31. сједница Владе ФБиХ

 • 08.04.2024.
 • 31. сједница Владе ФБиХ

  Из Буџета ФБиХ 20 милиона КМ за кредитну линију намијењену младима за рјешавање стамбеног питања

  Влада Федерације БиХ на данашњој сједници у Мостару на приједлог Федералног министарства финансија донијела је Одлуку којом се одобрава кредит Унион банци д.д. Сарајево по субординираним условима из средстава утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину у износу од 20.000.000 КМ.

  Средства ће се користити за пласирање кредитне линије намијењене младима за рјешавање стамбеног питања, а одобравају се Унион банци на кредитној основи с роком доспијећа од 25 година, те фиксном каматном стопом од 0,1 посто годишње.

  Овом одлуком, како је наведено, у значајној мјери ће се допринијети наставку рјешавања егзистенцијалних питања становништва, што ће утјецати на останак младих и образованих људи у земљи. Такођер, допринијет ће се задржавању друштвено одговорног приступа кредитирању и подршци опоравку привреде у области станоградње од негативних економских посљедица.  

  У образложењу данашње одлуке истакнуто је да су ефекти формирања дугорочног стабилног портфолија резултат сарадње Владе Федерације БиХ као већинског власника Унион банке и ове банке, између осталог, и по основу уговора о кредиту по субординираним условима који се реализирају већ седму годину узастопно, односно од 2018. године.

  Како се наводи, у прошлој години формиран је кредитни портфолио чији резултат је 201 одобрени кредитни захтјев у укупном износу од 28.401.810,50 КМ, а просјечан износ кредита по запримљеним захтјевима је 142.379,94 КМ. Просјечна старосна доб корисника кредита је 30,5 година, а корисници кредита долазе из више од 33 града и насеља у Федерацији БиХ.

  Циљеви и очекивани ефекти реализације кредита по субординираним условима су, како је образложено, између осталог, рјешавање егзистенцијалних питања становништва, што ће утјецати на останак младих и образованих људи у земљи, затим јачање кредитног потенцијала Банке и могућност понуде дугорочних кредита становништву, као и задржавање друштвено одговорног приступа кредитирању, те учешће Банке у кредитној линији са најмање 10.000.000 КМ.

  Федерално министарство финансија овлаштено је да уиме Владе Федерације БиХ закључи Уговор о кредиту по субординираним условима са Унион банком, а за потписивање овог уговора овлаштен је федерални министар финансија.

  Уредбом дефинисано управљање муљем са постројења за пречишћавање отпадних вода

  Влада Федерације БиХ донијела је на приједлог Федералног министарства околиша и туризма Уредбу о управљању муљем са постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода.

  Уредбом се, између осталог, одређују услови коначног збрињавања муља и  могућности његове употребе. Дефинишу се и циљеви, те одређују мјере заштите околиша ради управљања муљем из уређаја за пречишћавање отпадних вода. Посебно се дефинише „муљ“ који се сматра отпадним муљем и даје се дефиниција за „обрађени муљ“. Надаље се дефинишу технологије за третман муља и услови за верификацију технологија, као и излазни материјал (третирани муљ) из процеса третмана. Дефинисане су и анализе муља на које је произвођач муља обавезан.

  Овим прописом се дефинишу и услови за кориштење муља за различите намјене, складиштење муља, локације одлагања муља. Уредба је темпоралног карактера, до прецизирања, односно измјена и допуна законске материје у овом дијелу.

  Предлагач је у разлозима за доношење Уредбе, између осталог, навео да отпадни муљ из све бројнијих уређаја за прочишћавање отпадних вода представља неријешен еколошки и привредни проблем, а који је у Федерацији БиХ кумулативно све већи, јер се упркос уређајима за пречишћавање вода не може сматрати да је проблем у потпуности ријешен ради муља који настаје процесом третмана. Истовремно се указује на то да је муљ сировина у енергетском и материјалном смислу, те да га као таквог треба препознати и вредновати. Како у Федерацији БиХ не постоје спалионице отпада нити постројења за биолошку обраду отпада, проблем се мора ријешити на начин да се муљ дефинише као отпад.

  Програми подршке за расељена лица и повратнике у износу од 45,8 милиона КМ

  Влада Федерације БиХ данас је на сједници у Мостару на приједлог Федералног министарства расељених особа и избјеглица донијела четири одлуке о усвајању програма утрошка средстава у укупном износу од 45.830.917 КМ.

  Први Програм утрошка средстава, у оквиру текућих трансфера појединицима, износи 25.830.917 КМ, а намијењен је за расељена лица и повратнике. Обухвата програме реконструкције и обнову стамбених објеката, стамбено збрињавање младих повратничких и породица из исељеништва, те санацију стамбених објеката усљед елементарних непогода. Такођер, овај програм се односи и на санацију, обнову, изградњу и опремање објеката сакралне, образовне, спортске и културне намјене, али и путне, водоводне, електроенергетске и канализационе инфраструктуре, те других објеката од значаја за ширу друштвену заједницу. Укључује и помоћ за запошљавање повратника кроз оснивање и развој предузећа и обрта, те подршку развоју пољопривреде. Предвиђа подршку и за хуманитарне, здравствене, образовне, културне и спортске програме, те финансијску помоћ ученицима и студентима, као и између осталог, подршку породиљама и младим повратницима, те пензионерима. Такођер, обухвата и имплементацију Стратегије сарадње са исељеништвом ФБиХ 2020-2024. и сарадњу са подузетницима, невладиним организацијама и институцијама меморијализације на пољу унапријеђења економских, културних и других друштвених веза са исељеништвом, као и подршку изградњи спомен обиљежја и центара,  организовању колективних џеназа, укопа и годишњица. 

  Други одобрени Програм утрошка средстава са текућих трансфера појединцима намијењен је за  програме повратка у РС и износи 11 милиона КМ. Укључује обнову и изградњу инфраструктуре, те других објеката од значаја за ширу друштвену заједницу, као и помоћ у запошљавању повратника кроз развој подузетништва, обрта, малих и средњих предузећа, те подршку у очувању постојећих радних мјеста у повратничким срединама и подршку развоју пољопривреде.

  Трећи Програм односи се на капиталне трансфере другим нивоима власти и фондовима, а као подршка одрживости повратка у регији Сребреница и износи 5.000.000 КМ. Предвиђен је за обнову и изградњу инфраструктуре, те објеката вјерског, сакралног, образовног, спортског и културног карактера, као и других објеката од значаја за ширу друштвену заједницу. Затим, обухвата и пројекте изградње инфраструктуре за привредни развој регије Сребреница, као и пројекте Меморијалног центра Сребреница-Поточари и комплекса у Поточарима.

  Програм утрошка средстава са критеријима распод‌јеле Федералног министарства од 4.000.000 КМ је четврти програм и односи се на текући трансфер за заједничке, међуентитетске и опћинске и пројекте са невладиним организацијама.

  Данас је на приједлог Федералног министарства расељених особа и избјеглица усвојен и План повратка, обнове, градње и развоја одрживог повратка за 2024. годину за чију реализацију је задужено ресорно министарство.

  Четири програма за подршку борачким категоријама у износу од скоро три милиона КМ

  Влада Федерације БиХ данас је на приједлог Федералног министарства за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата, донијела одлуке којим је усвојила четири програма утрошка средства намијењена борачким категоријама у укупном износу од 2.990.000 КМ. Средства су намијењена за суфинансирање изградње спомен обиљежја, пружање финансијске подршке за правну помоћ, те стамбено збрињавање ове популације, као и обиљежавање значајних датума.

  Првим програмом утрошка средстава са критеријима распод‌јеле “Трансфер за суфинансирање изградње спомен обиљежја, уређења мезарја и гробаља", утврђених у Буџету ФБиХ за 2024. годину, планирана су средства у износу од 1.200.000 КМ. Право пријаве на Јавни позив за кориштење ових средстава могу остварити удружења која окупљају борачку популацију, институције и вјерске заједнице са програмима усмјереним на реализацију циљева произашлих из намјене ових средстава.

