Agencija za privatizaciju u FBiH

Rješenjem Vlade FBiH o razrješenju direktora Agencija za privatizaciju u FBiH V.broj: 819/2020 od 18.6.2020.godine, Poslove direktora obavlja Drago Vrbić zamjenik direktora.

Maršala Tita 7, Sarajevo
Tel: +387 33 586-231
Fax: +387 33 586-234

RJEŠENJEM VLADE FBIH O RAZRJEŠENJU DIREKTORA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FBIH V.BROJ: 819/2020 OD 18.6.2020.GODINE, POSLOVE DIREKTORA OBAVLJA DRAGO VRBIĆ ZAMJENIK DIREKTORA.

Tel: +387 33 586-231
Fax: +387 33 586-234


ZAMJENIK RAVNATELJA: DRAGO VRBIĆ

Tel: +387 33 586-231
Fax: +387 33 586-234


TAJNIK

Tel: +387 33 586-231
Fax: +387 33 586-234


Organizacijska struktura


 • Sektor za prodaju
 • Sektor za pravne poslove
 • Sektor za pasivni podbilans

DjelokrugAgencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je specijalizirana organizacija Federacije Bosne i Hercegovine koja obavlja stručne, savjetodavne, promotivne, edukativne i druge poslove u svezi privatizacije. U okviru svoje nadležnosti, agencija:

 • inicira i učestvuje u pripremi zakona i drugih propisa iz oblasti privatizacije;
 • prati i nadzire provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti privatizacije;
 • odobrava i provodi privatizaciju poduzeća koja imaju dijelove na području više kantona kao i drugih poduzeća za koja je nadležna po posebnim propisima;
 • obavlja poslove vezane za pasivnu podbilancu poduzeća iz svoje nadležnosti;
 • provodi kontrolu izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije iz svoje nadležnosti;
 • organizira obrazovanje i informiranje iz oblasti privatizacije, organizira i koordinira informativno-propagandnu i izdavačku djelatnost, te inicira i organizira istraživačku djelatnost iz oblasti privatizacije;
 • podnosi izvješća o toku i rezultatima procesa privatizacije Vladi Federacije Bosne i Hercegovine;
 • pruža savjetodavnu pomoć agencijama kantona (10 agencija) i koordinira njihov rad;
 • arbitrira u sporovima između kantonalnih agencija i drugih učesnika u postupku privatizacije, na njihov zahtjev;
 • surađuje sa nadležnim ministarstvima, kantonima, agencijama i drugim organima i organizacijama Federacije i kantona, te međunarodnim institucijama i organizacijama; vodi evidencije i statistike u okviru svog djelokruga;
 • obavlja i druge poslove u vezi s privatizacijom utvrđene zakonom i drugim propisima.

 


Osnovni dokumenti koji reguliraju rad agencije


1)  Zakon o Agenciji za privatizaciju                      
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 18/96 i 2/02)

Podzakonski akti:

2) Pravilnik o radu arbitraže Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/99)

3) Tarifnik o naknadama
(“Službene novine Federacije BiH”, broj  22/98)

4) Odluka o načinu deponovanja i korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH,“ br. 74/04)

5) Uputstvo o načinu deponovanja i korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća i banaka putem jedinstvenog računa trezora na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH,“ br.3/05)

6) Odluka o načinu financiranja Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”,  broj 34/02)