Дневни ред 358. сједнице Владе ФБиХ

 • 13.04.2023.
 • 1. Усвајање Записника 357. сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине одржане 06.04.2023. године

  2. Приједлог изјашњења о Иницијативи за доношење Закона о измјени и допуни Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине, коју је поднио Синдикат радника у здравству Кантона Сарајево

  3. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва „БХ ТЕЛЕЦОМ“ д.д. Сарајево

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва „БХ ТЕЛЕЦОМ“ д.д. Сарајево

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва „БХ ТЕЛЕЦОМ“ д.д. Сарајево

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва „БХ ТЕЛЕЦОМ“ д.д. Сарајево

  4. Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава дијела текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину Федералног министарства образовања и науке

  5. Приједлози аката:

  а) Приједлог одлуке о поништавању Јавног конкурса за избор и номинирање за именовање чланова Надзорног одбора Унион банке д.д. Сарајево

  б) Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о утврђивању критерија за избор и номинирање за именовање чланова Надзорног одбора Унион банке д.д. Сарајево

  ц) Приједлог одлуке о поновном расписивању Јавног конкурса за избор и номинирање за именовање чланова Надзорног одбора Унион банке д.д. Сарајево

  д) Приједлог одлуке о утврђивању критерија за избор и номинирање за именовање чланова Надзорног одбора Унион банке д.д. Сарајево

  е) Приједлог текста Обавјештења о поништавању и расписивању Поновног јавног конкурса за избор и номинирање за именовање чланова Надзорног одбора Унион банке д.д. Сарајево

  6. Приједлог одлуке о поступању с рачунарском и електронском опремом одузетом од стране Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине

  7. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о висини трошкова основне полицијске обуке кандидата на полицијској академији федералног министарства унутрашњих послова- Федералног министарство унутарњих послова

  8. Приједлози одлука:

  а) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар за разрјешење члана Надзорног одбора Привредног друштва ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар испред државног капитала

  б) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора Привредног друштва ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар испред државног капитала

  9. Приједлог одлуке о највишем износу трошкова "Н" за издавање цертификата и независну контролу за 2023. годину

  10. Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава револвинг фонда за енергијску ефикасност Федерације БиХ за јавне објекте код Унион банке д.д. Сарајево путем Федералног министарства просторног уређења

  11. Приједлог одлуке о одређивању ширине земљишта приобалног појаса ријеке Уне у урбаном дијелу града Бихаћа

  12. Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора - Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине

  13. Приједлог изјашњења на Приједлог споразума о међусобним правима и обавезама у вези са арбитражним поступком у предмету ГИКИЛ д.о.о. Лукавац тужитеља Прамод Миттал, Сангеета Миттал, Вартика Миттал, Схристи Миттал и Дивyесх Миттал против тужене Босне и Херцеговине према арбитражним правилима Комисије Уједињених нација за међународно трговинско право („УНИЦИТРАЛ“ правила)

  14. Извјештај о одобравању издвајања финансијских средстава из Текуће резерве Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину, по одлукама Владе Федерације Босне и Херцеговине, рјешењима премијера и рјешењима замјеника премијера за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, са Приједлогом закључка

  15. Консолидовани извјештај о извршењу буџета Федерације Босне и Херцеговине, кантона Федерације Босне и Херцеговине, опћина Федерације Босне и Херцеговине и финансијских планова ванбуџетских фондова Федерације Босне и Херцеговине за период јануар-децембар 2022. године, са Приједлогом закључка

  16. Консолидовани извјештај о раду Комисије за праћење и евалуацију утрошка текућих трансфера кантонима, градовима и опћинама у Федерацији Босне и Херцеговине из Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину, са Приједлогом закључка

  17. Извјештај о раду Комисије за избор и именовање предсједника и чланова Надзорног одбора у федералним установама социјалне заштите број: 07-02/5-3786/22 од 31.03.2023. године, са Приједлогом закључка

  18. Информација ИИ о накнадно запримљеним извјештајима буџетских корисника о утрошку средстава Текуће резерве Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, са Приједлогом закључка

  19. Информација о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за изградњу фотонапонске електране „Бановићи Село“ привредног друштва ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, са Приједлогом закључка

  20. Информација о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за изградњу фотонапонске електране „Горња Бреза“ привредног друштва ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, са Приједлогом закључка

  21. Информација о раду и пословању Оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију за 2022. годину са Приједлогом закључка

  22. Информација о Извјештају о раду Управног одбора Оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију за 2022. годину са Приједлогом закључка

  23. Информација о Програму "Промоција домаћег туризма субвенционирањем боравка грађанима Федерације Босне и Херцеговине у Угоститељским објектима који пружају услуге смјештаја на подручју Федерације БиХ", са Приједлогом закључка

  24. Информација о ефектима кориштења Информационог система за надзор и контролу промета нафтних деривата на бензинским пумпама у Федерацији Босне и Херцеговине у 2022. години, са Приједлогом закључка

  25. Информација о поступању по Закључку Владе Федерације Босне и Херцеговине, В. број: 54/2023 од 12.01.2023. године са Приједлогом закључка

  26. Информација о 6. састанку Пододбора за правду, слободу и сигурност, одржаном онлине дана 8. и 9. децембра 2022. године, са Приједлогом закључка

  27. Приједлози аката:

  а) Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о непосредном сазивању ванредне Скупштине дионичара Привредног друштва УНИС „ГИНЕX“ д.д. Горажде

  б) Приједлог текста обавјештења о престанку важења Одлуке о непосредном сазивању ванредне Скупштине дионичара Привредног друштва УНИС „ГИНЕX“ д.д. Горажде

  28. Информација о Приједлогу Комисије за избор предсједника и чланова управних одбора у федералним установама социјалне заштите, са Приједлогом рјешења о измјени и допуни Рјешења о именовању Комисије за избор предсједника и чланова управних одбора у федералним установама социјалне заштите

  29. Приједлози одлука:

  а) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва ЈП „Електропривреда ХЗ-ХБ“ д.д. Мостар за разрјешење чланова Управе Привредног друштва ЈП „Електропривреда ХЗ-ХБ“ д.д. Мостар

  б) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва ЈП „Електропривреда ХЗ-ХБ“ д.д. Мостар за именовање вршилаца дужности чланова Управе Привредног друштва ЈП „Електропривреда ХЗ-ХБ“ д.д. Мостар

  30. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – Трансфер за изградњу аутоцесте, брзих цеста, магистралних и других цеста“ утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину Федералном министарству промета и комуникација