  Другим усвојеним Програмом планирана су средства у износу од 690.000 КМ у оквиру текућег трансфера непрофоитним организацијама. Циљ овог програма је пружање подршке и финансијске помоћи Фондацији за пружање правне помоћи припадницима бранилачке популације Сарајево и Заклади за пружање правне помоћи припадницима бранитељске популације Мостар. Фондацији се одобравају средства у износу од 480.000 КМ, а Заклади средства у износу од 210.000 КМ. Одлуком је прописано да ће се по 90 посто износа користити за суфинансирање правне помоћи припадницима бранилачке популације у складу са Правилником о критеријима за дод‌јелу средстава за пружање правне помоћи припадницима бранилачке популације који доноси Управни одбор Фондације и Управно вијеће Закладе.

  Трећим Програмом утрошка средстава Федералног министарства планирано је 600.000 КМ за подршку Фондацији за стамбено збрињавање РВИ и борачку популацију. Одобрена средства уплатит ће се на рачун Фондације за пружање помоћи у рјешавању стамбених питања припадника борачких популација, а на основу усвојеног Програма рада Фондације за 2024. годину. За утрошак средстава, Фондација је обавезна доставити Федералном министарству коначан извјештај о њиховој реализацији, најкасније до 31.3.2025. године.

  Према данас усвојеном четвртом Програму износ од 500.000 КМ намијењен је за обиљежавање значајних датума. Средства се распоређују за суфинансирање манифестација поводом обиљежавања значајних датума, догађаја и личности из периода одбрамбено-ослободилачког рата, а додијељиват ће се корисницима на основу јавног позива Федералног министарства.

  Субвенције приватним предузећима и подузетницима: 5,7 милиона КМ за регресирање камата путем Гарантног фонда

  Влада Федерације БиХ донијела је Одлуку којом се усваја Програм утрошка средстава утврђених у Буџету ФБиХ за 2024. годину Федералном министарству енергије, рударства и индустрије „Субвенције приватним предузећима и подузетницима - Регресирање камата - Гарантни фонд” у износу од 5.700.000 КМ.

  Овај програм је резултат настојања Владе Федерације БиХ за наставак изналажења мјера помоћи привреди Федерације БиХ, усљед потешкоћа у пословању привредних друштава.

  Основни циљ Програма је омогућити корисницима који су кредитно задужени по Кредитно гарантном програму за велика предузећа и Кредитно гарантном програму за извознике, или ће бити задужени у 2024. години по овим програмима, да добију грант средства на име субвенционирања дијела трошкова камате. Субвенционират ће се дио камата на тромјесечном нивоу, у висини до 2,5 посто.

  Поступак субвенционирања дијела камате ће се проводити на начин да ће се вршити рефундирање дијела камате на кредите одобрене по овим програмима за одржавање текуће ликвидности и постојећег степена запослености, набавку обртних средстава, довршења већ започетих инвестиција, као и покретање нових пословних активности и раст и развој постојећих. Укључује и повећање конкурентности, развој и увођење иновација и новог запошљавања (уколико се односи на нову инвестицију). У структури одобреног кредита до 30 посто се може односити на финансирање текућих средстава.

  Програмом се дефинира законодавни оквир, циљ, намјена средстава, корисници програма, расположива средства, трајање програма, висина субвенциониране каматне стопе, услови које треба испунити корисник, као и поступак одобравања средстава.

  Федерално министарство енергије, рударства и индустрије неће расписивати јавни позив по овом програму, с обзиром да ће корисници средстава гаранцијског фонда по аутоматизму добити могућност кориштења средстава за регресирање камата. Према овом програму, корисници кредита стичу право на регресирање камата за И, ИИ, ИИИ и ИВ квартал 2024. године уколико су уредно измирили досадашње обавезе по кредиту.

  Влада је такођер донијела Одлуку о давању претходне сагласности за закључивање Уговора о реализацији активности регресирања камата - Гарантни фонд, између Федералног министарства енергије, рударства и индустрије и Развојне банке Федерације БиХ. За потписивање Уговора овлаштен је федерални министар енергије, рударства и индустрије.

  За Жељезнице Федерације 30 милиона КМ

  Влада Федерације БиХ на приједлог Федералног министарства промета и комуникација данас је донијела двије одлуке којим се за ЈП Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево из Буџета Федерације БиХ за 2024. годину осигуравају средства у укупном износу од 30 милиона КМ.

  Првом одлуком усваја се Програм утрошка средстава текућег трансфера „Субвенције јавним предузећима - Трансфер жељезницама Федерације БиХ“, утврђеног овогодишњим Буџетом ФБиХ Федералном министарству промета и комуникација, у укупном износу од 24.500.000 КМ. Од тог износа, Жељезницама ФБиХ бит ће распоређено 24.000.000 КМ, и то за финансирање одржавања жељезничке инфраструктуре (21.900.000 КМ), за суфинансирање обављања услуга жељезничког путничког саобраћаја (2.000.000 КМ), те за суфинансирање обављања услуга жељезничког комбинованог саобраћаја (100.000 КМ). Износ од 500.000 КМ намијењен је за учешће Федерације БиХ у финансирању Босанскохерцеговачке жељезничке јавне корпорације.

  Сврха програма је провођење Закона о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког и комбинованог саобраћаја по којем Федерација БиХ финансира одржавање жељезничке инфраструктуре, те суфинансира жељезнички путнички и комбиновани саобраћај. Такођер, финансира рад Босанскохерцеговачке жељезничке јавне корпорације Сарајево по Споразуму између Федерације БиХ и Републике Српске о успостављању заједничке жељезничке јавне корпорације као дијела транспортне корпорације.

  Корисницима трансфера средства ће се дозначавати у једнаким мјесечним износима. Федерално министарство промета и комуникација ће периодично достављати извјештај о дозначеним средствима према крајњем кориснику, док ће намјенски утрошак средстава корисници доказивати по завршетку буџетске године.

  Другом данас донесеном одлуком ЈП Жељезнице Федерације БиХ додијељена су средства у износу од 6.000.000 КМ на име измирења обавеза по Закону о финансијској консолидацији за 2024. годину. Ова средства утврђена су у Буџету ФБиХ за 2024. годину у оквиру субвенција јавним предузећима, а трансфер за измирење обавеза ће се у складу са овим законом додијелити Жељезницама ФБиХ за намјену плаћања обавеза према Федералном заводу ПИО.

  Како је образложено, разлог за доношење одлуке је проведба законске одредбе по којој је Федерација БиХ узела обавезу провођења финансијске консолидације ЈП Жељезнице ФБиХ с циљем осигурања финансијске одрживости и стабилности пословања овог привредног друштва. Кориснику трансфера средства ће се дозначавати по испостављеним фактурама за износе које су уплатили према Федералном заводу ПИО и који су били предмет Закона о финансијској консолидацији ЈП Жељезнице ФБиХ д.о.о. Сарајево за период од 1.1.2008. до 31.12.2012. године. Жељезнице ФБиХ ће за висину додијељених средстава повећати учешће државног капитала и о томе информисати Федерално министарство промета и комуникација.

  Нове активности енергетске ефикасности у овој години и пријенос извршених грађевинских радова

  На приједлог Федералног министарства просторног уређења данас је закључком усвојен План активности Имплементационе јединице пројекта „Енергетска ефикасност у јавним зградама” за Федерацију БиХ у 2024. години. Пројект проводи Јединица за имплементацију пројекта (ПИУ) формирана у оквиру овог министарства, а главни циљ је побољшање енергетске ефикасност јавних зграда с фокусом на факултете, школе и вртиће у БиХ, а тиме и пружање јавних услуга у образовном сектору, као и смањење сиромаштва.

  Пројектне активности које ће се финансирати су енергетски ефикасна реконструкција и модернизација 15 образовних објеката, као и услуге Пројектног имплементационог консултанта и других консултаната. Планом је наведено да је током 2024. године планирана проведба мјера енергетске ефикасности на девет од 15 одабраних јавних објеката с подручја Тузланског, Зеничко-добојског и Унско-санског кантона.

  Ради се о ОШ Центар Тузла, Средњој машинско-саобраћајној школи Тузла, Средњој грађевинско-геодетској школи Тузла, Гимназији Тузла, те ЈУ ОШ Калесија. Затим, ријеч је о Првој основној школи Завидовићи, Подручној школи Рибница Завидовићи, Подручној школи Брезик Завидовићи, Подручној школи Пољице Завидовићи, ОШ “Алија Наметак” Зеница, ОШ “Едхем Мулабдић” Зеница, ОШ Какањ Термоелектрана Зеница, ОШ “Хамза Хумо” Бабино Какањ, те Исламско-педагошком факултету Бихаћ и ОШ Босанска Отока.

