23. ZAKON o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANCIJSKOJ KONSOLIDACIJI I RESTRUKTURIRANJU JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Broj 01-02-1-216-01/22
28. travnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.
ZAKON
O FINANCIJSKOJ KONSOLIDACIJI I RESTRUKTURIRANJU JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I - OPĆE ODREDBE


Članak 1.
(Predmet zakona)


(1) Ovim zakonom uređuje se financijska konsolidacija i restrukturiranje javnih zdravstvenih ustanova (u daljnjem tekstu: zdravstvena ustanova) čiji je osnivač općina, kanton, Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i jedan ili više kantona zajedno, te Federacija sukladno članku 53. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), izvore plaćanja nastalih dugovanja, postupak i način izmirenja dugovanja temeljem kojih se vrši financijska konsolidacija zdravstvenih ustanova, iznos umanjenja duga i druga pitanja koja se odnose na financijsku konsolidaciju i restrukturiranje zdravstvenih ustanova.
(2) Financijska konsolidacija i restrukturiranje utvrđeno ovim zakonom provodi se s ciljem postizanja stanja likvidnosti i solventnosti zdravstvenih ustanova, jačanja odgovornosti u upravljanju rizikom u poslovanju javnih zdravstvenih ustanova, sukladno ovom zakonu, kao i Zakonu o financijskom poslovanju, propisima donesenim na temelju tih zakona, uvođenja novih zdravstvenih tehnologija, modernizacije, proširenja kapaciteta, kao i povećanja kvalitete i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga.


Članak 2.
(Definicije pojmova)


Pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
a) "financijska konsolidacija" - predstavlja niz neophodnih radnji, postupaka i aktivnosti koje treba poduzeti zdravstvena ustanova, osnivač zdravstvene ustanove, pojedinci i institucije definirane zakonom, s ciljem postizanja stanja likvidnosti i solventnosti zdravstvene ustanove;
b) "restrukturiranje" - predstavlja niz radnji, postupaka i aktivnosti koje treba poduzeti zdravstvena ustanova u financijskom, organizacijskom smislu i upravljanju ljudskim i drugim resursima, sa ciljem poboljšanja ukupnog učinka, uvođenja novih zdravstvenih tehnologija, modernizacije, proširenja kapaciteta, kao i sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga;
c) "rizik i upravljanje rizikom"- podrazumijeva sve rizike kojima je javna zdravstvena ustanova izložena ili bi mogla biti izložena u poslovanju, a naročito kreditni rizik, tržišni rizik, operativni rizik i rizik likvidnosti;
d) "javne zdravstvene ustanove" - ustanove čiji je osnivač općina, kanton, Federacija i jedan ili više kantona zajedno, te Federacija sukladno članku 53. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje su neprofitni pravni subjekti;
e) "doprinosi" - uključuju obavezni doprinos za mirovinsko osiguranje, obavezni doprinos za zdravstveno osiguranje i obavezni doprinos za osiguranje od nezaposlenosti koji su uređeni propisima o doprinosima.
f) "nositelji osiguranja" - Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje/Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, federalni i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja, Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje;
g) "dugovanje" - predstavlja dugovanja zdravstvenih ustanova po različitim osnovama utvrđenim odredbama ovog zakona;
h) "dužnik" - zdravstvena ustanova kod koje se provodi postupak financijske konsolidacije i restrukturiranja i koja ima dug po osnovama utvrđenim u točki g) ovog članka;
i) "povjerilac" - gospodarsko društvo, tijelo vlasti, institucija, ustanova i zaposlenik kojem se duguje;
j) "reprogramiranje dugovanja" - način financijske konsolidacije dugovanja zdravstvenih ustanova za dugovanja po osnovama utvrđenim u točki g) ovog članka, a radi izmirenja dugovanja pod povoljnijim uvjetima, uključujući preuzimanje duga, odgodu plaćanja i plaćanje dugovanja na rate;
k) "prethodna suglasnost za reprogramiranje dugovanja" - suglasnost koju dužnik prilaže uz zahtjev za financijsku konsolidaciju, a izdaje je nadležno gospodarsko društvo koje je izvršilo pružanje usluga (struja, voda, gas, grijanje i sl.), kao i ostale komunalne usluge, odnosno gospodarsko društvo koje je isporučilo robe neophodne za poslovanje zdravstvenih ustanova (lijekovi, medicinska sredstva, potrošni materijal i sl.);
l) "prethodna suglasnost zaposlenika" - suglasnost zaposlenika zdravstvene ustanove kojom zaposlenik potvrđuje da je suglasan sa načinom izmirenja dugovanja prema njemu;
m) "porezni dug" uključuje iznose duga na ime direktnih i indirektnih poreza, obaveznih doprinosa, naknada i taksi koji je dužnik obračunao ili su mu obračunati od poreznih administracija a nije platio zaključno sa 31.12.2021.godine, a što uključuje glavnicu, zateznu kamatu i troškove prinudne naplate;
n) "Reprogramiranje poreznog duga" predstavlja postupak koji uključuje odgođeno plaćanje i plaćanje dugovanja u ratama do deset godina;
o) "Reprogramirani porezni dug" predstavlja dug usuglašen sukladno ovom Zakonu između Porezne uprave i zdravstvene ustanove.


