Dnevni red 358. sjednice Vlade FBiH

 • 13.04.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 357. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 06.04.2023. godine

  2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo

  3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

  5. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo

  c) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo

  d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo

  e) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju i raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo

  6. Prijedlog odluke o postupanju s računarskom i elektronskom opremom oduzetom od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

  7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na policijskoj akademiji federalnog ministarstva unutrašnjih poslova- Federalnog ministarstvo unutarnjih poslova

  8. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za razrješenje člana Nadzornog odbora Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar ispred državnog kapitala

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar ispred državnog kapitala

  9. Prijedlog odluke o najvišem iznosu troškova "N" za izdavanje certifikata i nezavisnu kontrolu za 2023. godinu

  10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja

  11. Prijedlog odluke o određivanju širine zemljišta priobalnog pojasa rijeke Une u urbanom dijelu grada Bihaća

  12. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  13. Prijedlog izjašnjenja na Prijedlog sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa arbitražnim postupkom u predmetu GIKIL d.o.o. Lukavac tužitelja Pramod Mittal, Sangeeta Mittal, Vartika Mittal, Shristi Mittal i Divyesh Mittal protiv tužene Bosne i Hercegovine prema arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo („UNICITRAL“ pravila)

  14. Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i rješenjima zamjenika premijera za period od 01.01.2023. godine do 31.03.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  15. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona Federacije Bosne i Hercegovine, općina Federacije Bosne i Hercegovine i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-decembar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  16. Konsolidovani izvještaj o radu Komisije za praćenje i evaluaciju utroška tekućih transfera kantonima, gradovima i općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  17. Izvještaj o radu Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite broj: 07-02/5-3786/22 od 31.03.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  18. Informacija II o naknadno zaprimljenim izvještajima budžetskih korisnika o utrošku sredstava Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  19. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Banovići Selo“ privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  20. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Gornja Breza“ privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  21. Informacija o radu i poslovanju Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2022. godinu sa Prijedlogom zaključka

  22. Informacija o Izvještaju o radu Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2022. godinu sa Prijedlogom zaključka

  23. Informacija o Programu "Promocija domaćeg turizma subvencioniranjem boravka građanima Federacije Bosne i Hercegovine u Ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge smještaja na području Federacije BiH", sa Prijedlogom zaključka

  24. Informacija o efektima korištenja Informacionog sistema za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini, sa Prijedlogom zaključka

  25. Informacija o postupanju po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 54/2023 od 12.01.2023. godine sa Prijedlogom zaključka

  26. Informacija o 6. sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, održanom online dana 8. i 9. decembra 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  27. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde

  b) Prijedlog teksta obavještenja o prestanku važenja Odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde

  28. Informacija o Prijedlogu Komisije za izbor predsjednika i članova upravnih odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite, sa Prijedlogom rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova upravnih odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite

  29. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar za razrješenje članova Uprave Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar

  30. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za izgradnju autoceste, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija