Агенција за приватизацију у ФБиХ

Рјешењем Владе ФБиХ о разрјешењу директора Агенција за приватизацију у ФБиХ В.број: 819/2020 од 18.6.2020.године, Послове директора обавља Драго Врбић замјеник директора.

Хамдије Чемерлића 2 ,71000 Сарајево
Тел: +387 33 586-231
Факс: +387 33 586-234

РЈЕШЕЊЕМ ВЛАДЕ ФБИХ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ У ФБИХ В.БРОЈ: 819/2020 ОД 18.6.2020.ГОДИНЕ, ПОСЛОВЕ ДИРЕКТОРА ОБАВЉА ДРАГО ВРБИЋ ЗАМЈЕНИК ДИРЕКТОРА.

Тел: +387 33 586-231
Факс: +387 33 586-234


ЗАМЈЕНИК ДИРЕКТОРА: ДРАГО ВРБИЋ

Тел: +387 33 586-231
Факс: +387 33 586-234


СЕКРЕТАР: -

Тел: +387 33 586-231
Факс: +387 33 586-234


Организацијска структура


 • Сектор за продају
 • Сектор за правне послове
 • Сектор за пасивни подбиланс

ДјелокругАгенција за приватизацију у Федерацији Босне и Херцеговине је специјализована организација Федерације Босне и Херцеговине која обавља стручне, саветодавне, промотивне, едукативне и друге послове у вези са приватизацијом. У оквиру своје надлежности, агенција:

 • Иницира и учествује у припреми закона и других прописа из области приватизације;
 • Прати и надзире провођење закона и других прописа из области приватизације;
 • Одобрава и проводи приватизацију предузећа која имају делове на подручју више кантона као и других предузећа за која је надлежна по посебним прописима;
 • Обавља послове везане за пасивни подбиланс предузећа из своје надлежности;
 • Проводи контролу извршења обавеза из купопродајних уговора у поступку приватизације из своје надлежности;
 • Организује образовање и информирање из области приватизације, организује и координира информативно-пропагандну и издавачку дјелатност, те иницира и организује истраживачку дјелатност из области приватизације;
 • Подноси извештаје о току и резултатима процеса приватизације Влади Федерације Босне и Херцеговине;
 • Пружа савјетодавну помоћ агенцијама кантона (10 агенција) и координира њихов рад;
 • Арбитрира у споровима између кантоналних агенција и других учесника у поступку приватизације, на њихов захтјев;
 • Сарађује са надлежним министарствима, кантонима, агенцијама и другим органима и организацијама Федерације и кантона, те међународним институцијама и организацијама;
 • Води евиденције и статистике у оквиру свог дјелокруга;
 • Обавља и друге послове у вези с приватизацијом утврђене законом и другим прописима.

 


Основни документи који регулишу рад


1)  Закон о Агенцији за приватизацију
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 18/96 и 2 / 02)

Подзаконски акти:

2) Правилник о раду арбитраже Агенције за приватизацију у Федерацији БиХ
("Службене новине Федерације БиХ", број 8 / 99)

3) Тарифник о накнадама
("Службене новине Федерације БиХ", број 22/98)

4) Одлука о начину депоновања и кориштења новчаних средстава остварених продајом предузећа и банака на територији Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ," бр. 74/04)

5) Упутство о начину депоновања и кориштења новчаних средстава остварених продајом предузећа и банака путем јединственог налога трезора на територији Федерације Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ," бр.3/05)

6) Одлука о начину финансирања Агенције за приватизацију у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 34/02)