II - FINANCIJSKA KONSOLIDACIJA I RESTRUKTURIRANJE


Članak 3.
(Principi financijske konsolidacije, vremenski obuhvat financijske konsolidacije i dugovanja koja podliježu financijskoj konsolidaciji)


(1) Financijska konsolidacija zdravstvenih ustanova zasniva se na slijedećim principima:
a) princip jednakog postupanja prema svim povjeriocima jednakog položaja posebno po osnovu više vrsta duga;
b) princip pristupa podatcima prema kojem je dužnik obvezan osigurati pristup podatcima i dokumentaciji od značaja za financijsku konsolidaciju, a koji se posebno odnose na njegove obveze.
(2) Financijska konsolidacija zdravstvenih ustanova obuhvata rješavanja dugovanja zdravstvenih ustanova kod kojih je evidentirana nelikvidnost u smislu odredbi Zakona o financijskom poslovanju i/ili postoji akumulirani gubitak.
(3) Financijska konsolidacija obuhvata dugovanja zdravstvenih ustanova po osnovu:
a) doprinosa za MIO/PIO iz i na plaće, ukoliko nisu regulirana posebnim zakonom;
b) doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje iz i na plaće;
c) doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti iz i na plaće;
d) poreza i drugih javnih prihoda, isključujući PDV;
e) pruženih komunalnih usluga (struja, voda, gas, grijanje) i ostale komunalne usluge;
f) isporučenih roba nužnih za rad zdravstvene ustanove dobavljačima roba (lijekovi, potrošni materijal i sl.), i
g) neisplaćenih neto plaća zaposlenika.


Članak 4.
(Restrukturiranje zdravstvenih ustanova)


Zdravstvena ustanova koja ne ispunjava uvjete za financijsku konsolidaciju iz članka 3. stavak (2) može pokrenuti postupak restrukturiranja shodno načinu i postupku definiranim ovim zakonom i propisima donesenim na temelju ovog zakona.


Članak 5.
(Pokretanje postupka financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja)


(1) Postupak financijske konsolidacije dugovanja i/ili restrukturiranja zdravstvenih ustanova pokreće se podnošenjem dokumentiranog zahtjeva odgovorne osobe u javnoj zdravstvenoj ustanovi koja se konsolidira.
(2) Zahtjev iz stavka (1) ovog članka mora biti odobren od strane upravnog vijeća zdravstvene ustanove.
(3) Zahtjev za financijsku konsolidaciju i/ili restrukturiranje dužnik podnosi nadležnom ministarstvu zdravstva najdulje u roku dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona i propisa donesenih temeljem ovog zakona.
(4) Federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: ministar zdravstva), uz suglasnost federalnog ministra financija (u daljnjem tekstu: ministar financija), podzakonskim aktom utvrđuje sadržaj dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev iz stavka (1) ovog članka.


Članak 6.
(Odluka o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju zdravstvene ustanove)


(1) Nakon procjene podnijetog dokumentiranog zahtjeva iz članka 5. ovog zakona, nadležni ministar zdravstva, uz prethodno usuglašavanje s nadležnim ministrom financija, sačinjava prijedlog Odluke o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju zdravstvene ustanove koju razmatra i usvaja nadležno izvršno tijelo vlasti.
(2) U slučaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač općina, prijedlog odluke iz stavka (1) ovog članka sačinjava rukovoditelj službe za područje zdravstva, uz prethodno usuglašavanje sa rukovoditeljem službe za financije i dostavlja općinskom načelniku.
(3) Izuzetno od stavka (1) ovog članka, Odluku o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju za sveučilišno-kliničke bolnice usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), na usuglašene prijedloge ministra zdravstva i ministra financija.
(4) Odlukom iz st. (1), (2) i (3) ovog članka bliže se uređuje postupak i trajanje financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja za svaku pojedinačnu zdravstvenu ustanovu.
(5) Odluka iz st. (1), (2) i (3) ovog članka donosi se u roku od 60 dana od dana uredno podnesenog dokumentiranog zahtjeva.
(6) Rok iz stavka (5) ovog članka prestaje teći od dana kada nadležni ministar zdravstva odnosno rukovoditelj službe za područje zdravstva od podnosioca zahtjeva zatraži dopunske podatke ili dopunu dokumentacije.
(7) Prekid roka iz stavka (6) ovog članka traje do ispunjenja zahtjeva nadležnog ministra zdravstva, odnosno rukovoditelja službe za područje zdravstva.
(8) Ukoliko se temeljem podnesenog zahtjeva iz članka 5. ovog zakona utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za provođenje postupka financijskog konsolidiranja i/ili restrukturiranja, nadležno izvršno tijelo vlasti donosi odluku o odbijanju zahtjeva za pokretanjem postupka financijskog konsolidiranja.
(9) Odluka iz st. (1), (2), (3) i (8) ovog članka je konačna i objavljuje se u službenom glasilu Federacije, kantona odnosno općine.


