324. sjednica Vlade FBiH

 • 21.07.2022.
 • 324. sjednica Vlade FBiH

  Utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti zraka

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti zraka, koji će uputiti Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje.

  Ovim zakonom uređuje se zaštita i upravljanje kvalitetom zraka, definišu ciljevi i nadležnosti, te parametri i planiranje kvaliteta zraka, kao i mjere za poboljšanje kvaliteta zraka, zaštite ozonskog omotača i ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama. Također, uređuju se i poslovi mjerenja emisija, informisanje i izvještavanje, finansiranje zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka, te informacioni sistem, upravni nadzor i kaznene odredbe.

  Ciljevi ovog zakona su izbjegavanje, sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po ljudsko zdravlje, kvalitet života i okoliša u cjelini, potom uspostavljanje, održavanje i unapređenje jedinstvenog sistema upravljanja kvalitetom zraka na teritoriji Federacije BiH, te očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka kroz utvrđivanje i ostvarivanje mjera u oblasti zaštite zraka kako bi se spriječile ili smanjile štetne posljedice po zdravlje ljudi i/ili okoliš.

  Također, među ciljevima su i izbjegavanje, sprječavanje i smanjenje zagađivanja koja utiču na oštećenje ozonskog omotača i klimatske promjene, te praćenje, pribavljanje i procjena odgovarajućih podataka o kvalitetu zraka na osnovu mjerenja i standardizovanih metoda, kao i osiguravanje dostupnosti podataka o kvalitetu zraka i izvršavanje obaveza u skladu s potvrđenim međunarodnim ugovorima.

  Odredbe Prijedloga zakona po poglavljima uređuju kvalitet zraka, planiranje, mjere za poboljšanje kvaliteta zraka, poslove mjerenja, informisanje, te obavještavanje i izvještavanje, finansiranje zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka, kao i informacioni sistem, nadzor i kaznene odredbe.

  U obrazloženju Ministarstva, uz ostalo, navedeno je da je novina u odnosu na postojeća riješenja u jasnijem definisanju nadležnosti organa i sektora na polju zaštite kvaliteta zraka, detaljnije definisanje monitoringa kvaliteta zraka na nivou FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave.

  Prilikom izrade zakona korištena je i međunarodna praksa zemalja Evropske unije u pogledu transponiranosti evropskog zakonodavstva, a prije svega zemalja u našem okruženju koje su pristupile Evropskoj uniji ili su na putu da to uskoro učine.

  Postupajući po zaključcima Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je provelo javnu raspravu na nacrt ovog zakona, te prilikom izrade prijedloga ispunilo uslove iz Uredbe Vlade FBiH o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata.

  Ovaj zakon višestruko je ekonomski opravdan iz razloga što njegovi ciljevi jesu izbjegavanje, sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po ljudsko zdravlje, kvalitet života i okoliša u cjelini.

  Za promoviranje tehničke kulture 169.295 KM

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

  Od dijela prihoda u iznosu od 191.713,40 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2021. godini, ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, odobrava se iznos od 169.295 KM, za finansiranje 29 programa i projekata iz oblasti Promoviranje tehničke kulture, iz Liste korisnika sačinjene po okončanom javnom konkursu.

  Ministarstvo je u obrazloženju Odluke navelo da se na javni konkurs prijavilo ukupno 62 udruženja. Formalno-pravne uslove je zadovoljilo 49 udruženja, a od toga 29 udruženja je ispunilo zahtjeve u finansijskom dijelu projekta i rangirani su prema osvojenom broju bodova. Obzirom na raspoloživa sredstva, za sve aplikante koji se nalaze na potencijalnoj rang listi, komisija je predložila sredstva. Finansijska sredstva u iznosu od 22.418,40 KM nisu iskorištena.

  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će najkasnije u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena. Ugovori će sadržavati odredbu prema kojoj će se utvrditi obaveza korisnika sredstava da najkasnije do 31.12.2022. godine Federalnom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Korisnici sredstava su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje namjenski utrošak sredstava.

  Korisnici sredstava koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, dužni su na zahtjev Federalnog ministarstva izvršiti povrat dodijeljenih sredstava u Budžeti FBiH i ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine.

