23. ЗАКОН о финансијској консолидацији и реструктурирању јавних здравствених установа у Федерацији Босне и Херцеговине

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ КОНСОЛИДАЦИЈИ И РЕСТРУКТУРИРАЊУ ЈАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Број 01-02-1-216-01/22
28. априла 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.
ЗАКОН
О ФИНАНСИЈСКОЈ КОНСОЛИДАЦИЈИ И РЕСТРУКТУРИРАЊУ ЈАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.
(Предмет закона)


(1) Овим законом уређује се финансијска консолидација и реструктурирање јавних здравствених установа (у даљем тексту: здравствена установа) чији је оснивач општина, кантон, Федерација Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) и један или више кантона заједно, те Федерација у складу са чланом 53. Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13), изворе плаћања насталих дуговања, поступак и начин измирења дуговања на основу којих се врши финансијска консолидација здравствених установа, износ умањења дуга и друга питања која се односе на финансијску консолидацију и реструктурирање здравствених установа.
(2) Финансијска консолидација и реструктурирање утврђено овим законом проводи се са циљем постизања стања ликвидности и солвентности здравствених установа, јачања одговорности у управљању ризиком у пословању јавних здравствених установа, у складу са овим законом, као и Законом о финансијском пословању, прописима донијетим на основу тих закона, увођења нових здравствених технологија, модернизације, проширења капацитета, као и повећања квалитета и ефикасности у пружању здравствених услуга.


Члан 2.
(Дефиниције појмова)


Појмови употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:
a) "финансијска консолидација" - представља низ неопходних радњи, поступака и активности које треба предузети здравствена установа, оснивач здравствене установе, појединци и институције дефинисане законом, са циљем постизања стања ликвидности и солвентности здравствене установе;
b) "реструктурирање" - представља низ радњи, поступака и активности које треба предузети здравствена установа у финансијском, организационом смислу и управљању људским и другим ресурсима, са циљем побољшања укупног учинка, увођења нових здравствених технологија, модернизације, проширења капацитета, као и безбједности и квалитета здравствених услуга;
c) "ризик и управљање ризиком"- подразумијева све ризике којима је јавна здравствена установа изложена или би могла бити изложена у пословању, а нарочито кредитни ризик, тржишни ризик, оперативни ризик и ризик ликвидности;
d) "јавне здравствене установе" - установе чији је оснивач општина, кантон, Федерација и један или више кантона заједно, те Федерација у складу са чланом 53. Закона о здравственој заштити, које су непрофитни правни субјекти;
e) "доприноси" - укључују обавезни допринос за пензијско осигурање, обавезни допринос за здравствено осигурање и обавезни допринос за осигурање од незапослености који су уређени прописима о доприносима.
f) "носиоци осигурања" - Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање/Федерални завод за мировинско и инвалидско осигурање, федерални и кантонални заводи здравственог осигурања, Федерални завод за запошљавање и кантоналне службе за запошљавање;
g) "дуговање" - представља дуговања здравствених установа по различитим основама утврђеним одредбама овог закона;
h) "дужник" - здравствена установа код које се проводи поступак финансијске консолидације и реструктурирања и која има дуг по основама утврђеним у тачки (g) овог члана;
i) "повјерилац" - привредно друштво, тијело власти, институција, установа и запосленик којем се дугује;
j) "репрограмирање дуговања" - начин финансијске консолидације дуговања здравствених установа за дуговања по основама утврђеним у тачки g) овог члана, а ради измирења дуговања под повољнијим условима, укључујући преузимање дуга, одгађање плаћања и плаћање дуговања на рате;
k) "претходна сагласност за репрограмирање дуговања" - сагласност коју дужник прилаже уз захтјев за финансијску консолидацију, а издаје је надлежно привредно друштво које је извршило пружање услуга (струја, вода, гас, гријање и сл.), као и остале комуналне услуге, односно привредно друштво које је испоручило робе неопходне за пословање здравствених установа (лијекови, медицинска средства, потрошни материјал и сл.);
l) "претходна сагласност запосленика" - сагласност запосленика здравствене установе којом запосленик потврђује да је сагласан са начином измирења дуговања према њему;
m) "порезни дуг" укључује износе дуга на име директних и индиректних пореза, обавезних доприноса, накнада и такси који је дужник обрачунао или су му обрачунати од порезних администрација а није платио закључно са 31.12.2021. године, а што укључује главницу, затезну камату и трошкове принудне наплате;
n) "Репрограмирање порезног дуга" представља поступак који укључује одгођено плаћање и плаћање дуговања у ратама до десет година;
o) "Репрограмирани порезни дуг" представља дуг усаглашен у складу са овим законом између Порезне управе и здравствене установе.


II - ФИНАНСИЈСКА КОНСОЛИДАЦИЈА И РЕСТРУКТУРИРАЊЕ


Члан 3.
(Принципи финансијске консолидације, временски обухват финансијске консолидације и дуговања која подлијежу финансијској консолидацији)


(1) Финансијска консолидација здравствених установа заснива се на сљедећим принципима:
a) принцип једнаког поступања према свим повјериоцима једнаког положаја посебно по основу више врста дуга;
b) принцип приступа подацима према којем је дужник обавезан осигурати приступ подацима и документацији од значаја за финансијску консолидацију, а који се посебно односе на његове обавезе.
(2) Финансијска консолидација здравствених установа обухвата рјешавања дуговања здравствених установа код којих је евидентирана неликвидност у смислу одредби Закона о финансијском пословању и/или постоји акумулирани губитак.
(3) Финансијска консолидација обухвата дуговања здравствених установа по основу:
a) доприноса за МИО/ПИО из и на плате, уколико нису регулисана посебним законом;
b) доприноса за основно здравствено осигурање из и на плате;
c) доприноса за осигурање у случају незапослености из и на плате;
d) пореза и других јавних прихода, искључујући ПДВ;
e) пружених комуналних услуга (струја, вода, гас, гријање) и остале комуналне услуге;
f) испоручених роба неопходних за рад здравствене установе добављачима роба (лијекови, потрошни материјал и сл.), и
g) неисплаћених нето плата запосленика.


Члан 4.
(Реструктурирање здравствених установа)


Здравствена установа која не испуњава услове за финансијску консолидацију из члана 3. став (2) може покренути поступак реструктурирања сходно начину и поступку дефинисаним овим законом и прописима донијетим на основу овог закона.


Члан 5.
(Покретање поступка финансијске консолидације и/или реструктурирања)


(1) Поступак финансијске консолидације дуговања и/или реструктурирања здравствених установа покреће се подношењем документованог захтјева одговорне особе у јавној здравственој установи која се консолидује.
(2) Захтјев из става (1) овог члана мора бити одобрен од стране управног одбора здравствене установе.
(3) Захтјев за финансијску консолидацију и/или реструктурирање дужник подноси надлежном министарству здравства најдуже у року дванаест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона и прописа донијетих на основу овог закона.
(4) Федерални министар здравства (у даљем тексту: министар здравства), уз сагласност федералног министра финансија (у даљем тексту: министар финансија), подзаконским актом утврђује садржај документације која се доставља уз захтјев из става (1) овог члана.


Члан 6.
(Одлука о финансијској консолидацији и/или реструктурирању здравствене установе)


(1) Након процјене поднијетог документованог захтјева из члана 5. овог закона, надлежни министар здравства, уз претходно усаглашавање са надлежним министром финансија, сачињава приједлог Одлуке о финансијској консолидацији и/или реструктурирању здравствене установе коју разматра и усваја надлежно извршно тијело власти.
(2) У случају здравствене установе чији је оснивач општина, приједлог одлуке из става (1) овог члана сачињава руководилац службе за област здравства, уз претходно усаглашавање са руководиоцем службе за финансије и доставља општинском начелнику.
(3) Изузетно од става (1) овог члана, Одлуку о финансијској консолидацији и/или реструктурирању за универзитетско-клиничке болнице усваја Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада Федерације), на усаглашене приједлоге министра здравства и министра финансија.
(4) Одлуком из ст. (1), (2) и (3) овог члана ближе се уређује поступак и трајање финансијске консолидације и/или реструктурирања за сваку појединачну здравствену установу.
(5) Одлука из ст. (1), (2) и (3) овог члана доноси се у року од 60 дана од дана уредно поднијетог документованог захтјева.
(6) Рок из става (5) овог члана престаје тећи од дана када надлежни министар здравства односно руководилац службе за област здравства од подносиоца захтјева затражи допунске податке или допуну документације.
(7) Прекид рока из става (6) овог члана траје до испуњења захтјева надлежног министра здравства, односно руководиоца службе за област здравства.
(8) Уколико се на основу поднијетог захтјева из члана 5. овог закона утврди да нису испуњени услови за провођење поступка финансијског консолидовања и/или реструктурирања, надлежно извршно тијело власти доноси одлуку о одбијању захтјева за покретањем поступка финансијског консолидовања.
(9) Одлука из ст. (1), (2), (3) и (8) овог члана је коначна и објављује се у службеном гласилу Федерације, кантона односно општине.


Члан 7.
(Рок за провођење поступка финансијске консолидације и/или реструктурирања)


Рок за провођење поступка финансијске консолидације и/или реструктурирања здравствених установа у складу са одредбама овог закона и прописима донијетим на основу овог закона не може бити дужи од десет година рачунајући од дана ступања на снагу Одлуке о финансијској консолидацији и/или реструктурирању, укључујући и Програм финансијске консолидације и/или реструктурирања.


Члан 8.
(Обавеза дужника за покретање поступка финансијске консолидације, односно плаћања дуговања)


Дужници који на дан ступања на снагу овог закона имају дуговања по основама утврђеним чланом 3. овог закона, дужни су покренути поступак финансијске консолидације, односно плаћања дуговања на начин и по поступку утврђеном овим законом, и то у року од дванаест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона и прописа донијетих на основу овог закона.


III - УСЛОВИ И НАЧИНИ ФИНАНСИЈСКЕ КОНСОЛИДАЦИЈЕ ОДНОСНО ПЛАЋАЊА ДУГОВАЊА


ДИО А - По основу порезног дуга


Члан 9.
(Потраживања повјериоца)


(1) Потраживања повјериоца се састоје од главног дуга са каматама.
(2) Камате по основу главног дуга се могу отписати, у складу са прописима о висини стопе затезне камате на јавне приходе.


Члан 10.
(Утврђивање коначног порезног дуга)


(1) Дужник је обавезан од Порезне управе прије покретања поступка финансијске консолидације затражити детаљну структуру дуга по јавним приходима на дан 31.12.2021. године.
(2) Уколико се дуг разликује у евиденцији дужника од евиденције порезне управе, дужник је у обавези усагласити коначан порезни дуг који ће бити предмет финансијске консолидације.


Члан 11.
(Поступци измиривања порезног дуга)


Дуговања по основу порезног дуга утврђена овим законом могу се измирити на сљедећи начин:
a) репрограмирањем порезног дуга;
b) једнократном уплатом;
c) преузимање порезног дуга од стране оснивача и/или суоснивача здравствених установа.


Члан 12.
(Репрограмирање порезног дуга)


(1) Здравствена установа која на дан 31.12.2021. године има доспјели, а неплаћени порезни дуг, може поднијети захтјев за репрограм дуга на начин прописан овим законом.
(2) Уз захтјев за репрограм дуга обавезно је приложити Одлуку о покретању финансијске консолидације, као и програм финансијске консолидације са дефинисаним неопходним радњама, поступцима и активностима, укључујући и ефекте програма, а са циљем постизања стања ликвидности и солвентности.
(3) Предмет репрограма је порезни дуг, утврђен чланом 10. овог закона на основу којег дужник и повјерилац потписују посебан Споразум у складу са прописима о Порезној управи.
(4) Репрограмирање порезног дуга условљава се редовним плаћањем текућих доспјелих обавеза.
(5) Осим плаћања по Споразуму из става (3) овог члана, здравствена установа дужна је обрачунати и платити све обавезне доприносе и порез на доходак за запосленике који су стекли услове за одлазак у пензију током тог мјесеца.


Члан 13.
(Начин отплате репрограмираног порезног дуга)


(1) У случају отплате у ратама максимални рокови отплате по Споразуму из члана 12. овог закона су:
a) 1 (једна) година за репрограмирани порезни дуг у износу до 500.000 КМ;
b) 3 (три) године за репрограмирани порезни дуг у износу од 500.001 КМ до 1.500.000 КМ;
c) 5 (пет) година за репрограмирани порезни дуг у износу од 1.500.001 КМ до 5.000.000 КМ;
d) 10 (десет) година за репрограмирани порезни дуг преко 5.000.000 КМ.
(2) За вријеме примјене овог закона, здравствена установа све текуће доспјеле порезне обавезе дужна је плаћати редовно у роковима према важећим прописима. Неизмирење текућих обавеза за посљедицу има престанак важења Споразума.


Члан 14.
(Једнократна уплата)


(1) Дужник и повјерилац на основу усаглашеног коначног порезног дуга из члана 10. овог закона могу усаглашен и тачан износ дуговања отплатити и једнократном уплатом на рачун повјериоца.
(2) Записником између дужника и повјериоца констатује се испуњеност обавезе дужника према повјериоцу на дан уплате на рачун повјериоца.


Члан 15.
(Преузимање порезног дуга од стране оснивача здравствених установа)


(1) Оснивач и/или суоснивач здравствене установе може преузети порезни дуг у складу са чланом 11. тачка ц) овог закона о чему доноси посебну одлуку. Одлука обавезно садржи износ дуга који се преузима са роком за уплату истог који не може бити дужи од пет фискалних година, рачунајући од дана доношења ове одлуке.
(2) Уколико се порезни дуг здравствених установа врши преузимањем дуга од стране оснивача и/или суоснивача здравствених установа извршни орган власти на нивоу општине, кантона и Федерације, на усаглашен приједлог надлежних органа управе за област здравства и финансија, усваја приједлог одлуке о преузимању порезног дуга, са роковима извршења преузетих обавеза и приједлог одлуке доставља законодавном тијелу општине, кантона, односно Федерације.
(3) Уколико оснивач и/или суоснивач не буде реализовао Одлуку у предвиђеном року дозвољава му се репрограмирање дуга на начин и по поступку предвиђеним овим законом и подзаконским актима донијетим на основу овог закона, као и важећим прописима о Порезној управи Федерације БиХ.
(4) Садржај, начин и поступак доношења одлуке из ст. (1) и (2) овог члана, те поступак репрограмирања ближе се уређује подзаконским актом којег доноси министар здравства.


ДИО Б - По основу неисплаћених плата запосленика


Члан 16.
(Дуговања по основу неисплаћених плата запосленика)


(1) Дуговања по основу неисплаћених плата запосленика дужника, у смислу овог закона, су дуговања усаглашена између дужника и повјериоца, односно запосленика.
(2) Усаглашена дуговања из става (1) могу се измирити на сљедећи начин:
a) једнократном уплатом;
b) репрограмирањем дуга који укључује одгођено плаћање и плаћање дуговања на рате.
(3) Камате по основу главног дуга могу се отписати уз сагласност повјериоца.
(4) Запосленици дужника који не прихвате рјешавање дуга према њима, на један од начина утврђених у ставу (2) овог члана, своја права по основу дуга за плате оствариће на други начин у складу са прописима у Федерацији.


ДИО Ц - По основу пружених комуналних услуга (струја, вода, гас, гријање), као и остале комуналне услуге


Члан 17.
(Дуговања по основу пружених комуналних услуга (струја, вода, гас, гријање), као и остале комуналне услуге)


(1) Дуговања по основу пружених комуналних услуга (струја, вода, гас, гријање), као и остале комуналне услуге дужника у смислу овог закона, су дуговања усаглашена између дужника и повјериоца сагласно рачуноводственим прописима.
(2) Финансијска консолидација дуговања јавних здравствених установа из става (1) може се извршити репрограмирањем дуга, укључујући одгађање плаћања и плаћање дуговања на рате, као и отписом дуговања према јавним привредним друштвима која су извршила пружање услуга за испоручене робе (струја, вода, гас, гријање и сл.), остале комуналне услуге здравственим установама, на основу одлуке извршног тијела власти (општина, кантон, Федерација), а у чијој својини је јавно привредно друштво.
(3) Финансијска консолидација дуговања обухвата измирење главног дуга, а камате се могу отписати.
(4) Финансијска консолидација дуговања здравствених установа из става (2) овог члана је могућа само уколико здравствена установа која се консолидује прибави претходну сагласност повјериоца који је пружио услуге.
(5) Одлуку о отпису камата доноси надлежни орган привредног друштва којем се дугује.


ДИО Д - По основу испоручених роба неопходних за рад здравствене установе добављачима роба


Члан 18.
(Дуговање по основу испоручених роба неопходних за рад здравствене установе добављачима роба)


(1) Дуговања по основу материјалних трошкова неопходних за рад здравствене установе добављачима роба, у смислу овог закона, су дуговања усаглашена између дужника и повјериоца сагласно рачуноводственим прописима.
(2) Финансијска консолидација дуговања здравствених установа из става (1) може се извршити репрограмирањем дуговања ради измирења под повољним условима, укључујући одгађање плаћања и плаћања дуговања на рате.
(3) Финансијска консолидација дуговања обухвата измирење главног дуга, а камате се могу отписати.
(4) Финансијска консолидација дуговања здравствених установа из става (2) овог члана је могућа само уколико здравствена установа која се консолидује прибави претходну сагласност повјериоца који је испоручио робе.
(5) Одлуку о отпису камата доноси надлежни орган привредног друштва којем се дугује.


IV - ПОСТУПАК ФИНАНСИЈСКЕ КОНСОЛИДАЦИЈЕ И РЕСТРУКТУРИРАЊА


Члан 19.
(Програм финансијске консолидације и/или реструктурирања)


(1) Здравствене установе су обавезне сачинити програме финансијске консолидације и/или реструктурирања у року дванаест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона и прописа донијетих на основу овог закона, који укључује и санацију губитка здравствених установа, као и мјере побољшања здравствених услуга.
(2) Програм финансијске консолидације и/или реструктурирања доноси се на основу података из бруто биланса установе и подразумијева план здравствене установе, донијет са роком важења у одређеном временском периоду, који садржи мјере које се подузимају у здравственој установи у складу са овим законом, као и Законом о финансијском пословању, а ради успостављања и/или одржавања ликвидности и солвентности здравствене установе, уз побољшање укупног учинка и квалитета услуга здравствене установе.
(3) Програм финансијске консолидације и/или реструктурирања из става (1) овог члана мора садржавати:
a) циљ и сврху провођења финансијске консолидације и/или реструктурирања и санације губитака, перспективе и развоја;
b) мјере оперативног реструктурирања у складу са планом финансијске консолидације;
c) финансијско стање према посљедњем годишњем финансијском извјештају о пословању, те ревидиране финансијске извјештаје;
d) износ и структуру дуговања по основу доспјелих, а неплаћених доприноса, пореза и камата који се могу отписати, усаглашен са подацима из евиденције Порезне управе;
e) износ и структуру усаглашених потраживања;
f) износ и структуру усаглашеног укупног дуга;
g) мјере консолидације и/или реструктурирања (финансијске, организационе и техничке природе) које се морају провести и динамика провођења;
h) информацију о свим поступцима по основу дуговања који су у току;
i) претходну сагласност повјериоца за измирење дуговања сходно одредбама овог закона,
j) програм утрошка средстава за сваку годину,
k) дефинисан рок за провођење финансијске консолидације и/или реструктурирања.
(4) Програме финансијске консолидације и/или реструктурирања из става (1) овог члана одобрава извршно тијело власти општине, кантона и Федерације, на приједлог надлежних органа управе за област здравства, уз претходно прибављено мишљење надлежних органа управе за област финансија, а у зависности који је ниво власти оснивач здравствене установе.
(5) Изузетно од става (4) овог члана, Програм финансијске консолидације и/или реструктурирања за универзитетско-клиничке болнице одобрава Влада на приједлог Федералног министарства здравства уз претходно прибављено мишљење Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција.
(6) Министар здравства ће уз сагласност министра финансија подзаконским актом прописати методологију израде и садржај Програма из става (3).


Члан 20.
(Финансијска консолидација и/или реструктурирање универзитетско-клиничких болница)


(1) Финансијска консолидација и/или реструктурирање универзитетско-клиничких болница ће бити извршено унутрашњом финансијском консолидацијом и провођењем других мјера у оквиру Програма финансијске консолидације и/или реструктурирања из члана 19. став (5).
(2) Програм финансијске консолидације и/или реструктурирања, који се заснива на принципима забране даљег акумулирања дуга и губитака и приоритетима трошења, на приједлог министра здравства, усваја Влада Федерације, уз услов да су универзитетско-клиничке болнице именовале органе надзора, управљања и руковођења сагласно Закону о здравственој заштити и прописима донијетим на основу тог закона.
(3) Влада Федерације ће за имплементацију Програма из става (2) овог члана, издвојити 119 милиона КМ, на терет Буџета Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Буџет Федерације), а како слиједи:
а) Клинички центар универзитета у Сарајеву: 30 милиона КМ;
б) Универзитетски клинички центар Тузла: 29 милиона КМ;
ц) Свеучилишна клиничка болница Мостар: 60 милиона КМ.
(4) Динамика исплате средстава универзитетско-клиничким болницама одређује се у складу са Програмом финансијске консолидације и/или реструктурирања и расположивим средствима у Буџету, а најдуже у наредне три године од дана ступања на снагу овог закона и прописа донијетих на основу овог закона.
(5) Критеријум за исплату средстава прве године, рачунајући од дана ступања на снагу овог закона и прописа донијетих на основу овог закона, је усвојени Програм финансијске консолидације и/или реструктурирања, а у наредне двије године динамика исплате средстава је одређена годишњим програмима из става (6) овог члана, а у зависности од испуњења индикатора задатих Програмом финансијске консолидације и/или реструктурирања.
(6) Универзитетско-клиничке болнице су дужне, након усвајања Програма из става (2) овог члана, припремити детаљан програм утрошка средстава из става (3) овог члана за сваку годину, који на приједлог Федералног министарства здравства (у даљем тексту: Министарство) усваја Влада Федерације у складу са прописима о буџетима у Федерацији.


Члан 21.
(Финансијска консолидација и/или реструктурирање кантоналних и општих болница)


(1) Финансијска консолидација и/или реструктурирање кантоналних и општих болница ће бити извршена унутрашњом финансијском консолидацијом и провођењем других мјера у оквиру Програма финансијске консолидације и/или реструктурирања из члана 19. став (4) овог закона.
(2) Сходно одредбама из члана 19. ст. (1) до (4) овог закона, санацију губитака здравствених установа којима су оснивачи кантони и општине, провешће надлежни органи кантона и општина, а законодавна тијела кантона и општинска вијећа ће осигурати потребне процедуре одобравања средстава за санацију губитака здравствених установа, уколико се то покаже неопходним за неометано пословање тих здравствених установа.
(3) Програм финансијске консолидације и/или реструктурирања, као и годишњи план кантоналних и општих болница, на приједлог надлежног извршног тијела за здравство, усваја влада кантона, уз услов да су кантоналне и опште болнице именовале органе надзора, управљања и руковођења сагласно Закону о здравственој заштити, као и прописима донијетим на основу овог закона. Приједлог Програма финансијске консолидације и/или реструктурирања кантоналне и опште болнице припремају на принципима забране даљег акумулирања дуга и губитака и приоритетима трошења.
(4) Као подршку у процесу реструктурирања и санације у кантоналним и општим болницама, Влада Федерације ће за ову сврху издвојити 106 милиона КМ, на терет Буџета Федерације, како слиједи:
a) За кантоналне болнице укупно 65.500.000 КМ,
- ЈУ Кантонална болница Др. Сафет Мујић Мостар 15.000.000 КМ,
- ЈУ Кантонална болница Зеница 23.000.000 КМ,
- ЈУ Кантонална болница Др. Ирфан Љубијанкић Бихаћ 18.000.000 КМ,
- Кантонална болница ЈЗУ Горажде 1.500.000 КМ,
- Жупанијска болница Орашје 2.000.000 КМ,
- Жупанијска болница "Др. Фра Миховил Сучић "Ливно 6.000.000 КМ.
b) За опште болнице укупно 40.500.000 КМ како слиједи:
- ЈУ Опћа болница Коњиц 5.000.000 КМ,
- Опћа болница "Др. Мустафа Бегановић" Грачаница 4.000.000 КМ,
- ЈЗУ Опћа болница Сански Мост 3.500.000 КМ,
- ЈУ Болница Травник 13.000.000 КМ,
- Хрватска болница "Др. фра Мато Николић" 5.000.000 КМ,
- ЈУ Опћа болница Бугојно 2.000.000 КМ,
- ЈУ Опћа болница за плућне болести и ТБЦ Травник 1.000.000 KM,
- ЈУ Опћа болница "Прим. др. Абдулах Накаш" Сарајево 2.000.000 КМ,
- Опћа болница Јајце 2.000.000 КМ,
- Опћа болница Тешањ 3.000.000 КМ.
(5) Динамика исплате средстава кантоналним и општим болницама одређује се у складу са програмима финансијске консолидације и/или реструктурирања, а најдуже у наредне три године од дана ступања на снагу овог закона и прописа донијетих на основу овог закона.
(6) Критеријум за исплату средстава прве године, рачунајући од дана ступања на снагу овог закона и прописа донијетих на основу овог закона, је усвојени Програм финансијске консолидације и/или реструктурирања, а у наредне двије године динамика исплате средстава је одређена годишњим програмима из става (7) овог члана, а у зависности од испуњења индикатора задатих Програмом финансијске консолидације и/или реструктурирања.
(7) Кантоналне и опште болнице су дужне, након усвајања Програма из става (3) овог члана, припремити детаљан програм утрошка средстава из става (4) овог члана за сваку годину, који на приједлог Министарства усваја Влада Федерације у складу са прописима о буџетима у Федерацији.


Члан 22.
(Надзор над провођењем Програма финансијске консолидације и/или реструктурирања здравствених установа и извјештавање)


(1) Надзор над провођењем Програма финансијске консолидације и/или реструктурирања врше управни одбори здравствене установе и надзорни одбори здравствених установа у којима су иста формирана у складу са Законом о здравственој заштити и прописима донијетим на основу тог закона.
(2) Управни одбори кантоналних и општих болница достављају квартални извјештај о реализацији Програма финансијске консолидације и/или реструктурирања, у року од 30 дана након истека периода на који се односи, извршном тијелу власти које је одобрило Програм финансијске консолидације и/или реструктурирања на усвајање, а након чега се исти доставља Федералном министарству здравства.
(3) Управни одбори универзитетско-клиничких болница Министарству достављају квартални извјештај о реализацији Програма финансијске консолидације и/или реструктурирања у року од 30 дана након истека периода на који се односи.
(4) Министарство извјештава Владу Федерације о реализацији програма финансијске консолидације и/или реструктурирања у складу са прописима о извршавању буџета.
(5) Комисија за праћење и надзор над имплементацијом програма финансијске консолидације и/или реструктурирања, као и намјенског утрошка средстава из члана 20. став (3) и члана 21. став (4) овог закона (у даљем тексту: Комисија), обавља надзор над намјенски утрошеним средствима додијељеним здравственим установама, те праћење имплементације програма финансијске консолидације и/или реструктурирања.
(6) Комисију из става (5) овог члана, на приједлог Министарства именује и разрјешава Влада Федерације на мандатни период од четири године са могућношћу избора за још једaн мандатни период.
(7) Министар здравства уз сагласност министра финансија, подзаконским актом прописује садржај и форму кварталних извјештаја из ст. (2) и (3) овог члана.
(8) Министар здравства подзаконским актом прописује критеријуме за избор чланова Комисије из става (5) овог члана, ближе надлежности Комисије, као и начин и поступак избора Комисије.


Члан 23.
(Управљање ризиком ликвидности)


(1) Здравствене установе које се налазе у поступку финансијске консолидације дужне су проводити и мјере утврђене Законом о финансијском пословању, а у циљу поновне успоставе ликвидности и солвентности.
(2) У мјере из става (1) овог члана укључују се и мјере за управљање ризиком ликвидности, као што су:
a) редовно праћење и управљање ликвидношћу;
b) планирање познатих и потенцијалних новчаних одлива и прилива, са обзиром на редовни ток пословања;
c) одређивање одговарајућих мјера за спречавање или отклањање узрока неликвидности и идентифицирање других могућности.
(3) У циљу проведбе мјера из ст. (1) и (2) овог члана здравствена установа може формирати Одбор за ликвидност.
(4) Интерну контролу провођења мјера из ст. (1) и (2) овог члана обавља управни одбор здравствене установе и надзорни одбори здравствених установа у којима су исти формирани у складу са Законом о здравственој заштити, најмање два пута годишње.


Члан 24.
(Обустава извршних поступака)


(1) Доношењем одлуке о финансијској консолидацији и/или реструктурирању из члана 6. овог закона, обустављају се сви извршни поступци за наплату дуга који је предмет овог закона.
(2) Код овлаштене организације платног промета, у складу са прописима о унутрашњем платном промету, здравствена установа отвара намјенски рачун за провођење поступка финансијске консолидације и/или реструктурирања здравствених установа.
(3) Намјенски рачун из става (2) овог члана, отвара се на основу Одлуке о отварању намјенског рачуна за провођење поступка финансијске консолидације и/или реструктурирања здравствених установа, коју доноси надлежно извршно тијело власти из члана 6. став (1) овог закона, а на приједлог надлежног министра здравства.
(4) Финансијска средства из Буџета Федерације, намијењена за финансијску консолидацију и/или реструктурирање, која се уплате на намјенске рачуне из става (3) овог члана најкасније ће се, у року од седам дана рачунајући од дана уплате, усмјерити за измиривање обавеза, а у складу са Програмом финансијске консолидације и/или реструктурирања.
(5) Над намјенским рачуном отвореним у складу са ставом (2) се не може по