Članak 7.
(Rok za provođenje postupka financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja)


Rok za provođenje postupka financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja zdravstvenih ustanova sukladno odredbama ovog zakona i propisima donesenim na temelju ovog zakona ne može biti dulji od deset godina računajući od dana stupanja na snagu Odluke o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju, uključujući i Program financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.


Članak 8.
(Obveza dužnika za pokretanje postupka financijske konsolidacije, odnosno plaćanja dugovanja)


Dužnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju dugovanja po osnovama utvrđenim člankom 3. ovog zakona, dužni su pokrenuti postupak financijske konsolidacije, odnosno plaćanja dugovanja na način i po postupku utvrđenom ovim zakonom, i to u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona i propisa donesenih temeljem ovog zakona.


III - UVJETI I NAČINI FINANCIJSKE KONSOLIDACIJE ODNOSNO PLAĆANJA DUGOVANJA


DIO A - Po osnovu poreznog duga


Članak 9.
(Potraživanja povjerioca)


(1) Potraživanja povjerioca se sastoje od glavnog duga sa kamatama.
(2) Kamate po osnovu glavnog duga se mogu otpisati, sukladno propisima o visini stope zatezne kamate na javne prihode.


Članak 10.
(Utvrđivanje konačnog poreznog duga)


(1) Dužnik je obvezan od Porezne uprave prije pokretanja postupka financijske konsolidacije zatražiti detaljnu strukturu duga po javnim prihodima na dan 31.12.2021. godine.
(2) Ukoliko se dug razlikuje u evidenciji dužnika od evidencije porezne uprave, dužnik je u obvezi usuglasiti konačan porezni dug koji će biti predmet financijske konsolidacije.


Članak 11.
(Postupci izmirivanja poreznog duga)


Dugovanja po osnovu poreznog duga utvrđena ovim zakonom mogu se izmiriti na slijedeći način:
a) reprogramiranjem poreznog duga;
b) jednokratnom uplatom;
c) preuzimanje poreznog duga od strane osnivača i/ili suosnivača zdravstvenih ustanova.


Članak 12.
(Reprogramiranje poreznog duga)


(1) Zdravstvena ustanova koja na dan 31.12.2021. godine ima dospjeli, a neplaćeni porezni dug, može podnijeti zahtjev za reprogram duga na način propisan ovim Zakonom.
(2) Uz zahtjev za reprogram duga obavezno je priložiti Odluku o pokretanju financijske konsolidacije, kao i program financijske konsolidacije sa definiranim neophodnim radnjama, postupcima i aktivnostima, uključujući i efekte programa, a s ciljem postizanja stanja likvidnosti i solventnosti.
(3) Predmet reprograma je porezni dug, utvrđen člankom 10. ovog zakona temeljem kojeg dužnik i povjerilac potpisuju poseban Sporazum sukladno propisima o Poreznoj upravi.
(4) Reprogramiranje poreznog duga uslovljava se redovnim plaćanjem tekućih dospjelih obaveza.
(5) Osim plaćanja po Sporazumu iz stavka (3) ovog članka, zdravstvena ustanova dužna je obračunati i platiti sve obavezne doprinose i porez na dohodak za zaposlenike koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu tokom tog mjeseca.


Članak 13.
(Način otplate reprogramiranog poreznog duga)


(1) U slučaju otplate u ratama maksimalni rokovi otplate po Sporazumu iz članka 14. ovog zakona su:
a) 1 (jedna) godina za reprogramirani porezni dug u iznosu do 500.000 KM;
b) 3 (tri) godine za reprogramirani porezni dug u iznosu od 500.001 KM do 1.500.000 KM;
c) 5 (pet) godina za reprogramirani porezni dug u iznosu od 1.500.001 KM do 5.000.000 KM;
d) 10 (deset) godina za reprogramirani porezni dug preko 5.000.000 KM.
(2) Za vrijeme primjene ovog Zakona, zdravstvena ustanova sve tekuće dospjele porezne obveze dužna je plaćati redovito u rokovima prema važećim propisima. Neizmirenje tekućih obveza za posljedicu ima prestanak važenja Sporazuma.


Članak 14.
(Jednokratna uplata)


(1) Dužnik i povjerilac temeljem usuglašenog konačnog poreznog duga iz članka 10. ovog zakona mogu usuglašen i točan iznos dugovanja otplatiti i jednokratnom uplatom na račun povjerioca.
(2) Zapisnikom između dužnika i povjerioca konstatira se ispunjenost obveze dužnika prema povjeriocu na dan uplate na račun povjerioca.


