Finansijska konsolidacija Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

 • 27.10.2022.
 • Finansijska konsolidacija Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

  Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, donijela odluke o finansijskoj konsolidaciji i/ili restruktuiranju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (SKB Mostar), te Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), kao i odluke o usvajanju programa finansijske konsolidacije i/ili restruktuiranja za ove dvije javne zdravstvene ustanove.

  Odluke o finansijskoj konsolidaciji ovih zdravstvenih ustanova donesene su na usaglašen prijedlog federalnih ministara zdravstva i finansija, te na osnovu Zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH. U Budžetu FBiH za 2022. godinu predviđena sredstva za ove namjene u prvoj fiskalnoj godini iznose 75 miliona KM. Inače, za provođenje ovog zakona planirano je ukupno 225 miliona KM u tri fiskalne godine za kliničke centre, kao i za opće i kantonalne bolnice u FBiH.

  Odluke o finansijskoj konsolidaciji i/ili restruktuiranju SKB Mostar i KCUS-a donesene su nakon procjene podnijetih dokumentiranih zahtjeva za pokretanje postupaka finansijske konsolidacije dugovanja i restrukturiranja, kao i odluka upravnih odbora ovih zdravstvenih ustanova.

  U ovoj fiskalnoj godini za SKB Mostar predviđeno je 20 miliona KM.

  Kako je, između ostalog, navedeno u Programu, SKB Mostar je dugi niz godina u stanju nelikvidnosti. Pored ostalog, ukupne obaveze za poreze i doprinose su na dan 31.12.2021. godine iznosile oko 59,2 miliona KM i odnose se na dugovanja od 2008. do 2021. godine, a značajna su i dugovanja prema dobavljačima lijekova i medicinskog i ostalog materijala. SKB Mostar treba provesti finansijsku konsolidaciju i zbog neadekvatnosti kapitala. Naime, akumulirani gubici su premašili ne samo polovicu već i ukupan iznos osnovnog kapitala i na dan 31.12.2021. godine su iznosili oko 86,3 miliona KM iznad visine kapitala.

  Za KCUS je, na osnovu današnje Odluke, predviđeno 10 miliona KM u ovoj fiskalnoj godini.

  Prema Programu, prioritet KCUS-a je nastavak izgradnje Centralnog medicinskog objekta (CMB), posljednjeg iz Programa izgradnje novog Kliničkog centra na lokaciji Koševo. Izgradnja CMB-a započela je 1989. godine, ali zbog ratnih dešavanja i nedostatka finansijskih sredstava još nije završena. Ulaganje u izgradnju objekta za potrebe zdravstvene zaštite primarno se smatra društveno opravdanim ulaganjem. U tom smislu, ulaganja u nastavak izgradnje CMB-a opravdana su završetkom već započetog projekta, koji će građanima Kantona Sarajevo, Federacije BiH i cijele Bosne i Hercegovine pružiti kvalitetnije zdravstvene usluge. Ova zdravstvena ustanova nema dugovanja zaključno sa 2021. godinom.

  Kako ocjenjuju u Programu, završetak ovog projekta, kupovina visoko sofisticirane medicinske opreme i kvalitetno obrazovanje i stručno usavršavanje osoblja značajno će smanjiti potrebu naših građana da traže medicinski tretman u inostranstvu. To će predstavljati značajan finansijski efekat za KCUS i našu zemlju.

  Inače, finansijska konsolidacija i/ili restrukturiranje SKB-a Mostar i KCUS-a obavit će se u periodu od deset godina, računajući od dana usvajanja ovih odluka i programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.