Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2020. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2020. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 3/20 /15.1.2020./

 1. RJEŠENJE o imenovanju članova Savjetodavnog vijeća za okoliš (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Savjetodavnog vijeća za okoliš (hrvatski jezik)
 2. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 5/20 /22.1.2020./
 3. RJEŠENJE broj 03-31-1125/2019
  «Službene novine Federacije BiH», broj 7/20 /29.1.2020./
 4. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlasti za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i čuvanju i uporabi pečata Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 5. RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlasti za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja I nauke (hrvatski jezik)
 6. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/20 /5.2.2020./
 7. RJEŠENJE V. broj 162/2020 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE V. broj 162/2020 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/20 /12.2.2020./
 8. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo", d.o.o. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
 9. RJEŠENJE o imenovanju intersektorske Komisije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju intersektorske Komisije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/20 /26.2.2020./
 10. RJEŠENJE o postavljenju arbitra u Arbitražni tribunal za Brčko (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju arbitra u Arbitražni tribunal za Brčko (hrvatski jezik)
 11. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. RJEŠENJE o imenovanju zamjenskog člana Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenskog člana Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o ovlasti za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i čuvanju i uporabi pečata Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 14. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 15. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalnog zavoda za geologiju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalnog zavoda za geologiju (hrvatski jezik)
 16. RJEŠENJE o privremenom postavljenju direktora Federalnog zavoda za geologiju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom postavljenju direktora Federalnog zavoda za geologiju (hrvatski jezik)
 17. RJEŠENJE broj 03-31-1226/2019
 18. RJEŠENJE broj 03-31-1226-1/2019
 19. RJEŠENJE broj 03-31-1226-2/2019
 20. RJEŠENJE broj 03-31-1226-3/2019
 21. RJEŠENJE broj 03-31-1226-4/2019
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/20 /28.2.2020./
 22. RJEŠENJE V. broj 275/2020 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE V. broj 275/2020 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 17/20 /4.3.2020./
 23. RJEŠENJE o razrješenju Glavnog inspektora Finansijske –Financijske policije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Glavnog inspektora Financijske –Finansijske policije (hrvatski jezik)
 24. RJEŠENJE o privremenom postavljenju glavnog inspektora Finansijske –Financijske policije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom postavljenju Glavnog inspektora Financijske –Finansijske policije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/20 /6.3.2020./
 25. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/20 /11.3.2020./
 26. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Upravnog odbora Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 27. RJEŠENJE broj 03-27-67/2020
  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/20 /27.3.2020./
 28. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalnog zavoda za agropedologiju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalnog zavoda za agropedologiju (hrvatski jezik)
 29. RJEŠENJE o privremenom postavljenju direktora Federalnog zavoda za agropedologiju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom postavljenju direktora Federalnog zavoda za agropedologiju (hrvatski jezik)
 30. RJEŠENJE o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (hrvatski jezik)
 31. RJEŠENJE o razrješenju dva člana Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije (bosanski jezik)  
  RJEŠENJE o razrješenju dva člana Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije (hrvatski jezik)  
 32. RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti članova Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije (bosanski jezik)  
  RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti članova Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije (bosanski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/20 /24.4.2020./
 33. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant –AID) (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant –AID) (hrvatski jezik) 
 34. RJEŠENJE o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/20 /30.4.2020./
 35. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/20 /8.5.2020./
 36. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za vođenje drugostepenog stegovnog postupka za namještenike federalnih organa državne službe (hrvatski jezik)
 37. RJEŠENJE o konačnoj godišnjoj ocjeni o rada zamjenika direktora Federalne uprave policije za 2019. godinu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o konačnoj godišnjoj ocjeni o rada zamjenika direktora Federalne uprave policije za 2019. godinu (bosanski jezik)
 38. RJEŠENJE o imenovanju Intersektorske komisije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Intersektorskog povjerenstva (hrvatski jezik)
 39. RJEŠENJE broj 03-02-444/2020
  «Službene novine Federacije BiH», broj 30/20 /15.5.2020/
 40. RJEŠENJE o preventivnoj suspenziji (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o preventivnoj suspenziji (hrvatski jezik)
 41. RJEŠENJE o ovlaštenju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlaštenju (hrvatski jezik)
 42. RJEŠENJE broj V. broj 649/2020 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj V. broj 649/2020 (hrvatski jezik)
 43. RJEŠENJE o prestanku važenja rješenja o imenovanju predstavnika za podnošenje zahtjeva prema Taiex-u (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prestanku važenja rješenja o imenovanju predstavnika za podnošenje zahtjeva prema Taiex-u (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/20 /27.5.2020./
 44. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj  39/20 /17.6.2020./
 45. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 46. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za ravnatelja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 47. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti vezanih za OECD-ov program Perspektiva konkurentnosti Jugoistočne Evrope za period 2020-2021 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o formiranju Radne skupine za koordinaciju aktivnosti vezanih za OECD-ov program Perspektiva konkurentnosti Jugoistočne Europe za razdoblje 2020-2021 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/20 /24.6.2020./
 48. RJEŠENJE o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 49. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
  (hrvatski jezik)
 50. RJEŠENJE o razrješenju direktorice Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktorice Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (hrvatski jezik)
 51. RJEŠENJE o privremenom postavljenju direktorice Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom postavljenju direktorice Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (hrvatski jezik)
 52. RJEŠENJE o razrješenju direktora Arhiva Federacije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Arhiva Federacije (hrvatski jezik)
 53. RJEŠENJE o privremenom postavljenju direktora Arhiva Federacije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom postavljenju direktora Arhiva Federacije (hrvatski jezik)
 54. RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 55. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove (hrvatski jezik)
 56. RJEŠENJE o izmjenama i dopuni Rješenja o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama i dopuni Rješenja o formiranju Antikorupcijskog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 57. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacionog odbora za praćenje implementacije Gender akcionog plana 2019-2022. u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacijskog odbora za praćenje implementacije Gender akcionog plana 2019-2022. u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/20 /1.7.2020./
 58. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/20 /3.7.2020./
 59. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 45/20 /8.7.2020./
 60. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 61. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/20 /17.7.2020./
 62. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 63. RJEŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/20 /24. 7.2020./
 64. RJEŠENJE o osnivanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o osnivanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sukladno članku 17. stavak (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 65. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP: IFAD LO-I-859-BA) i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP: IFAD- LO - 2000001440) (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP: IFAD LO-I-859-BA) i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP: IFAD- LO - 2000001440) (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 51/20 /29.7.2020./
 66. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (hrvatski jezik)
 67. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/20 /5.8.2020./
 68. RJEŠENJE o razrješenju vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (hrvatski jezik)
 69. RJEŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (hrvatski jezik)
 70. RJEŠENJE o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (hrvatski jezik)
 71. RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (hrvatski jezik)
 72. RJEŠENJE o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/20 /7.8.2020./
 73. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlasti za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i čuvanju i uporabi pečata Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
 74. RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlasti za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/20 /14.8.2020./
 75. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
 76. RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
 77. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
 78. RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 62/20 /4.9.2020./
 79. RJEŠENJE o imenovanju direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 80. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o prijedlogu za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za evropske integracije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o prijedlogu za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Povjerenstvo za europske integracije (hrvatski jezik)
 81. RJEŠENJE o izmjenama i dopuni Rješenja (o imenovanju Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u vezi sa implementacijom strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma) (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama i dopuni Rješenja (o imenovanju Interresorne radne skupine Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provedbu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u svezi sa implementiranjem strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma) (hrvatski jezik)
 82. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o ovlasti za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i čuvanju i uporabi pečata Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 63/20 /9.9.2020./
 83. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 84. RJEŠENJE o imenovanju Intersektorske komisije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Intersektorske komisije (hrvatski jezik)
 85. RJEŠENJE o osnivanju Interresorne radne grupe za analizu stepena primjene Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o osnivanju Interresorne radne grupe za analizu stupnja primjene Uredbe o uvjetima koje je poduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrirane djelatnosti (hrvatski jezik)
 86. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 87. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika I članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 65/20 /16.9.2020./
 88. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 67/20 /23.9.2020./
 89. RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj  69/20 /30.9.2020./
 90. RJEŠENJE o imenovanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provedbi Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta drugostupanjskih odluka iz članka 6. Odluke o provedbi Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju Bosne i Hercegovine za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 71/20 /7.10.2020./
 91. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 92. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 93. RJEŠENJE o imenovanju jednog člana Komiteta za tehničke propise Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju jednog člana Komiteta za tehničke propise Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 94. RJEŠENJE broj 03-02-652/2018
  «Službene novine Federacije BiH», broj 76/20 /21.10.2020./
 95. RJEŠENJE o imenovanju drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju drugostupanjskog stambenog povjerenstva za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/20 /23.10.2020./
 96. RJEŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za izradu Strategije za stručno usavršavanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (2021-2026) (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Radne skupine za izradu Strategije za stručno usavršavanje uorganima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (2021-2026) (hrvatski jezik)
 97. RJEŠENJE o formiranju interresorne radne grupe za definiranje okvira za provođenje Zakona o genetički modificiranim organizmima (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne skupine za definiranje okvira za provedbu Zakona o genetički modificiranim organizmima (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/20 /18.11.2020./
 98. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
 99. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
 100. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 101. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Uprav-nog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 102. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 103. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 104. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 105. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 86/20 /27.11.2020./
 106. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisija za provedbu redovnog godišnjeg popisa u 2020. godini
  «Službene novine Federacije BiH», broj 87/20 /2.12.2020./
 107. RJEŠENJE o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 108. RJEŠENJE o razrješenju i privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju i privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 109. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 110. RJEŠENJE broj 03-27-1097/2020
 111. RJEŠENJE broj 03-27-1097-1/2020
 112. RJEŠENJE broj 03-27-1135/2020
 113. RJEŠENJE broj 03-27-1135-2/2020
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/20 /9.12.2020./
 114. RJEŠENJE o razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 115. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hecegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 116. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 117. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 92/20 /18.12.2020./
 118. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (hrvatski jezik)
 119. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (hrvatski jezik)
 120. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (hrvatski jezik)
 121. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (hrvatski jezik)
 122. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (hrvatski jezik)
 123. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (hrvatski jezik)
 124. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (hrvatski jezik)
 125. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (hrvatski jezik)
 126. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti ovlaštenog lica (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju dužnosti ovlaštene osobe (hrvatski jezik)
 127. RJEŠENJE o ovlaštenju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlaštenju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 94/20 /25.12.2020./
 128. RJEŠENJE o razrješenju i privremenom imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju i privremenom imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 96/20 /29.12.2020/
 129. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o i