Предложено смањење стопе доприноса и измјена Закона ради растерећења обавеза послодаваца

 • 12.01.2023.
 • Предложено смањење стопе доприноса и измјена Закона ради растерећења обавеза послодаваца

  Влада Федерације БиХ на данашњој сједници је, на приједлог Федералног министарства финансија, утврдила Приједлог закона о измјени Закона о доприносима и упутила га по скраћеном поступку на усвајање у парламентарну процедуру.

  Предложеном измјеном мијења се прописани услов за примјену преференцијалне основице за обрачун доприноса за раднике у рудницима угља, текстилној, кожној и индустрији обуће и нискоакумулацијским дјелатностима традиционалних, старих, заната. Како је образложено, овим се оставља могућност исплате већег износа плаћа овим радницима (са садашњег износа у висини најниже плаће на износ од 85 посто просјечне нето плаће). Такођер, врши се усклађивање износа преференцијалне мјесечне основице за обрачун доприноса за ове раднике, како би се задржао приближно исти постотак повластице (предложеном измјеном овај постотак незнатно је већи).

  Разлози за доношење ове измјене су јачање конкурентности на иностраном тржишту, првенствено у текстилној, кожној и индустрији обуће као претежно извозно оријентираној дјелатности кроз утврђивање плаћања доприноса на нижу повлаштену основицу уколико се запосленику исплаћује мјесечна плаћа у висини до 85 посто просјечне мјесечне нето плаће у Федерацији БиХ. На овај начин постиже се цјеновна конкурентност производа из БиХ који су намијењени извозу те се самим тим осигуравају претпоставке за значајнија инвестицијска улагања у овај сектор. Овај закон по усвајању би ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеним новинама ФБиХ.

  Такођер, Влада је данас утврдила амандмане на текст Приједлога закона о доприносима који је раније упутила у парламентарну процедуру, чиме они постају саставни дио овог приједлога закона.

  Амандманима се, између осталог, с циљем додатног растерећења обавеза послодавца и стварања повољнијег пословног амбијента, стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање смањује за један додатни индексни поен, односно са 17,50 посто на 16,50 посто. То представља укупну стопу доприноса од 31,5 посто, односно смањење за цијелих 10 посто у односу на тренутно важећу стопу.

  Проширује се и дефиниција просјечне мјесечне нето плаће у Федерацији, а у циљу лакшег разумијевања и њене примјене. Дефинира се и појам родитеља његоватеља, као нове категорије осигураника у складу са посебним прописима који су регулирали ову област. Прописује се обавеза доприноса за ову нову категорију обвезника у складу са Законом о родитељима његоватељима.

  Утврђеним амандманима се прописује и да су лица запослена у иностранству, ако нису обавезно осигурана по прописима те државе, обвезници доприноса на основицу. Утврђује се и додатно стимулирање улагања у добровољне пензијске фондове на начин да се примања од пензијског доприноса, на која се не плаћају доприноси, повећавају са 80 КМ на 100 КМ мјесечно и врши усклађивање са неопорезивим износом из Приједлога закона о порезу на доходак.

  Такођер, предвиђено је и прописивање обавезе плаћања посебног доприноса за здравствено осигурање за лица на стручном оспособљавању за рад без заснивања радног односа и волонтере, само уколико нису осигурана на здравствено осигурање како је то утврђено прописима за незапослена лица.

  Према једном од утврђених амандмана, овај закон примјењиват ће се од 1. јануара 2024. године.