Agencija za privatizaciju u FBiH

Rješenjem Vlade FBiH o razrješenju direktora Agencija za privatizaciju u FBiH V.broj: 819/2020 od 18.6.2020.godine, poslove direktora obavlja Drago Vrbić zamjenik direktora.

Maršala Tita 7, Sarajevo
Tel: +387 33 586-231
Fax: +387 33 586-234
RJEŠENJEM VLADE FBIH O RAZRJEŠENJU DIREKTORA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FBIH V.BROJ: 819/2020 OD 18.6.2020.GODINE, POSLOVE DIREKTORA OBAVLJA DRAGO VRBIĆ ZAMJENIK DIREKTORA.
Tel: +387 33 586-231
Fax: +387 33 586-234
ZAMJENIK DIREKTORA: DRAGO VRBIĆ
Tel: +387 33 586-231
Fax: +387 33 586-234
SEKRETAR
Tel: +387 33 586-231
Fax: +387 33 586-234
Organizacijska struktura
  • Sektor za prodaju
  • Sektor za pravne poslove
  • Sektor za pasivni podbilans
Djelokrug
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je specijalizirana organizacija Federacije Bosne i Hercegovine koja obavlja stručne, savjetodavne, promotivne, edukativne i druge poslove u vezi sa privatizacijom. U okviru svoje nadležnosti, agencija: inicira i učestvuje u pripremi zakona i drugih propisa iz oblasti privatizacije; prati i nadzire provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti privatizacije; odobrava i provodi privatizaciju preduzeća koja imaju dijelove na području više kantona kao i drugih preduzeća za koja je nadležna po posebnim propisima;v obavlja poslove vezane za pasivni podbilans preduzeća iz svoje nadležnosti; provodi kontrolu izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije iz svoje nadležnosti; organizuje obrazovanje i informiranje iz oblasti privatizacije, organizuje i koordinira informativno-propagandnu i izdavačku djelatnost, te inicira i organizuje istraživačku djelatnost iz oblasti privatizacije;
podnosi izvještaje o toku i rezultatima procesa privatizacije Vladi Federacije Bosne i Hercegovine; pruža savjetodavnu pomoć agencijama kantona (10 agencija) i koordinira njihov rad; arbitrira u sporovima između kantonalnih agencija i drugih učesnika u postupku privatizacije, na njihov zahtjev; sarađuje sa nadležnim ministarstvima, kantonima, agencijama i drugim organima i organizacijama Federacije i kantona, te međunarodnim institucijama i organizacijama; vodi evidencije i statistike u okviru svog djelokruga; obavlja i druge poslove u vezi s privatizacijom utvrđene zakonom i drugim propisima. 
Osnovni dokumenti koji reguliraju rad
1)  Zakon o Agenciji za privatizaciju                      
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 18/96 i 2/02)
Podzakonski akti:
2) Pravilnik o radu arbitraže Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/99)
3) Tarifnik o naknadama
(“Službene novine Federacije BiH”, broj  22/98)
4) Odluka o načinu deponovanja i korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH,“ br. 74/04)
5) Uputstvo o načinu deponovanja i korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća i banaka putem jedinstvenog računa trezora na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH,“ br.3/05)
6) Odluka o načinu finansiranja Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”,  broj 34/02)