  Područje Međunarodnog aerodroma Sarajevood značaja za Federaciju BiH

  Vlada Federacije BiH utvrdila je prijedlog Odluke kojom se područje „Međunarodni aerodrom Sarajevo”,  koje se nalazi na teritoriji Federacije BiH utvrđuje kao područje od značaja za Federaciju BiH. Prijedlog ove odluke bit će upućen Parlamentu FBiH na razmatranje.

  Razlog za donošenje ove odluke je potreba za planskim upravljanjem, korištenjem zemljišta i zaštite prostora Federacije BiH, kao naročito vrijednog i ograničenog dobra, što trenutno nije slučaj.

  U obrazloženju Federalnog ministarstvo prostornog uređenja, a na osnovu dostavljenog izvještaja JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, navodi se da su neplanska gradnja oko aerodroma, sukob nadležnosti i suprotni interesi nižih nivoa vlasti i lokalnih zajednica, doprinijeli da aerodrom djelimično ne ispunjava uslove propisane domaćom i međunarodnom regulativom, što je dovelo u pitanje recertifikaciju aerodroma od Direkcije za civilnu avijaciju (BiH-BHDCA), kao i nadzor nadležnih međunarodnih institucija. To se prije svega odnosi na propisanu najmanju širinu osnovne staze za instrumentalni prilaz (precizni i neprecizni) od 140 metara, sa svake strane uzdužne središnje osovine uzletno-sletne staze. Također, navedeno je da nekontrolisana i neplanska gradnja u zoni aerodroma dovodi do smanjenjenja upotrebljivosti aerodroma i onemogućava njegov dalji razvoj i uvođenje novih tehnologija. Ovi nedostaci su konstatovani u izvještaju stručnog tima Direkcije za civilnu avijaciju.

  Stoga je neophodno planski zaštititi područje van perimetarske ograde aerodroma od neplanske gradnje s ciljem buduće eksproprijacije nekretnina u površinama koje nisu već obuhvaćene propisanom obaveznom širinom osnovne uzletno-sletne staze.

  Donošenjem ove odluke stvorit će se predpostavke za izradu Prostornog plana „Medunarodni aerodrom Sarajevo”, kojim će se omogućiti planski razvoj ovog aerodroma, a što je ne samo interes Federacije, već i države Bosne i Hercegovine i svih nižih nivoa vlasti kantona i opština.

  Uz ostalo, ovim prostornim planom treba se definisati prostor međunarodnog aerodroma koji je u nadležnosti Federacije BiH i prostori koji ostaju u nadležnosti kantona i opština.

  Dionica autoceste Ozimice - Poprikuše na Koridoru Vc od javnog interesa za FBiH

  Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom je utvrdila da je izgradnja dionice autoceste Ozimica - Poprikuše na Koridoru Vc, u dužini od 12,9 kilometara, od javnog interesa za Federaciju BiH.

  Utvrđeno je i da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju objekta na ovoj dionici, te mu je naloženo da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.

  Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

  Donošenjem ove odluke omogućava se pokretanje postupka eksproprijacije nekretnina, što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta izgradnje autoceste na ovoj dionici.

  Vlada Federacije BiH dala je i saglasnost za korištenje zemljišne čestice javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi koridora Vc, dionica Počitelj-Bijača, poddionica Počitelj-Zvirovići.

  Za Aerodrom Bihać 19.870.000 KM

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikcija, donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera „Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać“ utvrđenog Budžetom FBiH za 2022. godinu ovom ministarstvu, u iznosu od 19.700.000 KM.

  Ova sredstva bit će utrošena za otkup zemljišta, izgradnju poletno sletne staze (PSS), izradu elaborata o zaštiti kulturnoga naslijeđa, nadzor nad izvođenju radova, te usluge izrade idejnih i glavnih projekata.

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor o utrošku redstava, te da sa JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

  Javno preduzeće Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać je dužno o utrošku sredstava kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a nakon utroška sredstava, najkasnije do 28.2.2023. godine, dužno je sačiniti ukupni izvještaj o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ga Ministarstvu zajedno sa odlukom Nadzornog odbora o njegovom usvajanju.

  Danas je usvojen i program utroška dijela sredstava tekućeg transfera Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać utvrđenih u ovogodišnjem budžetu FBiH u iznosu od 170.000 KM.