  Пројект „Енергетска ефикасност у јавним зградама” за Федерацију БиХ односи се на промоцију енергетски ефикасне обнове и модернизације одабраних јавних зграда у образовном сектору у БиХ. Сврха Пројекта је допринијети економском и друштвеном развоју у БиХ, те заштити климе на глобалном нивоу. Пројект ће трајати до 30.9.2026. године.

  Влада Федерације БиХ данас је на приједлог Федералног министарства просторног уређења донијела и Одлуку о пријеносу извршених грађевинских радова у оквиру Пројекта “Повећање улагања у јавне објекте с ниском емисијом угљика у БиХ 2018–2026.”, у износу од 1.586.802 КМ. У оквиру пројекта, на објектима Дома здравља Мостар (258.366 КМ), Основне школе “Фра Ловро Караула” ПШ Видоши Ливно (496.795 КМ), Обртничка школа “Руђер Бошковић” Љубушки (242.566 КМ), Основне школе Арнаути Зеница (351.213 КМ) и Основне школе Возућа Завидовићи (237.861 КМ) изведени су грађевински радови на замјени вањске столарије, уградњи термоизолације на вањске зидове и термоизолацији таванског простора, те уградњи терморегулирајућих радијаторских вентила, као и замјени котлова централног гријања и уградње топлотне пумпе.

  Влада ФБиХ: 50 милиона КМ за пројекте опћина и градова из Буџета Федерације БиХ

  Влада Федерације БиХ донијела је данас на сједници у Мостару одлуку којом је утврдила начин распод‌јеле и процедуре за дод‌јелу средстава утврђених Буџетом Федерације БиХ за 2024. годину Федералном министарству финансија у оквиру „Капиталних трансфера другим нивоима власти и фондовима“ опћинама и градовима у износу од 50.000.000 КМ.

  Ова средства ће бити додијељена опћинама и градовима за финансирање и суфинансирање пројеката, захтјева или иницијатива које ће бити проведене у јединицама локалне самоуправе. Ради се о пројектима који се односе на путну и комуналну инфраструктуру, те објекте образовног, спортског и културног карактера, као и остале објекте од значаја за јединице локалне самоуправе, те финансирање других активности од значаја из надлежности јединица локалне самоуправе.

  Влада Федерације БиХ ће ступањем на снагу ове одлуке објавити јавни позив за подношење пријава за финансирање и суфинансирање поменутих пројеката, а који ће садржавати критерије за дод‌јелу средстава и бит ће објављен на web страници Владе Федерације БиХ и у дневним новинама.

  Одлуком је утврђено да ће Влада Федерације БиХ формирати Комисију која ће вршити преглед и оцјењивање достављених пројеката, захтјева и иницијатива, те на основу тога сачинити приједлог корисника наведених средстава по којем ће Федерално министарство финансија сачинити приједлог одлуке и доставити га Влади на разматрање. Влада ће утврдити коначне износе средстава који ће бити дозначени појединим опћинама и градовима, као и динамику дозначавања, те начин извјештавања о утрошеним средствима.

  За реализацију ове одлуке задужено је Федерално министарство финансија.

  Влада је данас утврдила и приједлог текста јавног позива у којем је наведено да је опћи циљ јавног позива финансирање и суфинансирање пројеката, захтјева, иницијатива и осталих активности од значаја за јединице локалне самоуправе у Федерацији БиХ, а у сврху побољшања квалитета живота, те производне, социјалне и демографске ревитализације локалних нивоа власти у Федерацији БиХ.

  Трансфер Агенцији за приватизацију у ФБиХ 800.000 КМ

  Влада Федерације БиХ донијела је на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије Одлуку о усвајању Програма утрошка средстава утврђених овом федералном министарству у Буџету ФБиХ за ову годину „Трансфер Агенцији за приватизацију у ФБиХ за покриће вишка расхода над приходима из претходних година и обезбјеђење текуће ликвидности“, у износу од 800.000 КМ.

