315. сједница Владе ФБиХ

 • 19.05.2022.
 • 315. сједница Владе ФБиХ

  Утврђен Приједлог закона о установама социјалне заштите у ФБиХ

  Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједици у Мостару, утврдила Приједлог закона о установама социјалне заштите у ФБиХ. Овај пропис уређује дјелатност и кориснике услуга установа социјалне заштите ФБиХ, основне и посебне стандарде у погледу обављања њихове прописане дјелатности и заштите права смјештених корисника, тијела управљања, надзора и руковођења, финансирање, надзор над радом, те друга питања од значаја за рад и функционисање установа социјалне заштите.

  У образложењу је наведено да предложени текст Закона представља квалитетан правни оквир за трансформирање постојећег облика збрињавања социјално осјетљивих категорија у установама социјалне заштите којима је оснивач ФБиХ, посебно у сегменту усклађивања њихове дјелатности и начина рада с међународним стандардима у области поштивања људских права.

  Предвиђена законска рјешења отклањају највећи дио уочених проблема у погледу успостављања и провођења минималних стандарда стручног рада и испуњавања неопходних инфраструктурних предуслова од стране федералних установа социјалне заштите за квалитетно пружање услуга њиховим корисницима.

  Надаље, значајно се професионализирају управљачке, надзорне и руководеће позиције, уводи се интерни, те се побољшава стручни и инспекцијски надзор, док се у односу на постојећи обезбјеђује адекватнији модалитет финансирања њихове дјелатности.

  Како је дефинирано, Федералне установе социјалне заштите су Установа за социјално збрињавање и здравствену његу – Баковићи, Установа за социјално збрињавање и здравствену његу – Дрин, Установа за социјално збрињавање и здравствену његу – Љубушки, Установа за социјално збрињавање, здравствену његу, одгој и образовање - Пазарић и Установа за социјално збрињавање, одгој и образовање - Сарајево

  Ове установе су сљедници завода чија је права и обавезе оснивача преузео Парламент ФБиХ Законом о преузимању права и обавеза оснивача над установама социјалне заштите у ФБиХ.

  Социјално збрињавање, у смислу овога закона, представља институционално и организовано задовољавање основних животних потреба појединца у погледу становања, исхране, одржавања личне хигијене и слично, уз обезбјеђење адекватних материјално-техничких и просторних услова.

  Услуга социјалног збрињавања пружа се као континуирани дуготрајни смјештај, цјелодневни или полудневни боравак, повремени смјештај или организовано становање у заједници.

  Кантонални министар надлежан за одгој и образовање с подручја на којему федерална установа социјалне заштите има сједиште ће, у сарадњи с Федералним министарством образовања и науке, прописати минималне стандарде, односно опште и посебне услове које морају испуњавати федералне установе социјалне заштите у погледу простора, опреме и кадра за провођење програма оспособљавања, а према дјелатности федералних установа социјалне заштите за коју су регистроване.

  Здравствена заштита, у смислу овога закона, обавља се у складу с прописима о здравственој заштити и прописима о здравственом осигурању, те обухвата пружање услуга и провођење активности за очување и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, као и благовремено лијечење и рехабилитацију.

  У обављању своје прописане дјелатности, федералне установе социјалне заштите, односно њихови запосленици дужни су се придржавати начела хуманизма, те поштивати људско достојанство смјештене особе на начин да јој се пружа свеобухватна заштита и подршка уз уважавање њеног физичког, сполног, економског и душевног дигнитета и интегритета, као и моралних, културних и вјерских увјерења, у складу са основним људским правима и слободама. Забрањен је било који облик или акт присиле према смјештеним особама, осим у случајевима и на начин прописан овим законом и прописима о заштити и поступању с дјецом и малољетницима у кривичном поступку.

  Утврђен Приједлог закона о измјени и допунама Закона о здравственом осигурању

  Влада Федерације БиХ данас је утврдила и у парламентарну процедуру усвајања по скраћеном поступку упутила Приједлог закона о измјени и допунама Закона о здравственом осигурању.

  Допунама овог закона уређен је статус осигураника и обавезника уплате осигураника за доприносе из обавезног здравственог осигурања за родитеље његоватеље у Федерацији БиХ, у складу са Законом о родитељима његоватељима у ФБиХ, а који се финансирају из Буџета ФБиХ. У конкретном случају, то значи вршење функција федералне власти, а уставни основ за допуне овог закона је садржан и у одредби члана ИВ.А.20. (1) д) Устава ФБиХ, према којој је Парламент ФБиХ надлежан за доношење закона о обнашању дужности федералне власти.

  У Приједлогу закона је родитељу његоватељу признат статус осигураника у складу са Законом о родитељима његоватељима у ФБиХ и прописима донесеним на основу овог закона, уколико је неупослен и пријављен на евиденцију надлежне службе за запошљавање или уколико није на евиденцији надлежне службе за запошљавање, а није осигурана особа у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса. Статус осигураника по овом основу траје док траје и статус родитеља његоватеља.

  Додана је и нова тачка и члан 86. те су сада и центри за социјални рад, односно опћинске службе за социјалну заштиту - за родитеља његоватеља обвезници обрачунавања и уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање за родитеље његоватеље. Ријеч је о средствима из федералног буџета за финансирање доприноса за обавезно здравствено осигурање родитељу његоватељу у складу са одредбама Закона о родитељима његоватељима у ФБиХ и прописима донесеним на основу тог закона.

   

  У образложењу је наведено да је федерални министар рада и социјалне политике, у складу са овим законом, донио Упутство о документацији којом се доказује статус родитеља његоватеља у ФБиХ и Правилник о садржају и начину вођења евиданције о родитељима његоватељима.

  Такођер посебно је истакнуто да су у Буџету ФБиХ за 2022. годину и Закону о извршавању Буџета ФБиХ за 2022. годину предвиђена средства у оквиру Текућег трансфера другим нивоима власти и фондовима - провођење Закона о родитељима његоватељима у Федерацији БиХ, у износу од 17.541.857 КМ.

  Закон о измјени и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању ступа на снагу осмог дана од објаве у Службеним новинама ФБиХ, а бит ће примјењиван у складу с прописима о буџетима у ФБиХ и о његовом извршавању.

  Утврђен Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку

  Влада ФБиХ је утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку. Како је образложило Федерално министарство правде, један од ралога је што измјене и допуне овог закона у значајној мјери доприносе модернизацији рада органа управе и самог процеса управног одлучивања, што је само један од неколико кључних сегмената укупног процеса реформе јавне управе у БиХ. Овај процес представља један од темељних увјета за успјешну интеграцију наше земље у Еуропску унију, а свакако је и обвеза из Споразума о стабилизацији и придруживању наше земље са ЕУ.

  Међу новопредложеним рјешењима је дужност органа управе да по службеној дужности у управном поступку прибављају документе који се воде по службеној дужности.

  Ако је за остварење неког права странке потребно водити више управних или других поступака, странци је омогућено да на јединственом управном мјесту у органу управе поднесе све захтјеве, који ће се по службеној дужности и без одгађања доставити надлежним органима. На јединственом управном мјесту странке и друге заинтересиране особе могу добити прописане обрасце, обавијести, савјете и другу помоћ из надлежности органа управе.

  Измјенама и допунама Закона уведена је нова могућност у начину комуникације између органа управе и странака у поступку у виду електронске поште, што је заправо суштинска измјена овога закона. На овај начин, убудуће ће органи управе и странке у управном поступку имати могућност међусобног комуницирања и достављања поднесака путем електронске поште и других дигиталних средстава комуникације, што подразумијева уштеду времена и материјалних ресурса како странака у управном поступку тако и органа управе.

  15 милиона КМ из Буџета ФБиХ за кредитну линију намијењену младима за рјешавање стамбеног питање

   

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства финансија, донијела Одлуку којом се одобрава кредит Унион банци д.д. Сарајево по субординираним условима из средстава утврђених Буџетом ФБиХ за 2022. годину, у износу од 15.000.000 КМ. Ова средства одобравају се Унион банци на кредитној основи с роком доспијећа од 25 година, те фиксном каматном стопом од 0,1 посто годишње.

