Prihvaćen grant Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 1,15 miliona dolara za FBiH

 • 27.10.2022.
 • Prihvaćen grant Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 1,15 miliona dolara za FBiH

  Federalna vlada donijela je odluku kojom je dala saglasnost za prihvatanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), namijenjenog za finansiranje projekta modernizacije vodnog i sanitarnog sektora u Bosni i Hercegovini.

  Prema donesenoj odluci, Federacija BiH prihvata grant namijenjen za finansiranje ovog projekta prema Sporazumu o grantu koji je zaključen između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u ulozi administratora Trust fonda jednog donatora, u iznosu od 1.150.000 dolara, od ukupno 2.300.000 dolara grant sredstava odobrenih za BiH. Svaki naknadni iznos koji odobri donator, neće prelaziti ukupno 3.500.000 dolara.

  Sredstva granta koristit će se za finansiranje Projekta modernizacije vodnih i sanitarnih usluga i to za podršku komunalnim preduzećima u jačanju institucionalnog, finansijskog i pravnog okvira i kapaciteta u sektoru voda i komunalne djelatnosti, a radi osiguranja održivosti investicija u infrastrukturu.

  Vlada FBiH je potvrdila da je dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno Ugovor o grantu između BiH i IBRD-a.

  Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, te Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju projekta ovog ministarstva.

  Odlukom je data saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, a za njegovo potpisivanje ovlaštena je federalna ministrica finansija Jelka Milićević.