101. RJEŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za izradu Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH (2022-2027)

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 327. sjednici, održanoj 04.08.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE SKUPINE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA U STRUKTURAMA DRŽAVNE SLUŽBE FEDERACIJE BiH (2022-2027)


I.


Imenuje se Radna skupina za izradu Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (2022-2027) u sastavu:

1. SAMRA LJUCA, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, koordinator,

2. KATARINA BAKAVAC, Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10, član,

3. AMILA BEGAGIĆ, Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, član,

4. IRMA HODŽIĆ, Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona, član i

5. VAHID ĆORALIĆ, Ministarstvo za pravosuđe i upravu Unsko-sanskog kantona, član.

II.


Zadatak Radne skupine je da aktivno sudjeluje na radnim sastancima koje organizira Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, uz moderaciju vanjskog eksperta angažiranog od strane Regionalne škole za javnu upravu. Radna skupina u obvezi je da dostavi komentare na prijedloge dokumenta koji budu dostavljeni na razmatranje, te da neophodne informacije dalje prosljeđuje ključnim zainteresiranim stranama, u dogovoru sa koordinatorom. Obveze Radne skupine odnose se na aktivnosti vezano za: a) izradu strateške platforme koja obuhvaća viziju razvoja i strateške ciljeve; b) određivanje prioriteta i mjera; c) identificiranje strateških projekata.

III.


Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine obavlja administrativno-tehničke poslove u procesu izrade Strategije za stručno usavršavanje u organima državne službe za razdoblje 2022-2027 uz stručnu podršku Regionalne škole za javnu upravu i facilitaciju vanjskog eksperta zaduženog za vođenje radnih skupina i izradu koncepta dokumenta sukladno Uredbi o izradi strateških dokumenata ("Službene novine Federacije BiH", br. 74/19 i 2/21).

IV.


NEVENKA PERKOVIĆ, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, imenuje se za tajnika Radne skupine.

V.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1217/2022
04. kolovoza 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.