБиХ, кантона и јединица локалне самоуправе.

  Приликом израде закона кориштена је и међународна пракса земаља Европске уније у погледу транспонираности европског законодавства, а прије свега земаља у нашем окружењу које су приступиле Европској унији или су на путу да то ускоро учине.

  Поступајући по закључцима Представничког и Дома народа Парламента ФБиХ, Федерално министарство околиша и туризма је провело јавну расправу на нацрт овог закона, те приликом израде приједлога испунило услове из Уредбе Владе ФБиХ о правилима за учешће заинтересиране јавности у поступку припреме федералних правних прописа и других аката.

  Овај закон вишеструко је економски оправдан из разлога што његови циљеви јесу избјегавање, спречавање или смањење штетних посљедица по људско здравље, квалитет живота и околиша у цјелини.

  За промовирање техничке културе 169.295 КМ

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта, донијела Одлуку о утврђивању листе корисника и расподјели дијела прихода остварених на основу накнада за приређивање игара на срећу

  Од дијела прихода у износу од 191.713,40 КМ уплаћених у Буџет ФБиХ у 2021. години, остварених на основу накнада за приређивање игара на срећу, одобрава се износ од 169.295 КМ, за финансирање 29 програма и пројеката из области Промовирање техничке културе, из Листе корисника сачињене по окончаном јавном конкурсу.

  Министарство је у образложењу Одлуке навело да се на јавни конкурс пријавило укупно 62 удружења. Формално-правне услове је задовољило 49 удружења, а од тога 29 удружења је испунило захтјеве у финансијском дијелу пројекта и рангирани су према освојеном броју бодова. Обзиром на расположива средства, за све апликанте који се налазе на потенцијалној ранг листи, комисија је предложила средства. Финансијска средства у износу од 22.418,40 КМ нису искориштена.

  Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта ће најкасније у року од 30 дана, од дана ступања на снагу ове одлуке, закључити појединачне уговоре о додјели средстава са свим корисницима којима су средства додијељена. Уговори ће садржавати одредбу према којој ће се утврдити обавеза корисника средстава да најкасније до 31.12.2022. године Федералном министарству доставе извјештај о намјенском утрошку додијељених средстава. Корисници средстава су дужни доставити и документацију на основу које се доказује намјенски утрошак средстава.

  Корисници средстава који у уговореном року не доставе извјештај о утрошку средстава или додијељена средства утроше супротно прописаним критеријима, дужни су на захтјев Федералног министарства извршити поврат додијељених средстава у Буџети ФБиХ и не могу остварити право на додјелу средстава у наредне три године.

  Подручје Међународног аеродрома Сарајево од значаја за Федерацију БиХ

  Влада Федерације БиХ утврдила је приједлог Одлуке којом се подручје „Међународни аеродром Сарајево”,  које се налази на територији Федерације БиХ утврђује као подручје од значаја за Федерацију БиХ. Приједлог ове одлуке бит ће упућен Парламенту ФБиХ на разматрање.

  Разлог за доношење ове одлуке је потреба за планским управљањем, кориштењем земљишта и заштите простора Федерације БиХ, као нарочито вриједног и ограниченог добра, што тренутно није случај.

  У образложењу Федералног министарство просторног уређења, а на основу достављеног извјештаја ЈП Међународни аеродром Сарајево, наводи се да су непланска градња око аеродрома, сукоб надлежности и супротни интереси нижих нивоа власти и локалних заједница, допринијели да аеродром дјелимично не испуњава услове прописане домаћом и међународном регулативом, што је довело у питање рецертификацију аеродрома од Дирекције за цивилну авијацију (БиХ-БХДЦА), као и надзор надлежних међународних институција. То се прије свега односи на прописану најмању ширину основне стазе за инструментални прилаз (прецизни и непрецизни) од 140 метара, са сваке стране уздужне средишње осовине узлетно-слетне стазе. Такођер, наведено је да неконтролисана и непланска градња у зони аеродрома доводи до смањењења употребљивости аеродрома и онемогућава његов даљи развој и увођење нових технологија. Ови недостаци су констатовани у извјештају стручног тима Дирекције за цивилну авијацију.

