За пет установа социјалне заштите укупно 2.000.000 КМ

 • 01.09.2022.
 • За пет установа социјалне заштите укупно 2.000.000 КМ

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике, на данашњој сједници у Сарајеву усвојила Програм утрошка с критеријима расподјеле средстава установама за збрињавање на нивоу Федерације БиХ, утврђених овогодишњим Буџетом ФБиХ, у износу од 2.000.000 КМ.

  Овај износ ће, у складу са опћим и посебним критеријима, бити расподијељен на установе социјалне заштите чији је оснивач Парламент Федерације БиХ, односно Установу из дјелокруга социјалне заштите Љубушки, Завод за збрињавање ментално инвалидних особа Дрин, Завод за збрињавање ментално инвалидних особа Баковићи, Завод за збрињавање ментално инвалидне дјеце и омладине Пазарић, те Завод за васпитање мушке дјеце и омладине Сарајево.

  Сврха Програма је омогућавање пружања квалитетнијих усłуга смјештаја и стручног рада за 300 особа које бораве и раде у овим установама и осигурање неопходних инфраструктурних услова боравка и рада. Циљ је и социјално збрињавање и оспособљавање за самосталан живот и рад према преосталим способностима и провођење радне активности корисника.

  Међу опћим критеријима за расподјелу су оправдана средства која је Федерално министарство по овом основу додијелило у претходном раздобљу, пројектна документација с прецизно утврђеним очекиваним ефектима и јасно дефинисаном и затвореном финансијском конструкцијом, односно образложена оправданост инвестиције са предрачуном за набавку опреме и материјално- техничких средстава. Такођер, ријеч је о краткорочним обавезама и разграничењима, те потраживањима и разграничењима закључно са 31. децембром 2021. године, као и стање нераспоређене добити из претходног периода закључно са овим датумом.

  Посебни критерији за расподјелу средстава су суфинансирање пројектних или програмских активности из властитих извора у постотку или износу утврђеном петогодишњим планом капиталних улагања (2022-2026) које су усвојила управна вијећа федералних установа, број особа на чије ће услове боравка и рада директно утицати планиране  пројектне активности, као и позитивно мишљење Комисије за оцјену оправданости предложених пројеката  или програма према параметрима и критеријима који ће посебно бити утврђени  актом о именовању овог тијела.

  Средства ће бити расподијељена путем званичне обавијести наведеним федералним установама, а поступак  оцјењивања испуњавања посебних критерија бит ће провођен на основу бодовне шеме коју ће сачинити Федерално министарство рада и социјалне политике. Она ће бити доступна свим заинтересованим подносиоцима пријаве на начин утврђен путем званичне обавијести федералним установама.

  Средства ће бити додијељивана у три категорије: набавка сталних средстава до максималног износа од 100.000 КМ, инвестицијска улагања у постојеће објекте до максималног износа од 750.000 КМ, те инвестицијска улагања у градњу нових објеката до максималног износа од 1.000.000 КМ.

  Појединачне одлуке о додјели средстава корисницима доноси федерални министар рада и социјалне политике. Корисници су обавезни да овом министарству достављају кварталне извјештаје о утрошку средстава и то најкасније 15 дана након завршетка квартала.