Članak 15.
(Preuzimanje poreznog duga od strane osnivača zdravstvenih ustanova)


(1) Osnivač i/ili suosnivač zdravstvene ustanove može preuzeti porezni dug sukladno članku 11. točka c) ovog zakona o čemu donosi posebnu odluku. Odluka obavezno sadrži iznos duga koji se preuzima sa rokom za uplatu istog koji ne može biti dulji od pet fiskalnih godina, računajući od dana donošenja ove odluke.
(2) Ukoliko se porezni dug zdravstvenih ustanova vrši preuzimanjem duga od strane osnivača i/ili suosnivača zdravstvenih ustanova izvršni organ vlasti na nivou općine, kantona i Federacije, na usuglašen prijedlog nadležnih organa uprave za područje zdravstva i financija, usvaja prijedlog odluke o preuzimanju poreznog duga, sa rokovima izvršenja preuzetih obveza i prijedlog odluke dostavlja zakonodavnom tijelu općine, kantona, odnosno Federacije.
(3) Ukoliko osnivač i/ili suosnivač ne bude realizirao Odluku u predviđenom roku dozvoljava mu se reprogramiranje duga na način i po postupku predviđenim ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju ovog zakona, kao i važećim propisima o Poreznoj upravi Federacije BiH.
(4) Sadržaj, način i postupak donošenja odluke iz st. (1) i (2) ovog članka, te postupak reprogramiranja bliže se uređuje podzakonskim aktom kojeg donosi ministar zdravstva.


DIO B - Po osnovu neisplaćenih plaća zaposlenika


Članak 16.
(Dugovanja po osnovu neisplaćenih plaća zaposlenika)


(1) Dugovanja po osnovu neisplaćenih plaća zaposlenika dužnika, u smislu ovog zakona, su dugovanja usuglašena između dužnika i povjerioca, odnosno zaposlenika.
(2) Usuglašena dugovanja iz stavka (1) mogu se izmiriti na sljedeći način:
a) jednokratnom uplatom;
b) reprogramiranjem duga koji uključuje odgođeno plaćanje i plaćanje dugovanja na rate.
(3) Kamate po osnovu glavnog duga mogu se otpisati uz suglasnost povjerioca.
(4) Zaposlenici dužnika koji ne prihvate rješavanje duga prema njima, na jedan od načina utvrđenih u stavku (2) ovog članka, svoja prava po osnovu duga za plaće ostvariće na drugi način sukladno propisima u Federaciji.


DIO C - Po osnovu pruženih komunalnih usluga (struja, voda, gas, grijanje), kao i ostale komunalne usluge


Članak 17.
(Dugovanja po osnovu pruženih komunalnih usluga (struja, voda, gas, grijanje), kao i ostale komunalne usluge


(1) Dugovanja po osnovu pruženih komunalnih usluga (struja, voda, gas, grijanje), kao i ostale komunalne usluge dužnika u smislu ovog zakona, su dugovanja usuglašena između dužnika i povjerioca suglasno računovodstvenim propisima.
(2) Financijska konsolidacija dugovanja javnih zdravstvenih ustanova iz stavka (1) može se izvršiti reprogramiranjem duga, uključujući odgodu plaćanja i plaćanje dugovanja na rate, kao i otpisom dugovanja prema javnim gospodarskim društvima koja su izvršila pružanje usluga za isporučene robe (struja, voda, gas, grijanje i sl.), ostale komunalne usluge zdravstvenim ustanovama, temeljem odluke izvršnog tijela vlasti (općina, kanton, Federacija), a u čijoj svojini je javno gospodarsko društvo.
(3) Financijska konsolidacija dugovanja obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate se mogu otpisati.
(4) Financijska konsolidacija dugovanja zdravstvenih ustanova iz stavka (2) ovog članka je moguća samo ukoliko zdravstvena ustanova koja se konsolidira pribavi prethodnu suglasnost povjerioca koji je pružio usluge.
(5) Odluku o otpisu kamata donosi nadležni organ gospodarskog društva kojem se duguje.


DIO D - Po osnovu isporučenih roba nužnih za rad zdravstvene ustanove dobavljačima roba


Članak 18.
(Dugovanje po osnovu isporučenih roba nužnih za rad zdravstvene ustanove dobavljačima roba)


(1) Dugovanja po osnovu materijalnih troškova nužnih za rad zdravstvene ustanove dobavljačima roba, u smislu ovog zakona, su dugovanja usuglašena između dužnika i povjerioca suglasno računovodstvenim propisima.
(2) Financijska konsolidacija dugovanja zdravstvenih ustanova iz stavka (1) može se izvršiti reprogramiranjem dugovanja radi izmirenja pod povoljnim uvjetima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanja dugovanja na rate.
(3) Financijska konsolidacija dugovanja obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate se mogu otpisati.
(4) Financijska konsolidacija dugovanja zdravstvenih ustanova iz stavka (2) ovog članka je moguća samo ukoliko zdravstvena ustanova koja se konsolidira pribavi prethodnu suglasnost povjerioca koji je isporučio robe.
(5) Odluku o otpisu kamata donosi nadležni organ gospodarskog društva kojem se duguje.


IV - POSTUPAK FINANCIJSKE KONSOLIDACIJE I RESTRUKTURIRANJA


Članak 19.
(Program financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja)


(1) Zdravstvene ustanove su obvezne sačiniti programe financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja u roku dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona i propisa donesenih temeljem ovog zakona, koji uključuje i sanaciju gubitka zdravstvenih ustanova, kao i mjere poboljšanja zdravstvenih usluga.
(2) Program financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja donosi se temeljem podataka iz bruto bilance ustanove i podrazumijeva plan zdravstvene ustanove, donesen sa rokom važenja u određenom vremenskom razdoblju, koji sadrži mjere koje se poduzimaju u zdravstvenoj ustanovi sukladno ovom zakonu, kao i Zakonu o financijskom poslovanju, a radi uspostavljanja i/ili održavanja likvidnosti i solventnosti zdravstvene ustanove, uz poboljšanje ukupnog učinka i kvalitete usluga zdravstvene ustanove.
(3) Program financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja iz stavka (1) ovog članka mora sadržavati:
a) cilj i svrhu provođenja financijske konsolidacije i /ili restrukturiranja i sanacije gubitaka, perspektive i razvoja;
b) mjere operativnog restrukturiranja sukladno planu financijske konsolidacije;
c) financijsko stanje prema posljednjem godišnjem financijskom izvješću o poslovanju, te revidirana financijska izvješća;
d) iznos i strukturu dugovanja iz osnova dospjelih, a neplaćenih doprinosa, poreza i kamata koji se mogu otpisati, usuglašen sa podacima iz evidencije Poreske uprave;
e) iznos i strukturu usuglašenih potraživanja;
f) iznos i strukturu usuglašenog ukupnog duga;
g) mjere konsolidacije i/ili restrukturiranja (financijske, organizacijske i tehničke prirode) koje se moraju provesti i dinamika provođenja;
h) informaciju o svim postupcima po osnovu dugovanja koji su u tijeku;
i) prethodnu suglasnost povjerioca za izmirenje dugovanja shodno odredbama ovog zakona,
j) program utroška sredstava za svaku godinu,
k) definiran rok za provođenje financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.
(4) Programe financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja iz stavka (1) ovog članka odobrava izvršno tijelo vlasti općine, kantona i Federacije, na prijedlog nadležnih organa uprave za područje zdravstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih organa uprave za područje financija, a u ovisnosti koja je razina vlasti osnivač zdravstvene ustanove.
(5) Izuzetno od stavka (4) ovog članka, Program financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja za sveučilišno-kliničke bolnice odobrava Vlada na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija.
(6) Ministar zdravstva će uz suglasnost ministra financija podzakonskim aktom propisati metodologiju izrade i sadržaj Programa iz stavka (3).


Članak 20.
(Financijska konsolidacija i/ili restrukturiranje sveučilišno-kliničkih bolnica)


(1) Financijska konsolidacija i/ili restrukturiranje sveučilišno-kliničkih bolnica će biti izvršeno unutarnjom financijskom konsolidacijom i provođenjem drugih mjera u okviru Programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja iz članka 19. stavak (5).
(2) Program financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, koji se zasniva na principima zabrane daljeg akumuliranja duga i gubitaka i prioritetima trošenja, na prijedlog ministra zdravstva, usvaja Vlada Federacije, uz uvjet da su sveučilišno-kliničke bolnice imenovale organe nadzora, upravljanja i rukovođenja suglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i propisima donesenim na temelju tog zakona.
(3) Vlada Federacije će za implementaciju Programa iz stavka (2) ovog članka, izdvojiti 119 miliona KM, na teret Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Proračun Federacije), a kako slijedi:
a) Klinički centar univerziteta u Sarajevu: 30 miliona KM;
b) Univerzitetski klinički centar Tuzla: 29 miliona KM;
c) Sveučilišna klinička bolnica Mostar: 60 miliona KM.
(4) Dinamika isplate sredstava sveučilišno-kliničkim bolnicama određuje se sukladno Programu financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i raspoloživim sredstvima u proračunu, a najdulje u naredne tri godine od dana stupanja snagu ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona.
(5) Kriterij za isplatu sredstava prve godine, računajući od dana stupanja na snagu ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona, je usvojeni Program financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, a u naredne dvije godine dinamika isplate sredstava je određena godišnjim programima iz stavka (6) ovog članka, a u ovisnosti od ispunjenja indikatora zadatih Programom financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.
(6) Sveučilišno-kliničke bolnice su dužne, nakon usvajanja Programa iz stavka (2) ovog članka, pripremiti detaljan program utroška sredstava iz stavka (3) ovog članka za svaku godinu, koji na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) usvaja Vlada Federacije sukladno propisu o proračunima u Federaciji.


Članak 21.
(Financijska konsolidacija i/ili restrukturiranje kantonalnih i općih bolnica)