  Date saglasnosti za izdavanje energetskih dozvola privrednim društvima za izgradnju vjetroelektrane i fotonaponske elektrane

  Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju i dala prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvo energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetskih dozvola privrednom društvu “Suzlon Wind Energy BH” d.o.o. za izgradnju vjetroelektrane Ivan Sedlo na lokalitetu općine Hadžići.

  Radi se o pet pojedinačnih proizvodnih jedinica VE-1, VE-2, VE-3, VE-4 i VE-5 Ivan Sedlo ukupne instalisane nazivne snage od po 5 MW, odobrene snage priključenja od po 5 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 15,65 GWh, a koje se planiraju graditi na području općine Hadžići.

  U informaciji Federalnog ministarstvo energije, rudarstva i industrije, uz ostalo, navedeno je da je riječ o prvom projektu ovakve vrste u Kantonu Sarajevo, jer predstavlja investiciju u proizvodna postrojenja koja koriste obnovljivi izvor energije za proizvodnju električne energije.

  Također, imajući u vidu strateška opredijeljenja BiH za ispunjavanje ciljeva u povećanju bruto finalne potrošnje energije iz obnovljivih izvora, projekt izgradnje VE-1 do VE-5 Ivan Sedlo je od velikog značaja za područje Kantona Sarajevo, a samim tim i Federacije BiH, jer direktno promovira upotrebu obnovljivih izvora energije.

  Na današnjoj sjednici, Vlada Federacije BiH usvojila je i informaciju, te dala prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvo energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetskih dozvola privrednom društvu “Eco-Wat” d.o.o. Kiseljak za izgradnju fotonaponske elektrane B1, B2, B3, B4, B5 i C1 instalisane nazivne snage od po 4,999 MW, odobrene snage priključenja od po 4,999 MW, te planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 7.150,086 MWh, a koja se planira graditi na lokalitetu općine Stolac, u Poslovnoj zoni Hodovo.

  Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pristupi aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola. 

  Odluke i izvještaji

  Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o statusu realizacije projekata izgradnje zamjenskih termoblokova (Blok 7 - TE Tuzla, Blok 8 - TE Kakanj i Blok 1- TE Banovići), koja će biti proslijeđena Parlamentu FBiH na razmatranje. Ovo federalno ministarstvo zaduženo je da u skladu sa EU direktivama, te potpisanim i preuzetim obavezema izvrši izmjene i dopune energetske strategije FBiH.

  Danas je prihvaćena i informacija ovog federalnog ministarstva o pregovorima o prijedlogu ciljeva Bosne i Hercegovine za 2030. godinu, te data saglasnost na prijedlog ciljeva BiH za 2030. godinu, koji je dostavilo Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Prijedlog ciljeva za Federaciju BiH su dio ukupnih ciljeva za 2030. godinu za BiH i predstavljaju dobru osnovu za izradu Integrisanog energetskog i klimatskog plana BiH do 2030. godine (NECP BiH). Federalno ministarstvo zaduženo je da i dalje učestvuje i prati pregovore sa Evropskom komisijom i Sekretarijatom Energetske zajednice i sve aktivnosti na donošenju Integrisanog energetskog i klimatskog plana BiH 2030. godine i o tome izvještava Vladu Federacije BiH.

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o dodjeli sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2022. godinu ovom ministarstvu „Kapitalni transferi javnim preduzećima - OTF d.o.o. Sarajevo - za povećanje kapitala Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče“.

  Upoznala se sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o broju zaposlenih na dan 31.12.2021. godine u privrednim društvima koja su dobila finansijsku pomoć u 2020. godini (za vrijeme pandemije). U skladu s podacima u ovim privrednim društvima na dan 31.12.2020. godine broj zaposlenih iznosio je 33.348, dok je na isti dan 2021. godine broj zaposlenih iznosio 34.704 zaposlenika, te je utvrđen porast od 1.356 zaposlenika.

  Također, danas su usvojeni izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa i obveznica, na dane 14.6.2022. godine i 21.6.2022. godine.

  Kadrovska rješenja

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo uime državnog kapitala, te utvrdila tekst javnog konkursa.

  Vlada Federacije BiH je za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava opunomoćila Gorana Buhača (JP Ceste Federacije BiH), Jakuba Mušinbegovića (Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići) i Adnana Frljaka (BNT- Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik).