31. sjednica Vlade FBiH

 • 08.04.2024.
 • 31. sjednica Vlade FBiH

  Iz Budžeta FBiH 20 miliona KM za kreditnu liniju namijenjenu mladima za rješavanje stambenog pitanja

  Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela je Odluku kojom se odobrava kredit Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu u iznosu od 20.000.000 KM.

  Sredstva će se koristiti za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja, a odobravaju se Union banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 25 godina, te fiksnom kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje.

  Ovom odlukom, kako je navedeno, u značajnoj mjeri će se doprinijeti nastavku rješavanja egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji. Također, doprinijet će se zadržavanju društveno odgovornog pristupa kreditiranju i podršci oporavku privrede u oblasti stanogradnje od negativnih ekonomskih posljedica.  

  U obrazloženju današnje odluke istaknuto je da su efekti formiranja dugoročnog stabilnog portfolija rezultat saradnje Vlade Federacije BiH kao većinskog vlasnika Union banke i ove banke, između ostalog, i po osnovu ugovora o kreditu po subordiniranim uslovima koji se realiziraju već sedmu godinu uzastopno, odnosno od 2018. godine.

  Kako se navodi, u prošloj godini formiran je kreditni portfolio čiji rezultat je 201 odobreni kreditni zahtjev u ukupnom iznosu od 28.401.810,50 KM, a prosječan iznos kredita po zaprimljenim zahtjevima je 142.379,94 KM. Prosječna starosna dob korisnika kredita je 30,5 godina, a korisnici kredita dolaze iz više od 33 grada i naselja u Federaciji BiH.

  Ciljevi i očekivani efekti realizacije kredita po subordiniranim uslovima su, kako je obrazloženo, između ostalog, rješavanje egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji, zatim jačanje kreditnog potencijala Banke i mogućnost ponude dugoročnih kredita stanovništvu, kao i zadržavanje društveno odgovornog pristupa kreditiranju, te učešće Banke u kreditnoj liniji sa najmanje 10.000.000 KM.

  Federalno ministarstvo finansija ovlašteno je da uime Vlade Federacije BiH zaključi Ugovor o kreditu po subordiniranim uslovima sa Union bankom, a za potpisivanje ovog ugovora ovlašten je federalni ministar finansija.

  Uredbom definisano upravljanje muljem sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

  Vlada Federacije BiH donijela je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma Uredbu o upravljanju muljem sa postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

  Uredbom se, između ostalog, određuju uslovi konačnog zbrinjavanja mulja i  mogućnosti njegove upotrebe. Definišu se i ciljevi, te određuju mjere zaštite okoliša radi upravljanja muljem iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Posebno se definiše „mulj“ koji se smatra otpadnim muljem i daje se definicija za „obrađeni mulj“. Nadalje se definišu tehnologije za tretman mulja i uslovi za verifikaciju tehnologija, kao i izlazni materijal (tretirani mulj) iz procesa tretmana. Definisane su i analize mulja na koje je proizvođač mulja obavezan.

  Ovim propisom se definišu i uslovi za korištenje mulja za različite namjene, skladištenje mulja, lokacije odlaganja mulja. Uredba je temporalnog karaktera, do preciziranja, odnosno izmjena i dopuna zakonske materije u ovom dijelu.

  Predlagač je u razlozima za donošenje Uredbe, između ostalog, naveo da otpadni mulj iz sve brojnijih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda predstavlja neriješen ekološki i privredni problem, a koji je u Federaciji BiH kumulativno sve veći, jer se uprkos uređajima za prečišćavanje voda ne može smatrati da je problem u potpunosti riješen radi mulja koji nastaje procesom tretmana. Istovremno se ukazuje na to da je mulj sirovina u energetskom i materijalnom smislu, te da ga kao takvog treba prepoznati i vrednovati. Kako u Federaciji BiH ne postoje spalionice otpada niti postrojenja za biološku obradu otpada, problem se mora riješiti na način da se mulj definiše kao otpad.

  Programi podrške za raseljena lica i povratnike u iznosu od 45,8 miliona KM

  Vlada Federacije BiH danas je na sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica donijela četiri odluke o usvajanju programa utroška sredstava u ukupnom iznosu od 45.830.917 KM.

  Prvi Program utroška sredstava, u okviru tekućih transfera pojedinicima, iznosi 25.830.917 KM, a namijenjen je za raseljena lica i povratnike. Obuhvata programe rekonstrukcije i obnovu stambenih objekata, stambeno zbrinjavanje mladih povratničkih i porodica iz iseljeništva, te sanaciju stambenih objekata usljed elementarnih nepogoda. Također, ovaj program se odnosi i na sanaciju, obnovu, izgradnju i opremanje objekata sakralne, obrazovne, sportske i kulturne namjene, ali i putne, vodovodne, elektroenergetske i kanalizacione infrastrukture, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu. Uključuje i pomoć za zapošljavanje povratnika kroz osnivanje i razvoj preduzeća i obrta, te podršku razvoju poljoprivrede. Predviđa podršku i za humanitarne, zdravstvene, obrazovne, kulturne i sportske programe, te finansijsku pomoć učenicima i studentima, kao i između ostalog, podršku porodiljama i mladim povratnicima, te penzionerima. Također, obuhvata i implementaciju Strategije saradnje sa iseljeništvom FBiH 2020-2024. i saradnju sa poduzetnicima, nevladinim organizacijama i institucijama memorijalizacije na polju unaprijeđenja ekonomskih, kulturnih i drugih društvenih veza sa iseljeništvom, kao i podršku izgradnji spomen obilježja i centara,  organizovanju kolektivnih dženaza, ukopa i godišnjica. 

  Drugi odobreni Program utroška sredstava sa tekućih transfera pojedincima namijenjen je za  programe povratka u RS i iznosi 11 miliona KM. Uključuje obnovu i izgradnju infrastrukture, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i pomoć u zapošljavanju povratnika kroz razvoj poduzetništva, obrta, malih i srednjih preduzeća, te podršku u očuvanju postojećih radnih mjesta u povratničkim sredinama i podršku razvoju poljoprivrede.

  Treći Program odnosi se na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti i fondovima, a kao podrška održivosti povratka u regiji Srebrenica i iznosi 5.000.000 KM. Predviđen je za obnovu i izgradnju infrastrukture, te objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu. Zatim, obuhvata i projekte izgradnje infrastrukture za privredni razvoj regije Srebrenica, kao i projekte Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari i kompleksa u Potočarima.

  Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele Federalnog ministarstva od 4.000.000 KM je četvrti program i odnosi se na tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske i projekte sa nevladinim organizacijama.

  Danas je na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica usvojen i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2024. godinu za čiju realizaciju je zaduženo resorno ministarstvo.

  Četiri programa za podršku boračkim kategorijama u iznosu od skoro tri miliona KM

  Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donijela odluke kojim je usvojila četiri programa utroška sredstva namijenjena boračkim kategorijama u ukupnom iznosu od 2.990.000 KM. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, pružanje finansijske podrške za pravnu pomoć, te stambeno zbrinjavanje ove populacije, kao i obilježavanje značajnih datuma.

  Prvim programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja", utvrđenih u Budžetu FBiH za 2024. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000 KM. Pravo prijave na Javni poziv za korištenje ovih sredstava mogu ostvariti udruženja koja okupljaju boračku populaciju, institucije i vjerske zajednice sa programima usmjerenim na realizaciju ciljeva proizašlih iz namjene ovih sredstava.

  Drugim usvojenim Programom planirana su sredstva u iznosu od 690.000 KM u okviru tekućeg transfera neprofoitnim organizacijama. Cilj ovog programa je pružanje podrške i finansijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar. Fondaciji se odobravaju sredstva u iznosu od 480.000 KM, a Zakladi sredstva u iznosu od 210.000 KM. Odlukom je propisano da će se po 90 posto iznosa koristiti za sufinansiranje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije koji donosi Upravni odbor Fondacije i Upravno vijeće Zaklade.

  Trećim Programom utroška sredstava Federalnog ministarstva planirano je 600.000 KM za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju. Odobrena sredstva uplatit će se na račun Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija, a na osnovu usvojenog Programa rada Fondacije za 2024. godinu. Za utrošak sredstava, Fondacija je obavezna dostaviti Federalnom ministarstvu konačan izvještaj o njihovoj realizaciji, najkasnije do 31.3.2025. godine.

  Prema danas usvojenom četvrtom Programu iznos od 500.000 KM namijenjen je za obilježavanje značajnih datuma. Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata, a dodijeljivat će se korisnicima na osnovu javnog poziva Federalnog ministarstva.

  Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima: 5,7 miliona KM za regresiranje kamata putem Garantnog fonda

  Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata - Garantni fond” u iznosu od 5.700.000 KM.

  Ovaj program je rezultat nastojanja Vlade Federacije BiH za nastavak iznalaženja mjera pomoći privredi Federacije BiH, usljed poteškoća u poslovanju privrednih društava.

  Osnovni cilj Programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po Kreditno garantnom programu za velika preduzeća i Kreditno garantnom programu za izvoznike, ili će biti zaduženi u 2024. godini po ovim programima, da dobiju grant sredstva na ime subvencioniranja dijela troškova kamate. Subvencionirat će se dio kamata na tromjesečnom nivou, u visini do 2,5 posto.

  Postupak subvencioniranja dijela kamate će se provoditi na način da će se vršiti refundiranje dijela kamate na kredite odobrene po ovim programima za održavanje tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, nabavku obrtnih sredstava, dovršenja već započetih investicija, kao i pokretanje novih poslovnih aktivnosti i rast i razvoj postojećih. Uključuje i povećanje konkurentnosti, razvoj i uvođenje inovacija i novog zapošljavanja (ukoliko se odnosi na novu investiciju). U strukturi odobrenog kredita do 30 posto se može odnositi na finansiranje tekućih sredstava.

  Programom se definira zakonodavni okvir, cilj, namjena sredstava, korisnici programa, raspoloživa sredstva, trajanje programa, visina subvencionirane kamatne stope, uslovi koje treba ispuniti korisnik, kao i postupak odobravanja sredstava.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije neće raspisivati javni poziv po ovom programu, s obzirom da će korisnici sredstava garancijskog fonda po automatizmu dobiti mogućnost korištenja sredstava za regresiranje kamata. Prema ovom programu, korisnici kredita stiču pravo na regresiranje kamata za I, II, III i IV kvartal 2024. godine ukoliko su uredno izmirili dosadašnje obaveze po kreditu.

  Vlada je također donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata - Garantni fond, između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije BiH. Za potpisivanje Ugovora ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

  Za Željeznice Federacije 30 miliona KM

  Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija danas je donijela dvije odluke kojim se za JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo iz Budžeta Federacije BiH za 2024. godinu osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 30 miliona KM.

  Prvom odlukom usvaja se Program utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama Federacije BiH“, utvrđenog ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, u ukupnom iznosu od 24.500.000 KM. Od tog iznosa, Željeznicama FBiH bit će raspoređeno 24.000.000 KM, i to za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture (21.900.000 KM), za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja (2.000.000 KM), te za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog kombinovanog saobraćaja (100.000 KM). Iznos od 500.000 KM namijenjen je za učešće Federacije BiH u finansiranju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije.

  Svrha programa je provođenje Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja po kojem Federacija BiH finansira održavanje željezničke infrastrukture, te sufinansira željeznički putnički i kombinovani saobraćaj. Također, finansira rad Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo po Sporazumu između Federacije BiH i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije.

  Korisnicima transfera sredstva će se doznačavati u jednakim mjesečnim iznosima. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će periodično dostavljati izvještaj o doznačenim sredstvima prema krajnjem korisniku, dok će namjenski utrošak sredstava korisnici dokazivati po završetku budžetske godine.

  Drugom danas donesenom odlukom JP Željeznice Federacije BiH dodijeljena su sredstva u iznosu od 6.000.000 KM na ime izmirenja obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji za 2024. godinu. Ova sredstva utvrđena su u Budžetu FBiH za 2024. godinu u okviru subvencija javnim preduzećima, a transfer za izmirenje obaveza će se u skladu sa ovim zakonom dodijeliti Željeznicama FBiH za namjenu plaćanja obaveza prema Federalnom zavodu PIO.

  Kako je obrazloženo, razlog za donošenje odluke je provedba zakonske odredbe po kojoj je Federacija BiH uzela obavezu provođenja finansijske konsolidacije JP Željeznice FBiH s ciljem osiguranja finansijske održivosti i stabilnosti poslovanja ovog privrednog društva. Korisniku transfera sredstva će se doznačavati po ispostavljenim fakturama za iznose koje su uplatili prema Federalnom zavodu PIO i koji su bili predmet Zakona o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za period od 1.1.2008. do 31.12.2012. godine. Željeznice FBiH će za visinu dodijeljenih sredstava povećati učešće državnog kapitala i o tome informisati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

  Nove aktivnosti energetske efikasnosti u ovoj godini i prijenos izvršenih građevinskih radova

  Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja danas je zaključkom usvojen Plan aktivnosti Implementacione jedinice projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama” za Federaciju BiH u 2024. godini. Projekt provodi Jedinica za implementaciju projekta (PIU) formirana u okviru ovog ministarstva, a glavni cilj je poboljšanje energetske efikasnost javnih zgrada s fokusom na fakultete, škole i vrtiće u BiH, a time i pružanje javnih usluga u obrazovnom sektoru, kao i smanjenje siromaštva.

  Projektne aktivnosti koje će se finansirati su energetski efikasna rekonstrukcija i modernizacija 15 obrazovnih objekata, kao i usluge Projektnog implementacionog konsultanta i drugih konsultanata. Planom je navedeno da je tokom 2024. godine planirana provedba mjera energetske efikasnosti na devet od 15 odabranih javnih objekata s područja Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog kantona.

  Radi se o OŠ Centar Tuzla, Srednjoj mašinsko-saobraćajnoj školi Tuzla, Srednjoj građevinsko-geodetskoj školi Tuzla, Gimnaziji Tuzla, te JU OŠ Kalesija. Zatim, riječ je o Prvoj osnovnoj školi Zavidovići, Područnoj školi Ribnica Zavidovići, Područnoj školi Brezik Zavidovići, Područnoj školi Poljice Zavidovići, OŠ “Alija Nametak” Zenica, OŠ “Edhem Mulabdić” Zenica, OŠ Kakanj Termoelektrana Zenica, OŠ “Hamza Humo” Babino Kakanj, te Islamsko-pedagoškom fakultetu Bihać i OŠ Bosanska Otoka.

  Projekt „Energetska efikasnost u javnim zgradama” za Federaciju BiH odnosi se na promociju energetski efikasne obnove i modernizacije odabranih javnih zgrada u obrazovnom sektoru u BiH. Svrha Projekta je doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju u BiH, te zaštiti klime na globalnom nivou. Projekt će trajati do 30.9.2026. godine.

  Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela i Odluku o prijenosu izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta “Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018–2026.”, u iznosu od 1.586.802 KM. U okviru projekta, na objektima Doma zdravlja Mostar (258.366 KM), Osnovne škole “Fra Lovro Karaula” PŠ Vidoši Livno (496.795 KM), Obrtnička škola “Ruđer Bošković” Ljubuški (242.566 KM), Osnovne škole Arnauti Zenica (351.213 KM) i Osnovne škole Vozuća Zavidovići (237.861 KM) izvedeni su građevinski radovi na zamjeni vanjske stolarije, ugradnji termoizolacije na vanjske zidove i termoizolaciji tavanskog prostora, te ugradnji termoregulirajućih radijatorskih ventila, kao i zamjeni kotlova centralnog grijanja i ugradnje toplotne pumpe.

  Vlada FBiH: 50 miliona KM za projekte općina i gradova iz Budžeta Federacije BiH

  Vlada Federacije BiH donijela je danas na sjednici u Mostaru odluku kojom je utvrdila način raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu finansija u okviru „Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima“ općinama i gradovima u iznosu od 50.000.000 KM.

  Ova sredstva će biti dodijeljena općinama i gradovima za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti provedene u jedinicama lokalne samouprave. Radi se o projektima koji se odnose na putnu i komunalnu infrastrukturu, te objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave, te finansiranje drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

  Vlada Federacije BiH će stupanjem na snagu ove odluke objaviti javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje i sufinansiranje pomenutih projekata, a koji će sadržavati kriterije za dodjelu sredstava i bit će objavljen na web stranici Vlade Federacije BiH i u dnevnim novinama.

  Odlukom je utvrđeno da će Vlada Federacije BiH formirati Komisiju koja će vršiti pregled i ocjenjivanje dostavljenih projekata, zahtjeva i inicijativa, te na osnovu toga sačiniti prijedlog korisnika navedenih sredstava po kojem će Federalno ministarstvo finansija sačiniti prijedlog odluke i dostaviti ga Vladi na razmatranje. Vlada će utvrditi konačne iznose sredstava koji će biti doznačeni pojedinim općinama i gradovima, kao i dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

  Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo finansija.

  Vlada je danas utvrdila i prijedlog teksta javnog poziva u kojem je navedeno da je opći cilj javnog poziva finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH, a u svrhu poboljšanja kvaliteta života, te proizvodne, socijalne i demografske revitalizacije lokalnih nivoa vlasti u Federaciji BiH.

  Transfer Agenciji za privatizaciju u FBiH 800.000 KM

  Vlada Federacije BiH donijela je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih ovom federalnom ministarstvu u Budžetu FBiH za ovu godinu „Transfer Agenciji za privatizaciju u FBiH za pokriće viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina i obezbjeđenje tekuće likvidnosti“, u iznosu od 800.000 KM.

  Također, Vlada je donijela i Odluku o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o dodjeli ovih grant sredstava između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Agencije za privatizaciju u FBiH. Za potpisivanje ovog ugovora ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Za realizaciju Odluke zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te finansija, kao i Agencija za privatizaciju u FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

  Kako je navedeno u Programu, odluka o dodjeli sredstava je rezultat nastojanja Vlade za iznalaženje pomoći Agenciji za privatizaciju u FBiH za nastavak rada ove agencije. Sredstva će biti alocirana na račun Agencije nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli grant sredstava, a kojim će biti precizno definirana prava i obaveze potpisnika ugovora. S ciljem kontrole utroška sredstava, Federalno ministarstva energije, rudarstva i industrije će formirati Komisiju za kontrolu namjenskog utroška sredstava. Korisnik je dužan dostaviti svu potrebnu dokumentaciju s ciljem pravdanja namjenskog utroška sredstava, u skladu sa Programom i potisanim ugovorom. Obje današnje odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama FBiH.

  Kadrovska rješenja

  Vlada FBiH je donijela Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje Hermedina Zornića za v.d. predsjednika Uprave, te Slavena Zeljke za v.d. člana Uprave ovog preduzeća, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci. Prije toga data je prethodna saglasnost za razrješenje članova ove uprave radi isteka mandata.

  Donesena je i Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje Amela Kosovca za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog preduzeća uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do kada su Odlukom skupštine društva od 23. februara ove godine imenovani vršioci dužnosti članova ovog odbora. Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini ovog društva za razrješenje v.d. člana ovog odbora prije isteka perioda na koji je imenovan.

  Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo za imenovanje Faruka Šahinagića i Adema Festića za članove Nadzornog odbora ovog preduzeća uime državnog kapitala, na period do isteka mandata članova koji su bili imenovani na period od četiri godine, počev od 21.03.2021. godine Prije toga data je prethodna saglasnost za razrješenje ovih članova Nadzornog odbora radi isteka perioda na koji su imenovani.

  Odlukom Vlade data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać za donošenje Odluke o imenovanju Alena Zulića za vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do 12 mjeseci.  Prije toga Vlada je istom NO dala prethodnu saglasnost za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora JP NP „Una“. 

  Federalna vlada je donijela Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ovim rješenjem se privremeno na period do najviše tri mjeseca, odnosno okončanja postupka konačnog imenovanja za predsjednika Nadzornog odbora ovog fonda imenuje Tomislav Naletilić, a za članove Ervin Mušinović, Benjamin Sinanović, Senad Mašetić i Josip Drežnjak.

  Doneseno je i Rješenje kojim se Amel Mehanović postavlja na dužnost zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači na period od četiri godine. Prije toga doneseno je Rješenje o razrješenju dužnosti dosadašnjeg zamjenika direktora KPZ poluotvorenog tipa u Busovači.

  Izmijenjeno je Rješenje o imenovanju članova Ministarske koordinacije u oblasti socijalne politike u Federaciji BiH, te su za članove ove koordinacije imenovani Zemina Kadirić (Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK), Dijana Novković Pećanac i Ilija Krišto (Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10), Milenko Bevanda i Alma Kozo (Ministarstvo zdravstva, rada i socijane skrbi HNK), te Antonio Šimunović (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK).

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo danas je opunomoćen Goran Buhač.