  Средства ће се користит за пласирање кредитне линије намијењене младима за рјешавање стамбеног питања. Ово ће у значајној мјери допринијети рјешавању егзистенцијалних питања становништва, што ће утјецати на останак младих и образованих људи у земљи, као и јачању кредитног потенцијала Унион банке и могућност понуде дугорочних кредита становништву.

  У образложењу Одлуке је наведено да је од покретања линије стамбених кредита за младе 2018. године, укупно одобрено 1.128 кредитних захтјева у укупном износа од 110.031.162,81 КМ, а просјечна старосна доб корисника је 32 године, од којих је 57 посто с високом и вишом стручном спремом, а 17 посто има магистарско и докторско звање. Корисници стамбених кредита долазе из 50 градова у ФБиХ. Укупан износ одобрених кредитних захтјева финансиран је од Владе Федерације БиХ са 55 милиона КМ и учешћа Унион банке са 55.031.162 КМ.

  Такођер, по основу кредита из 2021. године, који је тренутно оперативан ради каснијег почетка условљеног епидемиолошком ситуацијом, формиран је кредитни портфолио за физичка лица. Резултати су, између осталог, 243 одобрена и реализована кредитна захтјева у укупном износа од 25.409.217,60 КМ, а након процесирања захтјева у обради очекује се укупно 269 одобрених и реализованих кредитних захтјева у укупном износу од 28.470.217,60 КМ. Просјечан износ кредита је 105.150,28 КМ, док је просјечна старосна доб корисника кредита 30 година, од којих 56 посто с високом и вишом стручном спремом, а 13,6 посто има магистарско и докторско звање. Корисници стамбених кредита долазе из 39 градова у ФБиХ.

  Федерално министарство финансија овлаштено је да уиме Владе ФБиХ закључи Уговор о кредиту по субординираним условима са Унион банком, а за потписивање овог уговора овлаштена је федерална министрица финансија.

  За трансфере припадницима бранитељских популација 3.730.000 КМ

  Влада ФБиХ данас је усвојила осам програма утрошка средстава утврђених овогодишњим Буџетом ФБиХ Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата, у укупном износу од 3.730.000 КМ.

  Једним од усвојених програма је за помоћ у лијечењу бораца - бранитеља планирано 1.500.000 КМ. Средства ће бити одобравана у складу са одредбама Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица за демобилизиране браниоце за властито лијечење и чланове уже породице демобилизираних бранилаца, породице погинулих бранилаца, породице умрлих ратних војних инвалида, породице умрлих добитника највећих ратних признања и одликовања и породице умрлих демобилизираних бранилаца. Под чланом уже породице сматрају се родитељи, брачни партнер и дјеца.

   

  Програм који се односи на текући трансфер непрофитним организацијама вриједан је 390.000 КМ, а његов циљ је пружање потпоре и финансијске помоћи Фондацији за пружање правне помоћи припадницима бранилачке популације Сарајево са 273.000 КМ и Заклади за пружање правне помоћи припадницима бранитељске популације Мостар са 117.000 КМ. Од ових износа је 90 посто намијењено за пружање правне помоћи припадницима бранилачке популације, а десет посто за суфинансирање текућих трошкова Фондације и Закладе.

  Програмом, у укупном износу од 180.000 КМ, омогућени су трансфери Савезу логораша БиХ у износу од 80.000 КМ, Хрватској удрузи логораша Домовинског рата у БиХ од 40.000 КМ, те 60.000 КМ за ИДА – истраживачко-документационе активности и заштиту жртава свједока геноцида. Изузетно, за члана породице које је одлуком надлежног органа проглашен неспособним за привређивање подносилац захтјева може остварити право на новчану помоћ за плаћање трошкова његовог лијечења неовисно да ли члан породице живи у заједничком домаћинству с подносиоцем захтјева.

  Средства од  800.000 КМ планирана су кроз трансфер за помоћ у суфинансирању трошкова сахрана и џеназа припадника бранилачких популација. Она ће бити одобравана у складу са одредбама Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица за чланове уже породице демобилизираног браниоца с којим је умрли демобилизирани бранилац живио у заједничком домаћинству у вријеме смрти. Такођер ће бити одобраван за суфинансирање трошкова сахрана и џеназа припадника бранитељских популација, односно ратне војне инвалиде, чланове уже породице шехида и погинулих бранитеља, добитнике ратних признања и одликовања и чланове њихових породица, демобилизиране браниоце за случај смрти чланова њихове уже породице.

