36. ЗАКОН о допунама Закона о премјеру и катастру земљишта

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕМЈЕРУ И КАТАСТРУ ЗЕМЉИШТА

Проглашава се Закон о допунама Закона о премјеру и катастру земљишта, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 26.07.2022. године и на сједници Дома народа од 28.07.2022. године.

Број 01-02-1-358-01/22
29. јула 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.
ЗАКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕМЈЕРУ И КАТАСТРУ ЗЕМЉИШТА


("Службени лист СРБиХ", бр. 14/78, 12/87 и 26/90 и "Службени лист РБиХ", број 4/93, 13/94)


Члан 1.


У члану 26. иза става (3) додају се нови ст. (4) и (5), који гласе:
"(4) Катастар земљишта се обавезно води у бази података катастра некретнина (у даљем тексту: БПКН).
(5) Садржај, технички нормативи, израда, одржавање, дистрибуција, чување и архивирање садржаја БПКН прописује директор Федералне управе за геодетске и имовинско - правне послове Правилником о БПКН.".


Члан 2.


У члану 60. иза става (3) додаје се нови став (4), који гласи:
"(4) Ако су подаци о некретнини уписани у катастру земљишта и земљишној књизи у свему усаглашени, као подаци о кориснику у БПКН преузимају се подаци о власнику који су резултат поступка провођења уписа промјене у земљишној књизи.".
Досадашњи став (4) постаје став (5).


Члан 3.


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације
Томислав Мартиновић, с. р.