(1) Financijska konsolidacija i/ili restrukturiranje kantonalnih i općih bolnica će biti izvršena unutarnjom financijskom konsolidacijom i provođenjem drugih mjera u okviru Programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja iz članka 19. stavak (4) ovog zakona.
(2) Shodno odredbama iz članka 19. st. (1) do (4) ovog zakona, sanaciju gubitaka zdravstvenih ustanova kojima su osnivači kantoni i općine, provešće nadležni organi kantona i općina, a zakonodavna tijela kantona i općinska vijeća će osigurati potrebne procedure odobravanja sredstava za sanaciju gubitaka zdravstvenih ustanova, ukoliko se to pokaže nužnim za nesmetano poslovanje tih zdravstvenih ustanova.
(3) Program financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, kao i godišnji plan kantonalnih i općih bolnica, na prijedlog nadležnog izvršnog tijela za zdravstvo, usvaja vlada kantona, uz uvjet da su kantonalne i opće bolnice imenovale organe nadzora, upravljanja i rukovođenja suglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, kao i propisima donesenim na temelju ovog zakona. Prijedlog Programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja kantonalne i opće bolnice pripremaju na principima zabrane daljnjeg akumuliranja duga i gubitaka i prioritetima trošenja.
(4) Kao podršku u procesu restrukturiranja i sanacije u kantonalnim i općim bolnicama, Vlada Federacije će za ovu svrhu izdvojiti 106 miliona KM, na teret Proračuna Federacije, kako slijedi:
a) Za kantonalne bolnice ukupno 65.500.000 KM,
- JU Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar 15.000.000 KM,
- JU Kantonalna bolnica Zenica 23.000.000 KM,
- JU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać 18.000.000 KM,
- Kantonalna bolnica JZU Goražde 1.500.000 KM,
- Županijska bolnica Orašje 2.000.000 KM,
- Županijska bolnica "Dr. Fra Mihovil Sučić" Livno 6.000.000 KM.
b) Za opće bolnice ukupno 40.500.000 KM kako slijedi:
- JU Opća bolnica Konjic 5.000.000 KM,
- Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica 4.000.000 KM,
- JZU Opća bolnica Sanski Most 3.500.000 KM,
- JU Bolnica Travnik 13.000.000 KM,
- Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikolić" 5.000.000 KM,
- JU Opća bolnica Bugojno 2.000.000 KM,
- JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik 1.000.000 KM,
- JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo 2.000.000 KM,
- Opća bolnica Jajce 2.000.000 KM,
- Opća bolnica Tešanj 3.000.000 KM.
(5) Dinamika isplate sredstava kantonalnim i općim bolnicama određuje se sukladno programima financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, a najdulje u naredne tri godine od dana stupanja snagu ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona.
(6) Kriterij za isplatu sredstava prve godine, računajući od dana stupanja na snagu ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona, je usvojeni Program financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, a u naredne dvije godine dinamika isplate sredstava je određena godišnjim programima iz stavka (7) ovog članka, a u ovisnosti od ispunjenja indikatora zadatih Programom financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.
(7) Kantonalne i opće bolnice su dužne, nakon usvajanja Programa iz stavka (3) ovog članka, pripremiti detaljan program utroška sredstava iz stavka (4) ovog članka za svaku godinu, koji na prijedlog Ministarstva usvaja Vlada Federacije sukladno propisu o proračunima u Federaciji.


Članak 22.
(Nadzor nad provođenjem Programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja zdravstvenih ustanova i izvještavanje)


(1) Nadzor nad provođenjem Programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja vrše upravna vijeća zdravstvene ustanove i nadzorna vijeća zdravstvenih ustanova u kojima su ista formirana sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i propisima donesenim na temelju tog zakona.
(2) Upravna vijeća kantonalnih i općih bolnica dostavljaju kvartalno izvješće o realizaciji Programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, u roku od 30 dana nakon isteka razdoblja na koji se odnosi, izvršnom tijelu vlasti koje je odobrilo Program financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja na usvajanje, a nakon čega se isti dostavlja Federalnom ministarstvu zdravstva.
(3) Upravna vijeća sveučilišno-kliničkih bolnica Ministarstvu dostavljaju kvartalno izvješće o realizaciji Programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja u roku od 30 dana nakon isteka razdoblja na koji se odnosi.
(4) Ministarstvo izvještava Vladu Federacije o realizaciji programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja sukladno propisima o izvršavanju proračuna.
(5) Povjerenstvo za praćenje i nadzor nad implementacijom programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, kao i namjenskog utroška sredstava iz članka 20. stavak (3) i članka 21.stavak (4) ovog zakona (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), obavlja nadzor nad namjenski utrošenim sredstvima dodijeljenim zdravstvenim ustanovama, te praćenje implementacije programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.
(6) Povjerenstvo iz stavka (5) ovog članka, na prijedlog Ministarstva imenuje i razrješava Vlada Federacije na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću izbora za još jedno mandatno razdoblje.
(7) Ministar zdravstva uz suglasnost ministra financija, podzakonskim aktom propisuje sadržaj i formu kvartalnih izvješća iz st. (2) i (3) ovog članka.
(8) Ministar zdravstva podzakonskim aktom propisuje kriterije za izbor članova Povjerenstva iz stavka (5) ovog članka, bliže nadležnosti Povjerenstva, kao i način i postupak izbora Povjerenstva.


Članak 23.
(Upravljanje rizikom likvidnosti)


(1) Zdravstvene ustanove koje se nalaze u postupku financijske konsolidacije dužne su provoditi i mjere utvrđene Zakonom o financijskom poslovanju, a u cilju ponovne uspostave likvidnosti i solventnosti.
(2) U mjere iz stavka (1) ovog članka uključuju se i mjere za upravljanje rizikom likvidnosti, kao što su:
a) redovito praćenje i upravljanje likvidnošću;
b) planiranje poznatih i potencijalnih novčanih odliva i priliva, s obzirom na redoviti tijek poslovanja;
c) određivanje odgovarajućih mjera za sprečavanje ili otklanjanje uzroka nelikvidnosti i identificiranje drugih mogućnosti.
(3) U cilju provedbe mjera iz st. (1) i (2) ovog članka zdravstvena ustanova može formirati Odbor za likvidnost.
(4) Internu kontrolu provođenja mjera iz st. (1) i (2) ovog članka obavlja upravno vijeće zdravstvene ustanove i nadzorna vijeća zdravstvenih ustanova u kojima su ista formirana sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, najmanje dva puta godišnje.


Članak 24.
(Obustava izvršnih postupaka)


(1) Donošenjem odluke o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju iz članka 6. ovog zakona, obustavljaju se svi izvršni postupci za naplatu duga koji je predmet ovog zakona.
(2) Kod ovlaštene organizacije platnog prometa, sukladno propisu o unutarnjem platnom prometu, zdravstvena ustanova otvara namjenski račun za provođenje postupka financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja zdravstvenih ustanova.
(3) Namjenski račun iz stavka (2) ovog članka, otvara se temeljem Odluke o otvaranju namjenskog računa za provođenje postupka financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja zdravstvenih ustanova, koju donosi nadležno izvršno tijelo vlasti iz članka 6. stavak (1) ovog Zakona, a na prijedlog nadležnog ministra zdravstva.
(4) Financijska sredstva iz Proračuna Federacije, namijenjena za financijsku konsolidaciju i/ili restrukturiranje, koja se uplate na namjenske račune iz stavka (3) ovog članka najkasnije će se, u roku od sedam dana računajući od dana uplate, usmjeriti za izmirivanje obveza, a sukladno Programu financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.
(5) Nad namjenskim računom otvorenim sukladno sa stavkom (2) se ne može pokrenuti prinudno izvršenje dok traje postupak financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.


Članak 25.
(Prekid postupka financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja)


(1) Ako dužnik u roku od 60 dana od dana donošenja odluke iz članka 6. ovog zakona i zaključenja Sporazuma iz članka 12. ovog zakona, ne započne izvršavati sve svoje tekuće financijske obveze, nadležno izvršno tijelo vlasti koje je donijelo Odluku o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju, donijeće odluku o stavljanju van snage Odluke o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju, čime se postupak financijske konsolidacije konkretnog dužnika prekida.
(2) Dužnik podnosi izvješće upravnom vijeću zdravstvene ustanove kojim se dokazuje da izvršava svoje tekuće financijske obveze koje nisu predmet financijske konsolidacije, i prije isteka roka iz stavka (1) ovog članka.
(3) Prekid postupka financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja se predlaže kada zdravstvena ustanova odstupa od Programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, izuzev u slučaju proglašenju prirodne nesreće odnosno vanrednog stanja u zdravstvu, ukoliko su troškovi izazvani pravomoćnim sudskim presudama, odlukama osnivača i suosnivača, odnosno nadležnog izvršnog tijela vlasti.
(4) Prekid postupka u slučaju iz stavka (3) predlažu tijela za nadzor nad provođenjem Programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja iz članka 22. stavak (5) ovog zakona.


V - FINANCIRANJE I POSTUPAK OKONČANJA FINANCIJSKE KONSOLIDACIJE I/ILI RESTRUKTURIRANJA


Članak 26.
(Sredstva za financijsku konsolidaciju i/ili restrukturiranje)


(1) Sredstva potrebna za provođenje odluke o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju za sveučilišno-kliničke bolnice, osiguravaju se iz sredstava Proračuna Federacije na način predviđen člankom 20. stavak (3) ovog zakona, a za zdravstvene ustanove čiji je osnivač kanton, odnosno općina shodno članku 21. stavak (4) ovog zakona.
(2) Sredstva potrebna za provođenje odluke o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju zdravstvenih ustanova mogu se osigurati i iz proračuna kantona za zdravstvene ustanove čiji je osnivač/suosnivač kanton, ukoliko su financijska sredstva iz čl. 20. i 21. ovog zakona nedostatna, a sukladno propisima o proračunima u Federaciji.
(3) Sukladno propisima o privatizaciji poduzeća, sredstva potrebna za provođenje financijske konsolidacije zdravstvenih ustanova mogu se osigurati i iz sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i kantonalnih agencija koji su dio posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, kojim upravlja Vlada Federacije, odnosno posebnog fonda kojim upravlja vlada kantona u kojem je ostvaren konkretni prihod.
(4) Odluku o izdvajanju sredstava iz stavka (3) ovog članka za namjenu financijske konsolidacije zdravstvenih ustanova, donosi Skupština Razvojne banke Federacije, odnosno skupština posebnog fonda kojim upravlja vlada kantona.
(5) Sredstva potrebna za financijsku konsolidaciju mogu se osigurati i iz sredstava zaduživanja određene razine vlasti koji je osnivač zdravstvene ustanove sukladno propisima o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Članak 27.
(Postupak okončanja financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja)


(1) Postupak okončanja financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja pokreće se podnošenjem dokumentiranog zahtjeva odgovorne osobe u zdravstvenoj ustanovi koja se konsolidira sukladno odredbama ovog zakona.
(2) Zahtjev iz stavka (1) ovog članka mora biti odobren od strane upravnog vijeća zdravstvene ustanove.
(3) Zahtjev za okončanje financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja dužnik podnosi nadležnom ministarstvu zdravstva najdulje u roku šest mjeseci od dana okončanja postupka financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.
(4) Ministar zdravstva, uz suglasnost ministra financija, podzakonskim aktom utvrđuje sadržaj dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev iz stavka (1) ovog članka.


Članak 28.
(Odluka o okončanju financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja javne zdravstvene ustanove)


(1) Nakon procjene podnijetog dokumentiranog zahtjeva iz članka 27. ovog zakona, nadležni ministar zdravstva, uz prethodno usuglašavanje s nadležnim ministrom financija, sačinjava prijedlog Odluke o okončanju financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja zdravstvene ustanove, koju razmatra i usvaja nadležno izvršno tijelo vlasti.
(2) U slučaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač općina, prijedlog odluke iz stavka (1) ovog članka sačinjava rukovoditelj službe za područje zdravstva, uz prethodno usuglašavanje sa rukovoditeljem službe za financije i dostavlja općinskom načelniku.
(3) Odluka iz st. (1) i (2) ovog članka je konačna.
(4) Odluka iz st. (1) i (2) ovog članka objavljuje se u službenim glasilima Federacije, kantona, odnosno općine.
(5) Nakon donošenja odluke iz stavka (1) ovog članka obveza je Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno općinskog vijeća, da istu dostavi zakonodavnom tijelu Federacije, kantona, odnosno općine u roku od 15 dana od dana donošenja, radi informiranja.
(6) Namjenski račun iz članka 24. stavak (2) ovog Zakona zatvara se temeljem Odluke o zatvaranju namjenskog računa za provođenje postupka financijske konsolidacije zdravstvenih ustanova, koju donosi nadležno izvršno tijelo vlasti na prijedlog nadležnog ministra zdravstva, a nakon donošenja odluke iz st. (1) i (2) ovog članka.


VI - KAZNENE ODREDBE


Članak 29.
(Prekršaji)


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM bit će kažnjena za prekršaj zdravstvena ustanova, ako:
a) ne pokrene postupak financijske konsolidacije i/ili restrukturiranju i ne donese program financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja na način i u rokovima utvrđenim ovim zakonom;
b) u zahtjevu za pokretanje postupka financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i programu financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja prikaže netočne podatke,
c) povrijedi principe iz članka 3. ovog zakona,
d) postupa suprotno odredbama ovog zakona i propisima donesenim temeljem ovog zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka, bit će kažnjena i odgovorna osoba u zdravstvenoj ustanovi, novčanom kaznom u iznosu 500 KM do 3.000 KM.


VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 30.
(Slučajevi neuspjele financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja)


(1) U zdravstvenim ustanovama, koje nakon okončanja postupka financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja nisu stekle uvjete za redovito poslovanje, upravno vijeće zdravstvene ustanove dužno je predložiti osnivaču donošenje odluke o statusnim promjenama sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o ustanovama.
(2) Odluku o statusnim promjenama zdravstvene ustanove donosi osnivač zdravstvene ustanove.
(3) Statusne promjene iz stavka 1 ovog člana ne podrazumijevaju privatizaciju zdravstvenih ustanova.


Članak 31.
(Podzakonski akti i rokovi za njihovo donošenje)


(1) U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ministar zdravstva uz suglasnost ministra financija donijet će provedbene propise na temelju ovog zakona kojima se regulira sljedeće:
- sadržaj dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za pokretanje postupka financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja (članak 5. stavak (4) ovog zakona),
- metodologiju izrade i sadržaj Programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja (članak 19. stavak (6) ovog zakona),
- sadržaj i formu kvartalnih izvješća o realizaciji Programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja (članak 22. stavak (7) ovog zakona),
- sadržaj dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za postupak okončanja financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja (članak 27. stavak (4) ovog zakona).
(2) U roku iz stavka (1) ovog članka, ministar zdravstva donijet će provedbene propise na temelju ovog zakona kojima se regulira sljedeće:
- sadržaj, način i postupak donošenja odluke o preuzimanju poreznog duga te postupak reprogramiranja (članak 12. stavak (4) ovog zakona),
- kriterije za izbor članova Povjerenstvo, bliže nadležnosti Povjerenstva, kao i način i postupak izbora Povjerenstva (članka 22. stavak (8) ovog zakona).


Članak 32.
(Primjena odredbi drugih propisa)


Ako nije drukčije određeno ovim zakonom, na obligacione odnose iz ovog zakona primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuju obligacioni odnosi.


Članak 33.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.


Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.