  Трансфер за суфинансирање изградње спомен обиљежја, уређења мезарја и гробаља износи 100.000 КМ. Право пријаве на кориштење ових могу остварити удружења која окупљају борачку популацију, институције и вјерске заједнице, с разрађеним програмима усмјереним на реализацију циљева произашлих из намјене ових средстава.

  Програм намијењен Фондацији за стамбено збрињавање РВИ и борачку популацију износи 200.000 КМ, док је за текући трансфер непрофитним организацијама за обиљежавање значајних датума планиран је износ од 200.000 КМ.

  Осми данас усвојени програм односи се на трансфер удругама проистеклим из посљедњег одбрамбено ослободилачког/домовинског рата, а његов износ је 360.000 КМ. Од овога се 290.000 КМ распоређује за суфинансирање програма рада удружења/савеза регистрованих на федералном или на нивоу БиХ, а који окупљају најмање 60 посто својих чланица регистрованих на нивоу кантона са истим базним називом савеза уз додатак назива кантона у којем су регистровани. Преосталих 70.000 КМ су интервентна средства за потпору програмима и пројектима за хитне и непредвиђене случајеве који нису обухваћени јавним позивом.

  Уредбa о поступку издавања сагласности за увоз и одобрења за унутрашњи промет фитофармацеутских средстава

  Федерална влада је донијела Уредбу о поступку издавања сагласности за увоз и одобрења за унутрашњи промет фитофармацеутских средстава (ФФС). Циљ ове уредбе, која се примјењује на простору Федерације БиХ, јесте контрола увоза и стављања на тржиште ФФС-а.

  На основу ове уредбе, ресорно федерално министарство ће издавати рјешење којим даје сагласност за увоз фитофармацеутских средстава и рјешење којим, на период до пет година укупно, одобрава унутрашњи промет фитофармацеутских средстава. Уредба прописује успоставу Листе фитофармацеутских средстава која имају одобрен унутрашњи промет у ФБиХ, а која би била постављена на wеб страницу Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства и увијек доступна увозницима, дистрибутерима, корисницима-пољопривредницима и цјелокупној заинтересованој јавности.

  Министарство је образложило да се разлог за доношење Уредбе огледа у томе што од доношења државног Закона о фитофармацеутским средствима 2004. године никад није успостављена Јединствена регистрација фитофармацеутских средстава на нивоу БиХ, коју је требала успоставити и водити Управа БиХ за заштиту здравља биља БиХ. У међувремену је у Републици Српској 2009. године донесен Закон о средствима за заштиту биља и успостављена регистрација средстава за заштиту биља на нивоу РС.

  Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства такођер је истакло да се у свим пословима који се тичу фитофармацеутских средстава примјењује у потпуности Закон о ФФС Босне и Херцеговине, осим у дијелу који се односи на доношење рјешења којима се даје сагласност за увоз и одобрење за стављање у унутрашњи промет ФФС, када примјењује Закон СФРЈ о заштити биља од болести и штеточина које угрожавају цијелу земљу који се у складу с чланом ИX 5. (1) Устава Федерације БиХ примјењују као федерални прописи, а све то због непостојања Јединственог регистра ФФС на нивоу државе БиХ.

  Са друге стране, како су образложили из Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, увозници и дистрибутери у РС имају повлаштенији положај у односу на ФБиХ с обзиром на то да се фитофармацеутска средства региструју на период од неколико  година и увозници увозе таква средства током трајања регистрације без икаквих препрека. Увозници у ФБиХ за сваки увоз подносе додатно и захтјев за унутрашњи промет који може важити најдуже годину дана од доношења, што проузрокује додатне трошкове и увозницима и администрацији. Из ових разлога поједини страни произвођачи ФФС одлучују се за сарадњу са увозницима регистрованим у Републици Српској (гдје постоји успостављен Регистар ФФС) и таква средства се могу слободно дистрибуирати и на подручје цијеле БиХ. С обзиром да фитофармацеутска средства представљају врло осјетљиву област, јер се ради о  хемикалијама - отровима, нужна је успостава Листе фитофармацеутских средстава која имају одобрен унутрашњи промет у ФБиХ како би у потпуности била стављена под контролу, што је управо главни циљ Уредбе.

  Један милион КМ потицаја за куповину електричних аутомобила

  Влада је, на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, усвојила  Програм утрошка средстава текућих трансфера појединцима, чиме је појединцима омогућено добијање укупно 1.000.000 КМ на име потицаја при куповини електричних аутомобила.

  Намјена Програма је додјела субвенција односно финансијских средстава појединцима, за куповину нових аутомобила, регистрованих у Федерацији БиХ за период од 1.1. до  12.12.2022. године, који имају искључиво електрични погон (електрични аутомобили) и аутомобила која уз мотор са унутрашњим сагоријевањем, покреће и електрични погон (хибридни аутомобили).

  Под новим аутомобилом сматра се путничко возило које није било у употреби и није никада, нигдје, било регистровано. Возила за која се додјељује субвенција су путничка с највише девет мјеста за сједење, укључујући и сједиште возача (путничка возила).

  Технички услови које ова возила морају испуњавати су да су електрична с нултом емисијом Ц02, или хибридна електрична „плуг-ин” возила са емисијом Ц02 мањом од од 50 рама на километар, односно хибридна возила „фулл хyбрид” са емисијама Ц02 од највише 130 г/км.

  Корисник субвенције може бити појединац (физичка особа), држављанин Босне и Херцеговине, с пребивалиштем у Федерацији БиХ и с навршених 18 година живота, који поднесе захтјев, достави обавезну документацију у складу с јавним позивом, и да у тренутку подношења захтјева  постоје расположива средства пређвидена буџетом, за намјену субвенционирања куповине возила, тј. у тренутку пријаве не буду већ додијељена другим корисницима.

  Неприхватљиви корисник субвенције је онај који је у 2022. години већ остварио право субвенције за куповину возила из буџета за 2022. годину, било којег нивоа власти у ФБиХ.

  Висина износа који се додјељује као финансијски потицај појединцима је за  електрична возила 10.000 КМ, а за хибридна електрична „плуг-ин” и хибридна „фулл хyбрид” возила  по 5.000 КМ

  Финансијска средства појединцима моћи ће се додијелити за куповину, односно регистрацију само једног возила. Рјеч је о грант средствима Федералног министарства и додјељиват ће се по Програму и расписаном јавном позиву.

  Јавни позив за додјелу финансијског потицаја ће бити објављен у Службеним новинама ФБиХ, на wеб страници Министарства и у најмање два дневна листа, а остаје отворен од дана објаве у Службеним новинама ФБиХ до 12.12.2022. године, или до утрошка планираних 1.000.000 КМ.

  Тузланском аеродрому 1.000.000 КМ

  На приједлог Федералног министарства промета и комуникација, Влада ФБиХ је усвојила Програм утрошка средстава текућег трансфера за субвенције јавним предузећима, а намијењен унапређење авио промета Федерације БиХ. На овај начин је издвојено из Буџета ФБиХ за 2022. годину 1.000.000 КМ за ЈП Аеродром Тузла.

  Средства су, уз остало, намијењена за набавка сировина и материјала и ХТЗ опреме (флуид за одлеђивање авиона, материјал за одржавање чистоће, заштитну и другу опрему). Такођер, бит ће употријебјена и за набавку енергената, трошкови осигурања, накнаду за кориштење система за прихват и отпрему авиона, путника и пртљага, те за накнаду за одобравање програма сигурности и провођење стручног надзора аеродромских оператера.

  Федерално министарство је задужено да врши континуиран надзор о утрошку средстава и да са Аеродромом Тузла потпише уговор о начин пријеноса средстава, проведби поступка јавне набавке и извјештавању о утрошеним средствима.

  Аеродром је о утрошку средстава дужан квартално извјештавати Федерално министарство промета и комуникација, а најкасније до 28.2.2023. године о томе сачинити и доставити укупан извјештај.

  Кантонима, градовима и опћинама финансијска помоћ од 239 милиона КМ

  Влада Федерације БиХ донијела је данас три одлуке о утврђивању начина расподјеле и процедуре за додјелу средстава утврђених Буџетом ФБиХ за 2022. годину Федералном министарству финансија на име финансијске помоћи кантонима, градовима и опћинама у ФБиХ, у укупном износу од 239 милиона КМ.

  Првом одлуком су утврђени критерији расподјеле буџетских средстава за 2022. годину на позицији „Текући трансфери другим нивоима Власти и фондовима - КАНТОНИ" у износу од 200.000.000 КМ, на име додјеле финансијске помоћи буџетима кантона за провођење структуралних реформи   финансирање и суфинансирање инфраструктурних пројеката од значаја за Федерацију БиХ, у омјеру 50 посто напрема 50.

  Критерији за расподјелу ових средстава кантонима су број становника према попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини из 2013. године, уз примјену пондера два за Посавски и Босанско-подрињски кантон.

  Влада ФБиХ ће посебном одлуком утврдити износе средстава које ће дозначити појединим кантонима, динамику дозначавања, те начин извјештавања о утрошеним средствима.

  Друге двије одлуке, у укупном износу од 39 милиона КМ, односе се на опћине и градове.

  Једном од њих је износ од 29 милиона КМ намијењен опћинама и градовима с позиције капиталних трансфера.

  Ова средства ће бити додијељена опћинама и градовима за финансирање и суфинансирање пројеката, захтјева или иницијатива које ће бити имплементиране у јединицама локалне самуправе.

  Ријеч је о пројекатима, захтјевима и иницијативама које се односе на области путне инфраструктуре (путеви, мостови, потпорни и заштитни зидови, кружни токови, паркиралишта, пјешачке и бициклистичке стазе, санација клизишта и спрјечавање ерозије, итд.), те комуналне инфраструктуре (водовод и канализација, јавна расвјета, енергетске и комуникацијске мреже, плинске и нисконапонске мреже, итд.).

  Такођер се односе на објекте образовног спортског и културног карактера (предшколски и школски објекти, дјечја игралишта и играонице, школско-спортске дворане и игралишта, итд.), на  остале објекте од значаја за јединице локалне самоуправе (домови културе,  друштвени домови, библиотеке, здравствени објекти, музеји и слични објекти друштвене намјене, повећање енергетске ефикасности објеката, фасаде објеката, замјена отвора и кровова, системи гријања и хлађења, итд.), као и на финансирање других активности од значаја из надлежности јединица локалне самоуправе.

  Влада ФБиХ ће ступањем на снагу ове одлуке објавити јавни позив за подношење пријава за кориштење средстава, у којем ће бити утврђени и критерији, а који ће бити објављен на wеб страници Владе ФБиХ и у дневним новинама.

  Влада ће утврдити коначне износе средстава који ће се дозначити појединим опћинама и градовима, динамику дозначавања, те начин извјештавања о утрошеним средствима.

  Друга одлуком, вриједном 10.000.000 КМ, утврђени су критерији, начин и процедура за додјелу средстава утврђених овогодишњим Буџетом ФБиХ на позицији  „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима - КАНТОНİ И ОПЋИНЕ” опћинама и градовима.

  Ова средства ће бити додијељена на принципу солидарности свим опћинама и градовима у једнаком износу од 125.000 КМ, на име финансијске помоћи буџету у санацији посљедица насталих услијед проглашене пандемије ЦОВИД-1 9. Влада ФБиХ ће посебном одлуком утврдити динамику дозначавања, те начин извјештавања о утрошеним средствима.

  Националном парку Уна 500.000 КМ

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства околиша и туризма, усвојила Програм утрошка 500.000 КМ утврђених овогодишњим Буџетом ФБиХ као трансфер за ЈП Национални парк Уна.

  Средства су намијењена за финансирање трошкова за рад и функционирање овог јавног предузећа, с којим ће Федерално министарство околиша и туризма склопити уговор о њиховом намјенском пријеносу на трансакцијски рачун ЈП Национални парк Уна.

  Национални парк ће додијељена средства утрошити у складу с Планом и програмом који је усвојило Федерално министарство околиша и туризма.

  Средства Зраку д.д. Сарајево

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, донијела Одлуку о одобравању расподјеле дијела новчаних средстава остварених продајом предузећа из надлежности Агенције за приватизацију у ФБиХ привредном друштву Зрак д.д. Сарајево.

  Овом Одлуком Влада, у функцији Скупштине Развојне банке ФБиХ, одобрава да из средстава остварених продајом предузећа из надлежности Агенције за приватизацију, која су депонована на трансакцијском рачуну посебног фонда ове банке, отвореног код Централне банке БиХ, буду дозначена средства Зраку д.д. Сарајево у износу Од 250.000 КМ

  Средства су намијењена за обавезе према радницима по основу неисплаћених плаћа од 135.734,39 КМ, за дио дуга према ЈП Електропривреда БиХ Сарајево од 40.000 КМ, обавезе по одлуци Владе ФБиХ од 68.265,61 КМ, те за заштитарску агенцију 6.000 КМ те

  Средства ће РБ ФБиХ уплатити на трансакцијски рачун Зрака, након што Федерално министарство енергије, рударства и индустрије и ово привредно друштво потпишу уговор о реализацији додијељених грант средстава, којим ће бити прецизно дефинисана права и обавезе уговорних страна.

  Прихваћена иницијатива за кредит од 11,5 милиона еура за изградњу КСЦ у Мостару

  Влада Федерације БиХ данас је подржала иницијативу да кредитним задужењем код Развојне банке вијећа Европе (ЦЕБ) буду осигурана средства за реализацију Пројекта „Изградња културно-спортског центра у Мостару", у укупном износу до 11.500.000 еура.

  Прихваћена је и информација о кредиту ЦЕБ-а за реализацију овог пројекта као основа за вођење преговора.

  Федерално министарство финанција и Град Мостар задужени су да у тим за преговоре о кредиту именују овлаштене представнике.

  Коначна Одлука о задужењу бит ће донијета по окончању преговора са ЦЕБ-ом с којом ће бити утврђени коначни увјети кредитног задужења, по којем је крајњи дужник Град Мостар.

  Федерално министарство финанција ће Влади доставити информацију о преговорима и текст усаглашеног Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и ЦЕБ-а, а данашње закључке упутити Министарству финанција и трезора БиХ ради провођења даље процедуре у вези с кредитним задужењем.

  Остале одлуке, закључци и извјештаји

  На приједлог федералног министра развоја, подузетништва и обрта, Влада ФБиХ је донијела Уредбу о престанку важена Уредбе о везаним и посебним обртима. Како је образложено, у тренутно важећем закону из ове области укинута је подјела обрта на везане и посебне, а обавезно посједовање одговарајуће стручне спреме прописано је само ако то прописује и посебан закон који регулише материју из дјелатности која се жели регистровати као обрт.

  Влада ФБиХ се данас упознала са извјештајем о дугу за први квартал 2022. године, који ће бити достављен Парламенту ФБиХ и објављен на wеб страници Федералног министарства финансија, те је прихватила извјештај о извршеној ревизији верификације старе девизне штедње за 2021. годину.

  Данас се Влада упознала да су корисници средстава финанцијске помоћи сектору аеродрома испунили обавезу и доставили лзвјештаје која се тичу Уредбе о интервентним мјерама за подршку угроженим секторима привреде у Федерацији БиХ у околностима пандемије ЦОВИД-19.

  Донесена су два рјешења којима Опћини Кисељак, као кориснику извлаштења, дозвољава улазак у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине потпуно извлаштене Рјешењем Службе за имовинско-правне, геодетске послове и катастар некретнина ове опћине.

  Кадровска рјешења

  Влада ФБиХ је дала претходну сагласност Надзорном одбору ЈП БХ Пошта д.о.о. Сарајево за именовање Авдије Нумановића за члана Управе овог друштва, на период до истека мандата чланова Управе који су именовани приликом именовања цијеле Управе.

  За учешће у раду и одлучивању а скупштинама привредних друштава данас су опуномоћени Јадранко Пуљић (ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар), Аднан Махмутовић (Зрак д.д. Сарајево) и Јакуб Мушинбеговић (БНТ - Творница машина и хидраулике д.д. Нови Травник).