  Стога је неопходно плански заштитити подручје ван периметарске ограде аеродрома од непланске градње с циљем будуће експропријације некретнина у површинама које нису већ обухваћене прописаном обавезном ширином основне узлетно-слетне стазе.

  Доношењем ове одлуке створит ће се предпоставке за израду Просторног плана „Медународни аеродром Сарајево”, којим ће се омогућити плански развој овог аеродрома, а што је не само интерес Федерације, већ и државе Босне и Херцеговине и свих нижих нивоа власти кантона и општина.

  Уз остало, овим просторним планом треба се дефинисати простор међународног аеродрома који је у надлежности Федерације БиХ и простори који остају у надлежности кантона и општина.

  Дионица аутоцесте Озимице – Поприкуше на Коридору Вц од јавног интереса за ФБиХ

  Влада Федерације БиХ донијела је Одлуку којом је утврдила да је изградња дионице аутоцесте Озимица - Поприкуше на Коридору Вц, у дужини од 12,9 километара, од јавног интереса за Федерацију БиХ.

  Утврђено је и да је ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар корисник експропријације некретнина потребних за изградњу објекта на овој дионици, те му је наложено да покрене поступак експропријације некретнина.

  За провођење ове одлуке задужени су Федерално министарство промета и комуникација и ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар, свако у оквиру своје надлежности.

  Доношењем ове одлуке омогућава се покретање поступка експропријације некретнина, што је уједно и предуслов за реализацију пројекта изградње аутоцесте на овој дионици.

  Влада Федерације БиХ дала је и сагласност за кориштење земљишне честице јавног добра за потребе изградње аутоцесте на траси коридора Вц, дионица Почитељ-Бијача, поддионица Почитељ-Звировићи.

  За Аеродром Бихаћ 19.870.000 КМ

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства промета и комуникција, донијела Одлуку о усвајању програма утрошка средстава капиталног трансфера „Капитални трансфери јавним подузећима - Унапређење авио промета Федерације БиХ - ЈП Аеродром Бихаћ“ утврђеног Буџетом ФБиХ за 2022. годину овом министарству, у износу од 19.700.000 КМ.

  Ова средства бит ће утрошена за откуп земљишта, изградњу полетно слетне стазе (ПСС), израду елабората о заштити културнога наслијеђа, надзор над извођењу радова, те услуге израде идејних и главних пројеката.

  Федерално министарство промета и комуникација задужено је да врши континуиран надзор о утрошку редстава, те да са ЈП Аеродром Бихаћ д.о.о. Бихаћ потпише уговор којим ће се уредити начин пријеноса средстава, проведба поступка јавне набавке и извјештавање о утрошеним средствима.

  Јавно предузеће Аеродром Бихаћ д.о.о. Бихаћ је дужно о утрошку средстава квартално извјештавати Федерално министарство промета и комуникација, а након утрошка средстава, најкасније до 28.2.2023. године, дужно је сачинити укупни извјештај о утрошеним средствима трансфера и доставити га Министарству заједно са одлуком Надзорног одбора о његовом усвајању.

  Данас је усвојен и програм утрошка дијела средстава текућег трансфера Субвенције јавним предузећима - Унапређење авио промета Федерације БиХ - ЈП Аеродром Бихаћ утврђених у овогодишњем буџету ФБиХ у износу од 170.000 КМ.

  Дате сагласности за издавање енергетских дозвола привредним друштвима за изградњу вјетроелектране и фотонапонске електране

  Влада Федерације БиХ усвојила је информацију и дала претходне сагласности Федералном министарство енергије, рударства и индустрије у поступку издавања енергетских дозвола привредном друштву “Сузлон Wинд Енергy БХ” д.о.о. за изградњу вјетроелектране Иван Седло на локалитету опћине Хаџићи.

  Ради се о пет појединачних производних јединица ВЕ-1, ВЕ-2, ВЕ-3, ВЕ-4 и ВЕ-5 Иван Седло укупне инсталисане називне снаге од по 5 МW, одобрене снаге прикључења од по 5 МW и планиране годишње производње електричне енергије од по 15,65 ГWх, а које се планирају градити на подручју опћине Хаџићи.

  У информацији Федералног министарство енергије, рударства и индустрије, уз остало, наведено је да је ријеч о првом пројекту овакве врсте у Кантону Сарајево, јер представља инвестицију у производна постројења која користе обновљиви извор енергије за производњу електричне енергије.

  Такођер, имајући у виду стратешка опредијељења БиХ за испуњавање циљева у повећању бруто финалне потрошње енергије из обновљивих извора, пројект изградње ВЕ-1 до ВЕ-5 Иван Седло је од великог значаја за подручје Кантона Сарајево, а самим тим и Федерације БиХ, јер директно промовира употребу обновљивих извора енергије.

  На данашњој сједници, Влада Федерације БиХ усвојила је и информацију, те дала претходне сагласности Федералном министарство енергије, рударства и индустрије у поступку издавања енергетских дозвола привредном друштву “Ецо-Wат” д.о.о. Кисељак за изградњу фотонапонске електране Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 и Ц1 инсталисане називне снаге од по 4,999 МW, одобрене снаге прикључења од по 4,999 МW, те планиране годишње производње електричне енергије од по 7.150,086 МWх, а која се планира градити на локалитету опћине Столац, у Пословној зони Ходово.

  Влада је задужила Федерално министарство енергије, рударства и индустрије да приступи активностима прописаним Уредбом о поступку, критеријима, форми и садржају захтјева за издавање енергетске дозволе за изградњу нових и реконструкцију постојећих производних постројења, на издавању ових енергетских дозвола.

  Одлуке и извјештаји

  Влада Федерације БиХ усвојила је информацију Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о статусу реализације пројеката изградње замјенских термоблокова (Блок 7 - ТЕ Тузла, Блок 8 - ТЕ Какањ и Блок 1- ТЕ Бановићи), која ће бити прослијеђена Парламенту ФБиХ на разматрање. Ово федерално министарство задужено је да у складу са ЕУ директивама, те потписаним и преузетим обавезема изврши измјене и допуне енергетске стратегије ФБиХ.

  Данас је прихваћена и информација овог федералног министарства о преговорима о приједлогу циљева Босне и Херцеговине за 2030. годину, те дата сагласност на приједлог циљева БиХ за 2030. годину, који је доставило Министарства вањске трговине и економских односа БиХ. Приједлог циљева за Федерацију БиХ су дио укупних циљева за 2030. годину за БиХ и представљају добру основу за израду Интегрисаног енергетског и климатског плана БиХ до 2030. године (НЕЦП БиХ). Федерално министарство задужено је да и даље учествује и прати преговоре са Европском комисијом и Секретаријатом Енергетске заједнице и све активности на доношењу Интегрисаног енергетског и климатског плана БиХ 2030. године и о томе извјештава Владу Федерације БиХ.

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, донијела Одлуку о додјели средстава утврђених у Буџету ФБиХ за 2022. годину овом министарству „Капитални трансфери јавним предузећима - ОТФ д.о.о. Сарајево - за повећање капитала Нафтни терминали Федерације д.о.о. Плоче“.

  Упознала се са информацијом Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о броју запослених на дан 31.12.2021. године у привредним друштвима која су добила финансијску помоћ у 2020. години (за вријеме пандемије). У складу с подацима у овим привредним друштвима на дан 31.12.2020. године број запослених износио је 33.348, док је на исти дан 2021. године број запослених износио 34.704 запосленика, те је утврђен пораст од 1.356 запосленика.

  Такођер, данас су усвојени извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије трезорских записа и обвезница, на дане 14.6.2022. године и 21.6.2022. године.

  Кадровска рјешења

  На данашњој сједници Влада ФБиХ је донијела одлуке о расписивању јавног конкурса и утврђивању критерија за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Сарајево-осигурања д.д. Сарајево уиме државног капитала, те утврдила текст јавног конкурса.

  Влада Федерације БиХ је за учешће у раду и одлучивању на предстојећим скупштинама привредних друштава опуномоћила Горана Бухача (ЈП Цесте Федерације БиХ), Јакуба Мушинбеговића (Техничко ремонтни завод Хаџићи д.д. Хаџићи) и Аднана Фрљака (БНТ- Творница машина и хидраулике д.д. Нови Травник).