  Такођер, Влада је донијела и Одлуку о давању претходне сагласности за закључивање Уговора о дод‌јели ових грант средстава између Федералног министарства енергије, рударства и индустрије и Агенције за приватизацију у ФБиХ. За потписивање овог уговора овлаштен је федерални министар енергије, рударства и индустрије. За реализацију Одлуке задужена су федерална министарства енергије, рударства и индустрије, те финансија, као и Агенција за приватизацију у ФБиХ, свако у оквиру своје надлежности.

  Како је наведено у Програму, одлука о дод‌јели средстава је резултат настојања Владе за изналажење помоћи Агенцији за приватизацију у ФБиХ за наставак рада ове агенције. Средства ће бити алоцирана на рачун Агенције након потписивања Уговора о дод‌јели грант средстава, а којим ће бити прецизно дефинирана права и обавезе потписника уговора. С циљем контроле утрошка средстава, Федерално министарства енергије, рударства и индустрије ће формирати Комисију за контролу намјенског утрошка средстава. Корисник је дужан доставити сву потребну документацију с циљем правдања намјенског утрошка средстава, у складу са Програмом и потисаним уговором. Обје данашње одлуке ступају на снагу наредног дана од дана објаве у Службеним новинама ФБиХ.

  Кадровска рјешења

  Влада ФБиХ је донијела Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва „Оператор - Терминали Федерације“ д.о.о. Сарајево за именовање Хермедина Зорнића за в.д. предсједника Управе, те Славена Зељке за в.д. члана Управе овог предузећа, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже на временски период до дванаест мјесеци. Прије тога дата је претходна сагласност за разрјешење чланова ове управе ради истека мандата.

  Донесена је и Одлуку о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево за именовање Амела Косовца за вршиоца дужности члана Надзорног одбора овог предузећа уиме државног капитала, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже на временски период до када су Одлуком скупштине друштва од 23. фебруара ове године именовани вршиоци дужности чланова овог одбора. Прије тога дата је претходна сагласност Скупштини овог друштва за разрјешење в.д. члана овог одбора прије истека периода на који је именован.

  Влада је донијела Одлуку о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва „Фероелектро“ д.д. Сарајево за именовање Фарука Шахинагића и Адема Фестића за чланове Надзорног одбора овог предузећа уиме државног капитала, на период до истека мандата чланова који су били именовани на период од четири године, почев од 21.03.2021. године Прије тога дата је претходна сагласност за разрјешење ових чланова Надзорног одбора ради истека периода на који су именовани.

  Одлуком Владе дата је и претходна сагласност Надзорном одбору ЈП Национални парк „Уна“ д.о.о. Бихаћ за доношење Одлуке о именовању Алена Зулића за вршиоца дужности директора овог јавног предузећа до окончања конкурсне процедуре, а најдуже на период до 12 мјесеци.  Прије тога Влада је истом НО дала претходну сагласност за доношење одлуке о разрјешењу досадашњег вршиоца дужности директора ЈП НП „Уна“. 

  Федерална влада је донијела Рјешење о разрјешењу и привременом именовању предсједника и чланова Надзорног одбора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Овим рјешењем се привремено на период до највише три мјесеца, односно окончања поступка коначног именовања за предсједника Надзорног одбора овог фонда именује Томислав Налетилић, а за чланове Ервин Мушиновић, Бењамин Синановић, Сенад Машетић и Јосип Дрежњак.

  Донесено је и Рјешење којим се Амел Механовић поставља на дужност замјеника директора Казнено-поправног завода полуотвореног типа у Бусовачи на период од четири године. Прије тога донесено је Рјешење о разрјешењу дужности досадашњег замјеника директора КПЗ полуотвореног типа у Бусовачи.

  Измијењено је Рјешење о именовању чланова Министарске координације у области социјалне политике у Федерацији БиХ, те су за чланове ове координације именовани Земина Кадирић (Министарство здравства, рада и социјалне политике УСК), Дијана Новковић Пећанац и Илија Кришто (Министарство рада, здравства, социјалне скрби и прогнаних Кантона 10), Миленко Беванда и Алма Козо (Министарство здравства, рада и социјане скрби ХНК), те Антонио Шимуновић (Министарство за рад, социјалну политику и избјеглице ЗДК).

  За учешће у раду и одлучивању на предстојећој Скупштини Привредног друштва ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево данас је опуномоћен Горан Бухач.