355. sjednica Vlade FBiH

 • 23.03.2023.
 • 355. sjednica Vlade FBiH

  Za transfere u oblasti socijalne zaštite više od 4,8 miliona KM

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 4.840.000 KM.

  U okviru tekućih transfera neprofitnim organizacijama planiran je iznos od 200.000 KM namijenjen za implementaciju i uvođenje u pravo neratnih invalida. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem zvanične obavijesti svim centrima za socijalni rad i općinskim službama socijalne zaštite sa područja FBiH kao pomoć za tekuće, povećane materijalne troškove, nastale kao posljedica kontinuiranog uvođenja u pravo i administriranja isplata neratnim invalidima, u procesu provedbe federalnog Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

  Iznos od 500.000 KM je namijenjen za provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, putem programa podrške radu sigurnih kuća i skloništa za smještaj žrtava porodičnog nasilja. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem javnog poziva, a postupak ocjenjivanja ispunjavanja posebnih kriterija provodit će se na osnovu bodovne šeme koju će sačiniti Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, koja će biti dostupnom svim zainteresovanim podnosiocima prijave na način utvrđen javnim pozivom.

  Za obilježavanje „Dječije nedjelje“ na području Federacije BiH putem programa podrške nadarenim đacima i studentima koji se nalaze u nepovoljnoj socio-ekonomskoj situaciji planiran je transfer u iznosu od 40.000 KM, čija raspodjela će se vršiti putem zvanične obavijesti centrima za socijalni rad ili općinskim službama za socijalnu zaštitu na području Federacije BiH.

  Transfer za organizacije civilnih invalida planiran je u iznosu od 500.000 KM putem programa podrške funkcionisanju OOSI, a raspodjela ovih sredstava realizirat će se na osnovu javnog poziva.

  Za sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH planirano je 1.500.000 KM, putem programa pomoći ovim ustanovama za sufinansiranje troškova njihovog rada i poslovanja. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem zvanične obavijesti odnosnim federalnim ustanovama socijalne zaštite, a postupak provjere ispunjavanja posebnih kriterija provodit će se na osnovu uvida u relevantnu finansijsku dokumentaciju iz prethodne godine.

  Za Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2022-2027. planiran je transfer u iznosu od 20.000 KM, za poboljšanje socijalne uključenosti marginaliziranih grupa, a njihova raspodjela realizovat će se na osnovu javnog poziva.

  Transfer za finansiranje i rad udruženja penzionera na nivou Federacije, u skladu sa članom 125. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, planiran je u iznosu od 80.000 KM, a utrošak ovih sredstava vršit će se sa svrhom omogućavanja redovnog i nesmetanog funkcionisanja reprezentativnih saveza penzionera i njihovih članica.

  Danas usvojenim Programom utroška planiran je i kapitalni transfer neprofitnim organizacijama, ustanovama za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH u iznosu od 2.000.000 KM, putem programa razvijanja postojećih i uspostavljanja novih oblika socijalnih usluga, te poboljšanja uslova smještaja za korisnike i rada za uposlenike. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem zvanične obavijesti odnosnim federalnim ustanovama.

  U skladu sa današnjom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava u svim tekućim i kapitalnim transferima donosi federalni ministar rada i socijalne politike, a na osnovu njih će se zaključiti ugovor o saradnji, korištenju i načinu utroška sredstava kojim će se detaljnije urediti međusobna prava i obaveze korisnika sredstava i Federalnog ministarstva.

  Više od 7,5 miliona KM za razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta donijela dvije odluke u ukupnom iznosu od 7.540.000 KM namijenjenih za razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH.

  Jednom od odluka usvojen je Program utroška dijela sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu, u ukupnom iznosu od 6.540.000 KM. Riječ je o grant sredsvima koja će se raspoređivati za projekte utvrđene Programom.

  Imajući u vidu da je malo i srednje poduzetništvo pokretačka snaga na putu razvoja privrede Federacije BiH, ministarstvo će i u ovoj godini realizovati više aktivnosti s ciljem unaprjeđenja razvoja sektora male privrede. Ciljevi su jačanje konkurentnosti subjekata male privrede putem razvoja poduzetničke infrastrukture, a posebno kroz tehnološku modernizaciju njihovih poslovnih procesa, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete, digitalne transformacije u poslovanju, cirkularne ekonomije i poboljšanje energijske efikasnosti u skladu s tranzicijom ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji.

  Očekivani rezultati ovog programa su povećanje ukupnih prihoda sektora, zaposlenosti i izvoza, te pokretanje inovativnih start-up-a, kao i povećanja konkurentske sposobnosti MSP-a. U okviru programa utroška dodjelom grant sredstava planiraju se sufinansirati projekti podrške razvoju poslovne infrastrukture, kao i različiti projekti pomoći uspostave i rasta malih i srednjih preduzeća.

  Tako je općinama i gradovima planirano 2.000.000 KM za poduzetničke zone, dok subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iznose 4.540.000 KM za poticaj razvoju obrta i novoosnovanim subjektima male privrede, kao i jačanje konkurentnosti MSP-a.

  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisat će javni konkurs za dodjelu grant sredstava u Službenim novinama Federacije BiH i dnevnim novinama, te na web stranici Ministarstva.

  Drugom danas donesenom Odlukom odobren je utrošak sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu za realizaciju Programa „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ u iznosu od 1.000.000 KM. Ova sredstva plasirat će se putem Razvojne banke FBiH na revolving osnovi, a kreditni poticaji će se dodjeljivati na period do sedam godina, s grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom od 0,9 posto.

  Vlada FBiH odobrila 15 miliona KM iz Budžeta za povoljnu kreditnu stambenu liniju namijenjenu mladima

  Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela Odluku kojom se odobrava kredit Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu u iznosu od 15.000.000 KM.

  Sredstva će se koristiti za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja, a odobrena su Union banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 25 godina, te fiksnom kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje.

  Kao i prethodne, i današnja odluka će u značajnoj mjeri doprinijeti nastavku rješavanja egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji.

  Kako se navodi u obrazloženju današnje odluke, od pokretanja ove linije za mlade 2018. godine, ukupno je odobreno i isplaćeno stambenih kredita za 1.394 korisnika u iznosu od 144.227.179 KM. U prošloj godini formiran je kreditni portfolio za fizička lica, čiji rezultat je 231 odobreni kreditni zahtjev u ukupnom iznosu od 30.209.092 KM, a prosječan iznos kredita po zaprimljenim zahtjevima je 132.745 KM. Prosječna starosna dob korisnika kredita je 30,4 godine. Korisnici su iz više od 32 grada i naselja u Federaciji BiH.

  Obrazloženo je i da su ciljnoj skupini ponuđeni najkonkurentniji uslovi na tržištu uz nominalnu kamatnu stopa od 2,99 posto koja je fiksna do kraja otplate kredita, uz mogućnost njenog dodatnog umanjenja po rođenju djece, što je, kako je obrazloženo, jedinstvena ponuda na tržištu. Po ovom osnovu umanjena je kamatna stopa za 141 klijenta banke.

  Podsjetimo, Vlada već šestu godinu uzastopno putem Union banke, čiji je većinski vlasnik, izdvaja 15 miliona KM za plasiranje povoljnih stambenih kredita mladima. Posljednjih pet godina ovaj udruženi kreditni fond iznosio je ukupno 30 miliona KM godišnje (po 15 miliona KM Vlada FBiH i Union banka).

  Federalno ministarstvo finansija ovlašteno je da uime Vlade FBiH zaključi Ugovor o kreditu po subordiniranim uslovima sa Union bankom, a za potpisivanje ovog ugovora ovlaštena je federalna ministrica finansija.

  Formirana jedinica za implementaciju projekta izgradnje „Palate pravde Federacije BiH“

  Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, te donijela rješenje o formiranju Jedinice za implementaciju projekta izgradnje „Palate pravde Federacije Bosne i Hercegovine“. Zadatak Jedinice je da aktivno radi na osiguranju trajnog rješenja smještaja Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH sa Posebnim odjelima, kao i Sudske policije FBiH, odnosno provedbi projekta izgradnje „Palate pravde Federacije BiH“.

  Ovim je nastavljena provedba Vladinih zaključaka od 22. decembra prošle godine, čiji cilj je uspostava i izgradnja pravosudne palate u koju će biti smješteni Posebni odjeli za borbu protiv korupcije pri Vrhovnom sudu FBiH i Federalnom tužilaštvu. Prema tim zaključcima, Vlada se obavezala da će u sastavu Službe za zajedničke poslove formirati Jedinicu za implementaciju ovog projekta, te osigurati materijalno - tehničke uslove za njen rad.

  U informaciji sa današnje sjednice, uz ostalo navedeno je da je formiranje ove jedinice obaveza i iz Akcionog plana Vlade FBiH za rješavanje smještaja Posebnih odjela, kao i iz Memoranduma o saradnji Vlade FBiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Ovim memorandumom koji su početkom ove godine potpisali federalni premijer i predsjednik VSTV-a osiguravaju se uslovi za uspostavljanje Posebnih odjela i provedbu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH.

  Jedinicu za implementaciju projekta izgradnje „Palate pravde Federacije BiH“ čine šef tima prof. dr. Eldan Mujanović, koji je i predsjednik Antikorupcionog tima Vlade FBiH, a članovi su Admir Suljagić i Kenan Ališah (predstavnici VSTV-a), sutkinja Božidarka Dugonjić (Vrhovni sud FBiH), tužiteljica Lejla Hasanbegović (Federalno tužilaštvo), Mahir Smailbegović (Sudska policija FBiH), Damir Šapina (Federalno ministarstvo pravde), Asim Pandžić (Federalno ministarstvo finansija), te Danijel Vujica (predstavnik Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH). 

  Inače, članovi ove jedinice predloženi su ispred nadležnih organa uključenih u provedbu projekta, a prijedlog je Vladi dostavila Služba za zajedničke poslove u skladu sa dobijenim zaduženjima. U radu Jedinice za implementaciju projekta izgradnje „Palate pravde Federacije BiH“ učestvovat će, po potrebi, i drugi eksperti koje predlože predstavnici pravosudnih institucija i VSTV-a BiH. Sredstva za njen rad osigurana su u federalnom budžetu, također, u skladu sa zaključcima Vlade od 22. decembra prošle godine.

  HE Kovanići - elektroenergetski objekt od javnog interesa FBiH

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstvo energije, rudarstva i industrije, dopunila odluku o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u FBiH, a u koju je dodan i projekt HE Kovanići na rijeci Bosni, od 12,2 MW.

  U obrazloženju Ministarstva navodi se da je JP Elektroprivreda BiH finansirala izradu idejnog projekta, kojim je po okončanju 2021. godine, HE Kovanići definisana kao protočna pribranska elektrana, za čiju bi izgradnju, ukupna investicija iznosila 89,2 miliona KM.

  U toku je priprema investiciono-tehničke dokumentacije i pribavljanje upravnih akata radi izdavanja urbanističke saglasnosti. Uvrštavanjem HE Kovanići u ovu odluku stvaraju se preduslovi za izdavanje okolinske dozvole, te omogućuje nastavak započetog postupka dodjele koncesije.

  Iz Ministarstva podsjećaju da im je JP Elektroprivreda BiH još 2011. godine uputila prijedlog da se u dokumente, koje je prethodno donijela Vlada FBiH, a koji se odnose na prioritete izgradnje elektroenergetskih projeketa u FBiH, uvrsti i projekt HE Kovanići. U okviru ovih aktivnosti, JP EP BiH aplicirala je i 2013. godine dobila grant sredstva u iznosu od 850.000 eura od Vlade Njemačke, a posredstvom KfW banke, za izradu Studije izvodljivosti sa prethodnom procjenom uticaja na okolinu i izvođenje geoloških istražnih radova.

  Na prijedlog ministarstva, dopunjena je i odluka o proglašenju javnog interesa, pristupanju pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateških partnera i pristupanju dodjeli koncesija za HE Kovanići.

  S ciljem dugoročnog osiguranja električne energije i zadovoljavanja vlastitih potreba, te osiguranja pozicije Federacije BiH na unutrašnjem i regionalnom tržištu električne energije, javni interes za izgradnju elektroenergetskih objekata u FBiH ranije je proglašen za četiri termoelektrane, 13 hidroelektrana i šest vjetroelektrana, koji su ranije obuhvaćeni ovom odlukom Vlade FBiH.

  Informacije i izvještaji o radu

  Vlada Federacije BiH danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima sredstava dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2021. godini.

  Danas je prihvaćena i informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za IV kvartal 2022. godine. 

  Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o 6. sastanku Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH, održanom 20. oktobra 2022. godine putem videokonferencije, te prihvatila Preporuke Evropske komisije nakon ovog sastanka i zadužila nadležne federalne organe uprave da započnu aktivnosti na njihovom ispunjavanju.

  Danas je usvojen izvještaj o radu za 2022. godinu Upravnog odbora Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar, kao i izvještaj o izvršenju Plana statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za prošlu godinu.

  Usvojen je i izvještaj o radu Koordinacionog tijela za TEN-T mrežu iz Federacije BiH za stanje na dan 31.12.2022. godine, te prihvaćen izvještaj o radu za prošlu godinu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo.

  Vlada je danas primila k znanju i izvještaj o radu Sudske policije u Federaciji BiH za period 1.1. do 31.12.2022. godine, te se upoznala i sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za period januar-februar 2023. godine.

  Odluke i rješenja

  Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donesene su dvije odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo ovog federalnog ministarstva za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu. Riječ je o kreditima privrednim društvima BOSSIN d.o.o. Mostar i RM-LH d.o.o. Zenica.

  Doneseno je rješenje kojim se dozvoljava korisniku eksproprijacije, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rješenjem nadležne službe Općine Tešanj. U zahtjevu korisnika eksporpijacije se, između ostalog, ističe da je postupak nepotpune eksproprijacije vođen radi ustanovljavanja zakupa na nekretninama na vremenski period do pet godina, a u svrhu izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Putnikovo Brdo - Medakovo, na području ove općine, a nakon što je odlukom Vlade utvrđen javni interes za izgradnju ove dionice autoceste u dužini od 8,5 km. Također, doneseno je i rješenje kojim se dozvoljava korisniku izvlaštenja, JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem gradonačelnika Stoca putem nadležne službe.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donesena je Odluka o otpisu dijela dugovanja po osnovnu isporučene električne energije Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar od JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.

  Danas su doneseni potrebni akti za poništavanje i ponovno raspisivanje javnih konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, kao i jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, uime Federacije BiH.

  Vlada Federacije BiH je donijela Rješenje o postavljenju Samire Demirović za direktora Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Dragana Batinić Plakalović (Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo), Goran Buhač (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo) i Jasmina Pašić (JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar).