Одобрено 1.000.000 КМ за кредитни потицај развоја, подузетништва и обрта

 • 03.11.2022.
 • Одобрено 1.000.000 КМ за кредитни потицај развоја, подузетништва и обрта

  Влада Федерације БиХ донијела је Одлуку којом је Федералном министарству развоја, подузетништва и обрта одобрен утрошак средстава утврђених на позицији “Остала домаћа позајмљивања” у Буџету ФБиХ за 2022. годину, ради наставка реализације Програма „Кредитни потицај развоја, подузетништва и обрта“, у износу од 1.000.000 КМ.

  Средства ће бити пласирана путем Развојне банке Федерације БиХ, на револвинг основи с роком поврата средстава до 2030. године. Кредитни потицаји, као државна помоћ мале вриједности, ће се додјељивати на период до седам година, с грејс периодом до двије године и каматном стопом од 0,9 посто. Неутрошена и средства од наплаћених главница из пласираних кредита, пласират ће се под истим условима до рока поврата тј. 2030. године.

  Средства од миллион КМ додат ће се средствима која се налазе на депозитном рачуну код Развојне банке Федерације БиХ у периоду 2008-2021. године и воде се на конту „Дугорочни намјенски депозит Владе Федерације БиХ - Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта“.

  Овај кредитни програм има за циљ да пружи финансијску подршку субјектима мале привреде за продуктивније пословање и раст привредних активности, а неопходна су им додатна улагања у основна средства. Додатна улагања ће омогућити покретање нове и одржавање постојеће производње, пружање услуга, веће искориштавање капацитета, одржавање постојећих радних мјеста, очување постојећег броја субјеката мале привреде и ново запошљавање.

  Кредит се даје на бази комисионе кредитне линије која ће се користити путем Развојне банке ФБиХ. До 30 посто одобрених кредитних средстава субјекти мале привреде моћи ће користити за набавку репроматеријала.

  Критерији за расподјелу средстава су врста дјелатности, намјена утрошка средстава, повећање запослености, припадност циљној групи, број запослених, равномјернији регионални развој, те досадашњи потицаји Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта у посљедњих пет година.

  Категорија корисника средстава су субјекти мале привреде дефинирани према Закону о потицању развоја мале привреде и Закону о обрту и сродним дјелатностима, који имају сједиште на подручју ФБиХ, те имају најмање два запослена на неодређено вријеме.

  Финансијска средства пласират ће се одабраним корисницима по Јавном конкурсу за одабир корисника кредитних средстава по Програму „Кредитни потицај развоја, подузетништва и обрта“ за 2022. годину. Са утврђене ранг листе потенцијалних корисника кредитних средстава, Федерално министарство ће доставити Развојној банци ФБиХ поднесене захтјеве за додјелу кредитних средстава на даљу обраду, у складу с процедурама ове банке.

  Коначне одлуке о додјели кредитних средстава доноси федерални министар развоја, подузетништва и обрта. Резултати конкурса објављују се у Службеним новинама Федерације БиХ и на wеб страници Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта.

  Развојна банка ФБиХ ће закључивати уговоре о додјели кредитних средстава с корисницима кредита, а Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта ће вршити надзор намјенског утрошка ових средстава у сарадњи с Развојном банком Федерације БиХ.