Дневни ред 341. сједнице Владе ФБиХ

 • 08.12.2022.
 • 1. Усвајање Записника 340. сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 24.11.2022. године   

  2. Нацрт закона о електричној енергији Федерације Босне и Херцеговине 

  3. Нацрт закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине 

  4. Нацрт закона о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације у Федерацији Босне и Херцеговине  

  5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити природе 

  6. Приједлог уредбе о измјени Уредбе о накнадама које немају карактер плаће 

  7. Приједлог уредбе о накнадама које припадају судијама врховног суда Федерације Босне и Херцеговине и тужиоцима Федералног тужилаштва Федерације Босне и Херцеговине

  8. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.  

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.  

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.  

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.  

  9. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Сарајево-осигурање д.д. Сарајево 

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва Сарајево-осигурање д.д. Сарајево 

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва Привредног друштва Сарајево-осигурање д.д. Сарајево  

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва Привредног друштва Сарајево-осигурање д.д. Сарајево  

  10. Приједлози аката: 

  а) Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и номинирање за именовање чланова Надзорног одбора Унион банке д.д. Сарајево 

  б) Приједлог одлуке о утврђивању критерија за избор и номинирање за именовање чланова Надзорног одбора Унион банке д.д. Сарајево  

  ц) Приједлог текста Јавног конкурса за избор и номинирање за именовање чланова Надзорног одбора Унион банке д.д. Сарајево   

  11. Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Привредном друштву ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево за отварање девизног рачуна у иностранству  

  12. Приједлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Федералног завода за запошљавање за 2023. годину  

  13. Приједлог одлуке о утврђивању коначног износа средстава за исплату једнократне новчане накнаде незапосленим особама 

  14. Приједлози одлука: 

  а) Приједлог одлуке о давању сагласности на Споразум о основици и боду за обрачун плаћа 

  б) Приједлог одлуке о давању сагласности на Споразум о основици за обрачун плаћа полицијских службеника  

  15. Приједлози аката:  

  а) Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва „Алуминиј“ д.д. Мостар, испред државног капитала  

  б) Приједлог одлуке о утврђивању критерија за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва „Алуминиј“ д.д. Мостар, испред државног капитала    

  ц) Приједлог текста Јавног конкурса за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва „Алуминиј“ д.д. Мостар, испред државног капитала 

  16. Приједлог одлуке о начину намјенског утрошка средстава остварених по основу таксе за успоставу резерви нафтних деривата за период 2023.-2026. година 

  17. Приједлог одлуке о утврђивању Приједлога Управном одбору Управе за индиректно опорезивање за ослобађање рудника у Федерацији Босне и Херцеговине од плаћања путарине на дизел-гориво за 2023. годину  

  18. Приједлог одлуке о давању сагласности на измјене и допуне Колективног уговора о правима и обавезама послодаваца и радника у области рударства у Федерацији Босне и Херцеговине   

  19. Приједлози аката:  

  а) Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава "Текући трансфери појединцима - Трансфер за расељена лица и повратник" утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству расељених особа и избјеглица 

  б) Приједлог закључка о усвајању Плана повратка, обнове, градње и развоја одрживог повратка за 2022. годину са измјенама и допунама  

  20. Приједлог одлуке о давању сагласности на повећање цијена колача, топлих и хладних напитака утврђених у Цјеновнику угоститељских услуга Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине  

  21. Приједлог одлуке о давању на привремено кориштење пословног простора у Мостару, улица Бруне Бушића бб, Удрузи драговољаца и ветерана Домовинског рата ХР Х-Б Мостар 

  22. Приједлог одлуке о усвајању Стратегије за развој људских ресурса у структурама државне службе Федерације Босне и Херцеговине (2022 - 2027) 

  23. Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора-Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Федералној управи за инспекцијске послове  

  24. Приједлози одлука:  

  а) Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну трезора-Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине (41.460 КМ) 

  б) Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну трезора-Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине (3127,90 КМ) 

  25. Приједлог одлуке о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату мјесечне новчане егзистенцијалне накнаде демобилизираним браниоцима и члановима њихових породица за период октобар - децембар 2022. године (ИВ квартал) 

  26. Приједлози одлука:  

  а) Приједлог одлуке о финансијској консолидацији и/или реструктурирању Универзитетско клиничког центра Тузла 

  б) Приједлог одлуке о усвајању Програма финансијске консолидације и/или реструктурирања Универзитетско клиничког центра Тузла 

  ц) Приједлог одлуке о давању сагласности за отварање намјенског рачуна за провођење поступка финансијске консолидације и/или реструктурирања Универзитетско клиничког центра Тузла 

  27. Приједлог рјешења о именовању Другостепене стамбене комисије за додјелу замјенских станова, обнову раније закључених уговора о кориштењу станова и додјелу станова на кориштење из стамбеног фонда пријашњег Федералног министарства одбране и Војске Федерације Босне и Херцеговине 

  28. Приједлог рјешења о дозволи ступања у посјед некретнина прије правоснажности рјешења о експропријацији за некретнине експроприсане Рјешењем Службе за геодетске послове, катастар некретнина, имовинско-правне послове и урбанизам Опћине Усора, број: 04-02-27-68/21 од 28.09.2022. године  

  29. Приједлог рјешења о дозволи уласка у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине потпуно експроприсане Рјешењем Службе за урбанистичко планирање, комуналне, геодетске и имовинско – правне послове Града Живинице, број: 04/12-27-4537/2021 од 23.12.2021. године 

  30. Приједлог рјешења о именовању Надзорног одбора Јавне здравствене установе Универзитетско клиничког центра Тузла  

  31. Приједлози рјешења:    

  а) Приједлог рјешења о разрјешењу Надзорног одбора Свеучилишне клиничке болнице Мостар  

  б) Приједлог рјешења о именовању Надзорног одбора Свеучилишне клиничке болнице Мостар 

  32. Трећи извјештај Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о контроли намјенског утрошка грант средстава утврђених у раздјелу 17. Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2020. годину Федералном министарству енергије, рударства и индустрије "Капитални трансфери јавним предузећима - Финансирање развојних пројеката у Федерацији Босне и Херцеговине из области намјенске индустрије", са Приједлогом закључка

  33. Извјештај о реализацији Закључка Владе Федерације Босне и Херцеговине, В. број: 1304/2022 од 01.09.2022. године (Извјештај о разлозима некориштења акумулираних средстава од стране Зеос еко система д.о.о. Сарајево) са Приједлогом закључка 

  34. Информација Федералног завода за запошљавање о резултатима реализације Програма дугорочних пласмана за подстицај запошљавња из средстава револвинга (стање на дан 30.09.2022. године), са Приједлогом закључка 

  35. Информација о реализацији Акционог плана за имплементацију Стратегије развоја намјенске индустрије у Федерацији Босне и Херцеговине за период 2012. - 2022. године и Стратегије развоја намјенске индустрије Федерације Босне и Херцеговине за период 2012. - 2022. године, са Приједлогом закључка 

  36. Информација у вези са Анексом Споразума о коначном располагању свим правима и обавезама на покретној имовини која ће и даље служити за потребе одбране, са Приједлогом мишљења   

  37. Информација о реализацији пројеката за ИИИ квартал 2022. године, са Приједлогом закључка 

  38. Информација о достављеном Извјештају о стању предмета од 02.12.2022. године, од Конзорција (Јоинт Вентуре) Wалдер Wyсс ЛТД. Цирих, Швицарска - носилац Конзорција и доц. др. Алмира Гагуле, адвоката из Сарајева, члана Конзорција са приједлогом даљих активности Адвокатског тима, са Приједлогом закључка 

  39. Информација о провођењу Закључака Владе Федерације Босне и Херцеговине В. број: 976/2022 од 23.06.2022. године и В. број: 1371/2022 од 22.09.2022. године и статусу одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине и Европског суда за људска права, са Приједлогом закључка 

  40. Информација о доради информационог система земљишне књиге и катастра у Федерацији Босне и Херцеговине са Приједлогом закључка и Приједлогом рјешења о формирању Радне групе за имплементирање дорада информационог система земљишне књиге и катастра у Федерацији БиХ  

  41. Информација о проведеним активностима у поступку престанка рада Федералног фонда за помоћ настрадалим подручјима од природне несреће на територији Федерације Босне и Херцеговине, са Приједлогом закључка 

  42. Информација Стручног радног тијела Владе Федерације Босне и Херцеговине за припремање приједлога другостепених рјешења која доноси Влада Федерације Босне и Херцеговине у складу са чланом 17. став (4) Закона о ревизији приватизације државног капитала у привредним друштвима и банкама Федерације Босне и Херцеговине у односу на предмет о извршеној ревизији претворбе и приватизације привредног друштва „ОГРЕВТРАНС“ д.д. Сарајево, са Приједлогом другостепеног рјешења 

  43. Информација о реализацији пројекта изградње вјетроелектране и фотонапонских електрана у Федерацији Босне и Херцеговине и статусу њиховог прикључења на преносну мрежу, са Приједлогом закључка    

  44. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о усвајању програма утрошка са критеријима расподјеле средстава текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству културе и спорта-Федералном министарству културе и шпорта 

  45. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о усвајању програма утрошка са критеријима расподјеле средстава текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству културе и спорта-Федералном министарству културе и шпорта

  46. Приједлог одлуке о одобравању издвајања средстава из Текуће резерве Владе Федерације Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералној управи цивилне заштите
  47. Приједлози одлука: 
  а) Приједлог одлуке о измјени Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава „Текући трансфери појединцима – за помоћ у лијечењу бораца – бранитеља“, утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено – ослободилачког рата/ Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата 
  б) Приједлог одлуке о измјени Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава „Текући трансфери појединцима – трансфер за суфинансирање трошкова сахрана и џеназа припадника бранитељских популација“, утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено – ослободилачког рата/ Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата
  48. Информација о имплементацији Закона о провођењу контроле законитости кориштења права из области бранилачко-инвалидске заштите за период 01. јули - 30. септембар 2022. године, са Приједлогом закључка