Dnevni red 2. sjednice Vlade FBiH

 • 11.05.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 04.05.2023. godine

  2. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar

  4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija

  5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu - Drin

  6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje - Pazarić

  7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Bakovići

  8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje – Sarajevo

  9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Ljubuški

  10. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru, ulica Kralja Tomislava broj 14, Savezu Gorskih Službi Spašavanja u Bosni i Hercegovini - GSSUBIH

  11. Prijedlog odluke o davanju na korištenje nekretnina u Doglodima Sudskoj policiji/Sudbenoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

  12. Informacija Federalnog zavoda za zapošljavanje o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje na dan 31.12.2022. godine), sa Prijedlogom zaključka

  13. Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma vezana za aktivnosti u vezi zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, Čerkezovac, Republika Hrvatska, sa Prijedlogom zaključka

  14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem namještenika u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke

  15. Prijedlog uredbe o osnivanju Vijeća za djecu Federacije Bosne i Hercegovine

  16. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o potrebi izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin u cilju realizacije projekta "Izgradnja stambenog kompleksa "Odjel B" - Urlenike, sa Prijedlogom zaključka

  17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za nastavak započetih konkursnih procedura za prijem i postavljenje državnih službenika

  18. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za zapošljavanje za nastavak započetih konkursnih procedura i prijema u radni odnos

  19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić da u svrhu neometanog rada i funkcionisanja ustanove provede konkursne procedure za prijem zaposlenika u radni odnos

  20. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1454-1/2016 od 15.07.2016. godine (u vezi sa obustavom aktivnosti naplate javnih prihoda prema dužnicima)

  21. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za projekat „Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026“, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

  22. Prijedlozi akata:

  a) Informacija Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 01-1088/23 od 08.05.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka (a u vezi sa odobravanjem nastavka konkursne procedure za prijem 57 službenika sudske policije po osnovu Javnog konkursa broj: Sp-01-616-1/23 od 08.03.2023. godine za prijem kandidata - kadeta)

  b) Informacija Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 01-1088-2/23 od 09.05.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka (a u vezi sa odobravanjem nastavka konkursne procedure za prijem dva državna službenika)

  23. Informacija (usmena) u vezi sa pozivom za održavanjem zajedničke sjednice Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine