Dnevni red 341. sjednice Vlade FBiH

 • 08.12.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 340. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.11.2022. godine   

  2. Nacrt zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine 

  3. Nacrt zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 

  4. Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u Federaciji Bosne i Hercegovine  

  5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode 

  6. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće 

  7. Prijedlog uredbe o naknadama koje pripadaju sudijama vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i tužiocima Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine

  8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.  

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.  

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.  

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.  

  9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo 

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo 

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo  

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo  

  10. Prijedlozi akata: 

  a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo 

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo  

  c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo   

  11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za otvaranje deviznog računa u inostranstvu  

  12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu  

  13. Prijedlog odluke o utvrđivanju konačnog iznosa sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade nezaposlenim osobama 

  14. Prijedlozi odluka: 

  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o osnovici i bodu za obračun plaća 

  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika  

  15. Prijedlozi akata:  

  a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala  

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala    

  c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala 

  16. Prijedlog odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2023.-2026. godina 

  17. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2023. godinu  

  18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine   

  19. Prijedlozi akata:  

  a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnik" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica 

  b) Prijedlog zaključka o usvajanju Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2022. godinu sa izmjenama i dopunama  

  20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na povećanje cijena kolača, toplih i hladnih napitaka utvrđenih u Cjenovniku ugostiteljskih usluga Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine  

  21. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru, ulica Brune Bušića bb, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HR H-B Mostar 

  22. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (2022 - 2027) 

  23. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove  

  24. Prijedlozi odluka:  

  a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (41.460 KM) 

  b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (3127,90 KM) 

  25. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar - decembar 2022. godine (IV kvartal) 

  26. Prijedlozi odluka:  

  a) Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla 

  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla 

  c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za otvaranje namjenskog računa za provođenje postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla 

  27. Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine 

  28. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam Općine Usora, broj: 04-02-27-68/21 od 28.09.2022. godine  

  29. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko – pravne poslove Grada Živinice, broj: 04/12-27-4537/2021 od 23.12.2021. godine 

  30. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla  

  31. Prijedlozi rješenja:    

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar  

  b) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar 

  32. Treći izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine iz oblasti namjenske industrije", sa Prijedlogom zaključka

  33. Izvještaj o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1304/2022 od 01.09.2022. godine (Izvještaj o razlozima nekorištenja akumuliranih sredstava od strane Zeos eko sistema d.o.o. Sarajevo) sa Prijedlogom zaključka 

  34. Informacija Federalnog zavoda za zapošljavanje o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavnja iz sredstava revolvinga (stanje na dan 30.09.2022. godine), sa Prijedlogom zaključka 

  35. Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012. - 2022. godine i Strategije razvoja namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012. - 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka 

  36. Informacija u vezi sa Aneksom Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane, sa Prijedlogom mišljenja   

  37. Informacija o realizaciji projekata za III kvartal 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka 

  38. Informacija o dostavljenom Izvještaju o stanju predmeta od 02.12.2022. godine, od Konzorcija (Joint Venture) Walder Wyss LTD. Cirih, Švicarska - nosilac Konzorcija i doc. dr. Almira Gagule, advokata iz Sarajeva, člana Konzorcija sa prijedlogom daljih aktivnosti Advokatskog tima, sa Prijedlogom zaključka 

  39. Informacija o provođenju Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 976/2022 od 23.06.2022. godine i V. broj: 1371/2022 od 22.09.2022. godine i statusu odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava, sa Prijedlogom zaključka 

  40. Informacija o doradi informacionog sistema zemljišne knjige i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom rješenja o formiranju Radne grupe za implementiranje dorada informacionog sistema zemljišne knjige i katastra u Federaciji BiH  

  41. Informacija o provedenim aktivnostima u postupku prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka 

  42. Informacija Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na predmet o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije privrednog društva „OGREVTRANS“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom drugostepenog rješenja 

  43. Informacija o realizaciji projekta izgradnje vjetroelektrane i fotonaponskih elektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine i statusu njihovog priključenja na prenosnu mrežu, sa Prijedlogom zaključka    

  44. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa 

  45. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa

  46. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite
  47. Prijedlozi odluka:  
  a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca – branitelja“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
  48. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 01. juli - 30. septembar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka