Donatorska sredstva za projekt “Izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja i zaštita arheoloških lokaliteta”

 • 16.03.2023.
 • Donatorska sredstva za projekt “Izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja i zaštita arheoloških lokaliteta”

  Vlada Federacije BiH donijela je odluku o raspoređivanju sredstava osiguranih od donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta za projekt “Izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja i zaštita arheoloških lokaliteta”.

  Sredstva u iznosu od 144.767 KM odobrena su za projekat “Izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja i zaštita arheoloških lokaliteta”. Od toga je za nabavku opreme namijenjeno 27.800 KM, a za ugovorene i druge posebne usluge 116.967 KM.

  U obrazloženju Federalnog ministarstva kulture i sporta je navedeno da je u martu 2017. godine zaključen Okvirni sporazum o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoputa Koridor Vc, između JP Autoceste Federacije BiH i Federalnog ministarstva kulture i sporta, u čijem sastavu je i Zavod za zaštitu spomenika.

  Sporazumom Federalno ministarstvo, odnosno Zavod za zaštitu spomenika, angažiran je za izvođenje preventivnih i zaštitnih arheoloških istraživanja na trasi autoputa Koridor Vc.

  Ova sredstva potrebna su za nabavku opreme i provedbu postupka za zaštitna arheološka istraživanja na Koridoru Vc, za poddionicu Putnikovo Brdo - Medakovo.

  Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo kulture i sporta i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.