69. RJEŠENJE o imenovanju Stručne komisije za izbor realizatora programa stručnog usavršavanja

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, i 8/06), a vezi sa članom 5. stav (1) Uredbe o sticanju statusa realizatora programa stručnog usavršavanja, ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/21), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 315. sjednici, održanoj 19.05.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA IZBOR REALIZATORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA


I.


Ovim rješenjem imenuju se članovi i zamjenici članova Stručne komisije za izbor realizatora programa stručnog usavršavanja (u daljem tekstu: Stručna komisija) u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. AIDA SOKO, član - Ured Premijera Federacije Bosne i Hercegovine;

2. Mr. sc. NEVEN AKŠAMIJA, član - Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine;

3. ŽELJKO SILAĐI, dipl. iur., član - Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije;

4. Dr. sc. SELMA DŽIHANOVIĆ GRATZ, član - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

II.


Stručnu komisiju u ime Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine predstavlja:

1. Mr. sc. SAMRA LJUCA, član;

2. FAZILA SIVRO, dipl. ecc., zamjenik člana.

Za sekretara Stručne komisije imenuje se VELIDA MEDANOVIĆ.

III.


Zadatak Stručne komisije jeste da izvrši analizu i revidiranje zaprimljenih prijava po završenoj prvoj fazi postupka, te da učestvuje u drugoj fazi postupka tokom kojeg će se izvršiti vrednovanje metodologije izrade programa stručnog usavršavanja i simulacije odbrane teme u formi intervjua.

IV.


Stručna komisija je dužna sačiniti izvještaj o radu nakon završenog posla iz tačke III. i predložiti Listu realizatora programa stručnog usavršavanja direktoru Agencije.

V.


Za učešće u radu članovima i sekretaru Stručne komisije pripada naknada u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

Sredstva za isplatu osiguravaju se iz sredstava koja su Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine dodijeljena Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

VI.


Rok za realiziciju dužnosti iz tačke IV. je 30 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

VII.


Ova rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 720/2022
19. maja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.