4. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Pregovaračkom timu Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 297. sjednici, održanoj 30.12.2021. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PREGOVARAČKOM TIMU BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Za predstavnike Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pregovarački tim Bosne i Hercegovine imenuju se:

1. MEDINA DUDO, pomoćnik federalnog ministra financija i

2. EKREMA KASUM, stručni savjetnik u Federalnom ministarstvu financija.

II.


Članovi pregovaračkog tima iz točke I. ovog rješenja bit će angažirani na:

a) pregovaranju o zaključivanju svakog pojedinačnog sporazuma/ugovora/konvencije izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i na imovinu sprečavanje fiskalne evazije;

b) pregovaranju o zaključivanju svake pojedinačne multilateralne konvencije/sporazuma/ugovora za implementaciju aktivnosti proizašlih iz članstva Bosne i Hercegovine u Inkluzivnom okviru za BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - Erozija porezne osnovice i premještanje dobiti) i

c) pregovaranju o zaključivanju svake pojedinačne multilateralne konvencije/sporazuma/ugovora za implementaciju aktivnosti proizašlih iz članstva Bosne i Hercegovine u Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe.

III.


Članovi pregovaračkog tima podnose izvješće Vladi Federacije Bosne i Hercegovine nakon svakog okončanog pojedinačnog pregovora.

IV.


Za rad članovima pregovaračkog tima pripada naknada čija visina će se utvrditi sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14 97/14 i 58/15).

V.


Danom stupanja na snagu ovog rješenja, prestaje da važi Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pregovaračkom timu Bosne i Hercegovine radi vođenja pregovora o zaključivanju pojedinačnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i na imovinu i sprečavanje fiskalne evazije ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/10 i 56/16).

VI.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 2000/2021
30. prosinca 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.