8. ЗАКОН о Граду Завидовићи

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне н Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ГРАДУ ЗАВИДОВИЋИ

Проглашава се Закон о Граду Завидовићи, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 21.12.2021. године и на сједници Дома народа од 17.02.2022. године.

Број 01-02-1-119-01/22
28. фебруара 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ГРАДУ ЗАВИДОВИЋИ


Члан 1.
(Предмет Закона)


У складу с условима из члана 5. став 2. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 49/06 и 51/09) овим законом успоставља се Град Завидовићи, одређује његова територија, прописује својство, органи, начин избора градског вијећа и градоначелника, уређује доношење привремене статутарне одлуке, доношење статута, расписивање избора и друга питања од значаја за примјену овог закона.


Члан 2.
(Територија)


Територију Града Завидовићи чине сва насељена мјеста, која су се према евиденцији Федералног завода за статистику налазила у оквиру Општине Завидовићи на дан ступања на снагу овог закона.


Члан 3.
(Својство)


Град Завидовићи је јединица локалне самоуправе и има својство правног лица.


Члан 4.
(Самоуправни органи)


(1) Самоуправни органи Града Завидовићи су Градско вијеће и градоначелник.
(2) Самоуправни органи Града Завидовићи послове из своје надлежности врше у складу с уставом, законом и Статутом Града.
(3) Мандат вијећника Градског вијећа и градоначелника је четири године.


Члан 5.
(Градско вијеће)


(1) Орган одлучивања Града Завидовићи је Градско вијеће.
(2) Број чланова Градског вијећа одређује се Статутом Града у складу са законом.
(3) Градско вијеће Града Завидовићи бира се демократским путем на непосредним и тајним изборима на подручју цијелог града.


Члан 6.
(Градоначелник)


(1) Извршни орган Града Завидовићи је градоначелник.
(2) Градоначелник Града Завидовићи бира се у складу са Законом о избору, престанку мандата, опозиву и замјени начелника општина у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 19/08).


Члан 7.
(Статут)


(1) Град Завидовићи има Статут.
(2) Статутом Града Завидовићи прописује се и уређује самоуправни дјелокруг Града, његова обиљежја, сједиште, јавна признања, организација, овлашћења и начин рада његових органа, међусобни односи Градског вијећа и градоначелника, облици непосредног одлучивања грађана, сарадња с другим јединицама локалне самоуправе и друга питања од значаја за Град.
(3) Статут Града Завидовићи мора бити у складу с Уставом Федерације Босне и Херцеговине, Уставом Зеничко - добојског кантона и федералним и кантоналним законодавством.
(4) Статут Града Завидовићи припрема и усваја Градско вијеће двотрећинском већином вијећника Градског вијећа.


Члан 8.
(Правно сљедништво)


(1) Град Завидовићи је правни сљедник Општине Завидовићи и има законом одређене надлежности града и преузима надлежности, права, обавезе и имовину општине чији је правни сљедник.
(2) Вијећници Општинског вијећа Завидовићи и начелник Општине Завидовићи, изабрани на Општинским изборима одржаним 15. новембра 2020. године, ступањем на снагу овог закона, настављају с радом као вијећници Градског вијећа и градоначелник Града Завидовићи.
(3) Општински органи управе и управне организације, стручне и друге службе и други општински органи, ступањем на снагу овог закона настављају с радом као органи и службе Града Завидовићи.
(4) Јавна предузећа и јавне установе, чији је оснивач Општина, настављају с радом као јавна предузећа и установе Града Завидовићи.


Члан 9.
(Привремена статутарна одлука)


Вијећници изабрани на Општинским изборима за Општину Завидовићи одржани 2020. године донијеће Привремену статутарну одлука Града Завидовићи у року од два мјесеца од дана стушања на снагу овог закона, која ће важити до доношења Статута Града.


Члан 10.
(Ступање на снагу)


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.