35. ZAKON o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O ORGANIZACIJAMA I REPREZENTATIVNIM ORGANIZACIJAMA OSOBA S INVALIDITETOM I CIVILNIH ŽRTAVA RATA

Proglašava se Zakon o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od .27.7.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 7.7.2022. godine.

Broj 01-02-1-356-01/22
29. srpnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.
ZAKON
O ORGANIZACIJAMA I REPREZENTATIVNIM ORGANIZACIJAMA OSOBA S INVALIDITETOM I CIVILNIH ŽRTAVA RATA


I. OSNOVNE ODREDBE


Članak 1.
(Predmet)


(1) Ovim zakonom uređuje se definicija, postupak i uvjeti stjecanja statusa organizacije osoba s invaliditetom i organizacije civilnih žrtava rata, statusa reprezentativne organizacije osoba s invaliditetom i reprezentativne organizacije civilnih žrtava rata, područje djelovanja, svrha i ciljevi djelovanja, aktivnosti, vođenje registra organizacija, financiranje, kao i druga pitanja od značaja za funkcioniranje organizacija na nivou općina, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
(2) Gramatička terminologija korištenja muškog ili ženskog roda u ovome zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga zakona podrazumijeva uključivanje oba roda.


Članak 2.
(Definicije)


(1) U smislu ovoga zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
a) organizacija je udruga koja je u smislu ovoga zakona ostvarila status organizacije osoba s invaliditetom, odnosno organizacije civilnih žrtava rata, ili reprezentativne organizacije osoba s invaliditetom, odnosno reprezentativne organizacije civilnih žrtava rata.
b) organizacija osoba s invaliditetom, (u daljnjem tekstu: OOSI) je udruga koja okuplja osobe s istom vrstom invaliditeta, urođenog ili stečenog van ratnih okolnosti, kao i udruga koja okuplja osobe s statusom invalida rada bez obzira na vrstu invaliditeta, a koja djeluje u interesu svoga članstva i u javnome interesu, na svim područjima od značaja za njihov položaj, a koja su definirana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Konvencija);
c) organizacija civilnih žrtava rata, (u daljnjem tekstu: OCŽR) je udruga koja okuplja osobe s utvrđenim statusom civilne žrtve rata (u daljnjem tekstu: CŽR), djeluje u interesu svoga članstva i u javnome interesu, na svim područjima koja su definirana Konvencijom kao i drugim područjima od značaja za njihov položaj;
d) reprezentativna općinska OOSI je organizacija koja okuplja najveći broj redovitih članova iste vrste invaliditeta ili redovitih članova sa statusom invalida rada s područja jedne općine.
e) reprezentativna kantonalna OOSI je organizacija koja, iz većine općina tog kantona, okuplja najveći broj redovitih članova iste vrste invaliditeta ili redovitih članova sa statusom invalida rada.
f) reprezentativna federalna OOSI je organizacija koja okuplja najveći broj redovitih članova iste vrste invaliditeta ili redovitih članova sa statusom invalida rada, i organizacija članica s područja najmanje tri kantona.
g) reprezentativna općinska OCŽR je organizacija koja okuplja najveći broj redovitih članova sa utvrđenim statusom CŽR iz populacije osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: OSI), i članova porodice civilne žrtve rata s područja jedne općine.
h) reprezentativna kantonalna OCŽR je organizacija koja, iz većine općina tog kantona, okuplja najveći broj redovitih članova s utvrđenim statusom CŽR iz populacije OSI i članova porodice CŽR.
i) reprezentativna federalna OCŽR je organizacija koja okuplja najveći broj redovitih članova s utvrđenim statusom CŽR iz populacije OSI i članova porodice CŽR i organizacija članica, s područja najmanje tri kantona.
j) reprezentativnost na području općine, grada, kantona ili Federacije može steći i OCŽR koja okuplja najveći broj redovitih članova posebne kategorije CŽR s područja te općine, grada, kantona ili Federacije.
(2) Član OOSI i OCŽR i reprezentativne OOSI i OCŽR može biti redoviti i pomažući.
(3) Redoviti član OOSI i reprezentativne OOSI može biti osoba kod koje je nalazom, ocjenom i mišljenjem nadležne zdravstvene ustanove ili Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenoga stanja ili druge nadležne institucije, odnosno upravnim aktom nadležnog organa, utvrđen fizički, mentalni, senzorni ili intelektualni invaliditet, koji je urođen ili stečen van ratnih okolnosti, odnosno kao posljedica profesionalnog oboljenja ili povrede na radu. Redovni član u smislu utvrđivanja statusa reprezentativne organizacije osoba sa invaliditetom može biti samo osoba sa stupnjem invaliditeta od 60% do 100%.
(4) Redoviti član OCŽR i reprezentativne OCŽR može biti osoba koja sukladno važećem propisu ima utvrđen status CŽR.
(5) Pomažući član OOSI i OCŽR i reprezentativne OOSI i OCŽR može biti bilo koje fizičko ili pravno lice koje na različite načine pomaže rad ovih organizacija.
(6) Članstvo reprezentativne OOSI i reprezentativne OCŽR čine redoviti članovi pojedinih organizacija članica i redoviti članovi reprezentativne organizacije, koji pristupe organizaciji sukladno njenim utvrđenim procedurama.


II. PRINCIPI DJELOVANJA


Članak 3.
(Djelatnost)


(1) Djelatnost koju obavlja OOSI i OCŽR, odnosno reprezentativna OOSI i OCŽR je neprofitna.
(2) Sukladno važećim propisima, organizacije iz stavka (1) ovog članka mogu obavljati i profitnu djelatnost, pri čemu ona ne smije biti organizirana kao osnovna djelatnost.
(3) Dobit ostvarena obavljanjem djelatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva organizacije utvrđenih statutom.


Članak 4.
(Standardi djelovanja)


OOSI i OCŽR, djeluju u područjima od značaja za položaj OSI i CŽR, koja su definirana Konvencijom, važećom Politikom u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini, te prioritetima utvrđenim u strateškim dokumentima u oblasti invalidnosti u Federaciji.


Članak 5.
(Svrha i cilj djelovanja)


Svrha OOSI i OCŽR je da na osnovama dobrovoljnog udruživanja i zajedničkih potreba promoviraju i zagovaraju, štite i ostvaruju interese populacije koju okupljaju, s ciljem uživanja propisanih prava, postizanja jednakih mogućnosti i njihovog punog uključivanja.


Članak 6.
(Aktivnosti)


(1) Radi postizanja svrhe i cilja djelovanja, u okviru svojih redovitih aktivnosti OOSI i OCŽR, odnosno reprezentativne OOSI i reprezentativne OCŽR provode sljedeće aktivnosti:
a) utvrđuju interese i zagovaraju prava i potrebe OSI i CŽR u svim područjima od značaja za njihov položaj;
b) doprinose senzibilizaciji javnosti i podizanju društvene svijesti o problemima i položaju OSI i CŽR;
c) djeluju po pitanjima prevencije nastanka invaliditeta;
d) kreiraju i provode programe koji pojedinim grupama OSI i CŽR omogućavaju aktivno učešće, pristupačnost, uključivanje i neovisno življenje;
e) pružaju podršku pri ostvarivanju prava i potreba OSI i CŽR u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja, rehabilitacije, radnog osposobljavanja i zapošljavanja, pravne zaštite, kulture, sporta i rekreacije;
f) provode aktivnosti i programe koji su u funkciji sprečavanja i ublažavanja društvenih i psihičkih posljedica invaliditeta, te razvijanja socijalnih vještina OSI i CŽR;
g) rade na poboljšavanju razumijevanja i provođenju odredbi Konvencije i drugih značajnih međunarodnih dokumenata koji uključuju pitanja invaliditeta, kako među populacijom koju okupljaju, tako i u sredini u kojoj djeluju;
h) rade na informiranosti OSI i CŽR o njihovim pravima i obvezama;
i) zagovaraju i djeluju na rješavanju pitanja arhitektonske i informacijsko-komunikacijske pristupačnosti, (uklanjanje arhitektonskih barijera, uvođenje i korišćenje savremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao i znakovnog jezika, Braillevog pisma, augmentativne i alternativne komunikacije, te svih drugih dostupnih sredstava, načina i oblika komunikacije po izboru OSI i CŽR);
j) kontinuirano rade na unaprjeđenju kapaciteta organizacije;
k) osiguravaju transparentnost i javnost rada i rezultata rada.
l) potiču aktivnosti nadležnih institucija u cilju što uspješnijeg i bržeg rješavanja pitanja OSI i CŽR;
m) sudjeluju u aktivnostima nadležnih institucija u kreiranju i definiranju mjera i akata koji uređuju pitanja od interesa za OSI i CŽR;
n) uspostavljaju i razvijaju suradnju s državnim institucijama, drugim OOSI i OCŽR nevladinim organizacijama, na domaćem i međunarodnom nivou;
(2) OOSI i OCŽR i reprezentativne OOSI i OCŽR mogu izvršavati i druge aktivnosti koje su na osnovama općeg interesa članstva definirane osnivačkim aktima i programima organizacije.
(3) OOSI i OCŽR i reprezentativne OOSI i OCŽR će vršiti one aktivnosti iz st (1) i (2) ovog člana koje odgovaraju potrebama članstva koje zastupaju.
(4) Sve razine vlasti u Federaciji BiH će prilikom izrade i provedbe propisa iz svoje nadležnosti, kao i u procesima donošenja odluka koje su značajne za osobe sa invaliditetom konzultirati i aktivno uključiti osobe sa invaliditetom putem reprezentativnih OOSI i OCŽR.


III. STJECANJE STATUSA OOSI I OCŽR


Članak 7.
(Podnošenje zahtjeva)


Zahtjev za stjecanje statusa OOSI i OCŽR, podnosi se:
a) za OOSI i OCŽR – koje su kao udruge upisane u kantonalne registre udruga – nadležnom kantonalnom ministarstvu koje vrši nadzor nad radom ovih organizacija (u daljnjem tekstu: nadležno kantonalno ministarstvo);
b) za OOSI i OCŽR - koje su kao udruge upisane u federalni registar udruga – Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).


Članak 8.
(Uvjeti za stjecanje statusa OOSI i OCŽR)


(1) Status OOSI i OCŽR može steći udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:
a) da je registrirana u skladu s važećim propisima,
b) da izvršava odredbe utvrđene u čl. 5. i 6. ovog zakona na osnovu akta o osnivanju i statuta,
c) da raspolaže odgovarajućim minimalnim tehničkim i ljudskim resursima za izvršavanje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim zakonom i statutom organizacije, što će biti regulirano posebnim podzakonskim aktom, a koji će donijeti federalni ministar rada i socijalne politike u roku od 60 dana.
(2) Izuzetak predstavljaju OOSI i OCŽR s područja Bosansko-podrinjskog kantona, Posavskog kantona i Kantona 10., koji mogu imati pola od definiranog minimalnog broja članova iz stavka (1) točka c) ovog zakona.
(3) Navedeni minimalni broj redovnih članova u stavku (1) točka c) ovog članka, odnosi se na one organizacije koje izravno u svom članstvu imaju redovne članove dok se za organizacije koje u svom članstvu imaju druge organizacije, minimalan broj članica u tim organizacijama mora biti najmanje tri organizacije.


Članak 9.
(Dokazi o ispunjavanju uvjeta)


Uz zahtjev za stjecanje statusa OOSI i OCŽR, dostavlja se:
a) rješenje o registraciji udruge sukladno važećim propisima o udrugama i fondacijama,
b) statut,
c) spisak članova organa upravljanja,
d) dokaz o broju redovitih članova, dostavljen u propisanoj aplikaciji, čiji će se sadržaj utvrditi posebnim aktom iz članka 23. ovog zakona,
e) dokaz o posjedovanju minimalnih tehničkih i ljudskih resursa za izvršavanje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim zakonom i statutom.


Članak 10.
(Odlučivanje)


(1) O zahtjevu za utvrđivanje statusa OOSI i OCŽR, u skladu sa člankom 7. ovog zakona, a na osnovu uvjeta propisanih u članku 8. ovog Zakona rješava nadležno kantonalno, odnosno Federalno ministarstvo (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo).
(2) Rješenje kojim se rješava po zahtjevu iz stavka (1) ovog članka, nadležno ministarstvo donosi na osnovu prijedloga povjerenstva, koje se formira radi utvrđivanja ispunjenosti uvjeta predviđenih ovim zakonom.
(3) Povjerenstvo iz stavka (2) ovog članka, može se formirati kao ad hoc povjerenstvo ili stalno tijelo nadležnog organa.

IV. STJECANJE STATUSA REPREZENTATIVNOSTI


Članak 11.
(Utvrđivanje statusa reprezentativnosti)


Status reprezentativne OOSI i reprezentativne OCŽR, utvrđuje nadležno ministarstvo iz članka 10., stavak (1), a u skladu sa člankom 7. ovog zakona, putem provođenja postupka javnog poziva za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja statusa reprezentativnosti (u daljnjem tekstu: javni poziv za utvrđivanje statusa reprezentativnosti).


Članak 12.
(Uvjeti za stjecanje statusa reprezentativnosti)


Status reprezentativnosti može steći OOSI i OCŽR koja ispunjava sljedeće uvjete:
a) da okuplja najveći broj redovitih članova na području općine, grada, kantona ili Federacije pri čemu:
1) ako grad čini više općina, gradska reprezentativna organizacija mora okupljati redovite članove iz većine općina tog grada a najmanje po tri člana iz svake općine;
2) kantonalna reprezentativna organizacija, mora okupljati redovite članove iz većine općina i gradova tog kantona i to najmanje po tri člana iz jedne općine, odnosno grada;
3) federalna reprezentativna organizacija mora imati članice – kantonalne organizacije, u najmanje tri kantona, od kojih je minimalno jedna reprezentativna;
b) da realizira aktivnosti u skladu sa člankom 6. ovog zakona.


Članak 13.
(Javni poziv)


(1) Redoviti javni poziv za utvrđivanje statusa reprezentativnosti objavljuje se svakih pet godina.
(2) Prije isteka roka od pet godina, može se objaviti izvanredni javni poziv za utvrđivanje statusa reprezentativnosti ukoliko reprezentativna organizacija za određenu vrstu invaliditeta, iz razloga propisanih ovim zakonom, izgubi taj status.
(3) Izvanredni javni poziv za utvrđivanje statusa reprezentativnosti objavljuje se samo za onu vrstu invaliditeta, koju je predstavljala organizacija koja je izgubila status reprezentativnosti.
(4) Izvanredni javni poziv objavljuje se u roku od 30 dana od dana objave rješenja o prestanku statusa reprezentativnosti u službenim glasilima.
(5) Status reprezentativnosti koji je organizacija stekla po izvanrednom javnom pozivu, utvrđuje se za period do isteka roka od pet godina, kada je predviđeno objavljivanje redovitog javnog poziva.


Članak 14.
(Dokazi u postupku javnoga poziva)


(1) Po javnome pozivu za utvrđivanje statusa reprezentativnosti obavezno se dostavljaju sljedeći dokazi:
a) dokaz o stečenom statusu OOSI i OCŽR,
b) dokaz o ukupnom broju redovitih članova, a u skladu sa člankom 12., točka a) ovog zakona, za kantonalne reprezentativne organizacije dokaz o njihovoj teritorijalnoj zastupljenosti, a za federalne reprezentativne organizacije i dokaz o broju članica;
c) dokaz o angažiranosti na izvršavanju aktivnosti iz članka 6. koje odgovaraju potrebama članova koje zastupaju, a posebno točki l) m) i n) ovog zakona.
(2) Javnim pozivom može se zatražiti i dostavljanje dodatne dokumentacije, sukladno aktualnim prioritetima strateških dokumenata za unaprjeđenje položaja osoba s invaliditetom.


Članak 15.
(Povjerenstvo za provođenje javnog poziva)


(1) Javni poziv za utvrđivanje statusa reprezentativnosti objavljuje se u službenim glasilima i najmanje dva dnevna lista.
(2) Radi provođenja postupka javnog poziva formira se povjerenstvo koje utvrđuje ispunjenost kriterija za stjecanje statusa reprezentativnosti.
(3) Na prijedlog povjerenstva iz stavka (2) ovog članka, nadležno ministarstvo donosi rješenje kojim se OOSI, odnosno OCŽR, utvrđuje status reprezentativnosti, ili rješenje kojim se ovaj zahtjev odbija.


V. ZAJEDNIČKE ODREDBE O STATUSU OOSI, OCŽR I STATUSU REPREZENTATIVNOSTI


Članak 16.
(Dvostruko članstvo)


Članstvo u organizacijama OSI i OCŽR i reprezentativnim je dobrovoljno prema vlastitom izboru osobe, a u postupku utvrđivanja statusa OOSI i OCŽR i statusa reprezentativnosti OOSI i OCŽR će se računati samo u jednoj organizaciji, izuzev kod osoba s kombiniranim smetnjama i članstva na osnovu različitog statusa.


Članak 17.
(Prestanak statusa)


(1) Prestanak statusa OOSI i OCŽR, kao i statusa reprezentativnosti utvrdit će se rješenjem nadležnog ministarstva, i to:
a) po zahtjevu nosioca statusa;
b) brisanjem udruge iz registra udruga prema važećim propisima o udrugama i fondacijama;
c) ukoliko nosilac statusa ne djeluje sukladno sa čl. 4., 5. i 6. ovog zakona;
d) ukoliko se u postupku redovitog ili izvanrednog nadzora, utvrdi da je nosilac statusa prestao ispunjavati bilo koji od uvjeta propisanih ovim zakonom;
e) ukoliko se utvrdi nenamjensko trošenje sredstava (članak 32., stavak (2) ovog zakona);
(2) OOSI i OCŽR kojoj je utvrđen prestanak statusa, novi zahtjev za utvrđivanje statusa, može podnijeti po isteku roka od jedne godine od dana objave rješenja u službenim glasilima.
(3) Reprezentativna OOSI i OCŽR, kojoj je utvrđen prestanak statusa reprezentativnosti iz razloga propisanih u članku 32., stavak (2) ovog zakona nema pravo prijave na prvi sljedeći redoviti i izvanredni javni poziv za utvrđivanje statusa reprezentativnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka, ukoliko je isti pokrenut.
(4) Rokovi iz stavak (3) ovog članka računaju se od dana objave rješenja u službenim glasilima.


Članak 18.
(Primjena propisa)


(1) U postupku utvrđivanja i prestanka statusa OOSI i OCŽR i statusa reprezentativnosti, kao i u postupku redovitog i izvanrednog nadzora, primjenjuje se Zakon o upravnom postupku, ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), izuzev u dijelu postupka koji je odredbama ovog zakona posebno uređen.
(2) Protiv rješenja u postupcima iz ovog zakona, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
(3) Organizacija koja ostvari pozitivan ishod u upravnom sporu za utvrđivanje statusa reprezentativnosti ne može ostvariti pravo na retroaktivno financiranje po odredbama ovog zakona.
(4) Financiranjem sukladno odredbama ovog zakona, smatrat će se i financiranje organizacije kojoj su eventualno dodijeljena sredstva u proračunskoj godini prije prestanka statusa reprezentativnosti.
(5) U slučaju iz stavka (4) ovog članka, organizacija nije dužna vratiti dodijeljena sredstva, izuzev u slučaju nenamjenskog trošenja sredstava iz članka 32. stavak (2) ovog zakona.


VI. UDRUŽIVANJE


Članak 19.
(Udruživanje organizacija)


(1) OOSI i OCŽR, kao i reprezentativne OOSI i reprezentativne OCŽR, koje djeluju na nivou općine, grada, kantona i Federacije, mogu se međusobno udruživati i formirati koordinaciju, vijeće i dr. (u daljnjem tekstu: organizacija udruga).
(2) Za formiranje organizacije udruga potrebno je najmanje pet članica organizacija, predstavnica različitih vrsta invaliditeta.
(3) Udruživanje iz stavka (1) ovog članka zasniva se i regulira sporazumom, u kojem se navode ciljevi, zadaci i odgovornosti udruženih organizacija.
(4) Sporazum o udruživanju dostavlja se nadležnom ministarstvu iz članka 7. ovog zakona.
(5) Organizacije koje se udružuju međusobno su ravnopravne, a udruživanje nije uvjetovano statusom reprezentativnosti.
(6) Organizacija udruga ne može steći status OOSI I OCŽR.


Članak 20.
(Svrha udruživanja organizacija)


(1) Svrha i uloga organizacije udruga je da kreira jedinstvenu platformu djelovanja svih udruženih organizacija i u tom smislu nastupa pred nadležnim državnim organima i međunarodnim organizacijama i institucijama, te ovim organima kada je to potrebno predlaže rješenja koja su u interesu populacije koju predstavljaju kao i predstavnike za učešće u radnim grupama i tijelima.
(2) Interes organizacije udruga mora odražavati interese svih članica.

 

VII. REGISTAR


Članak 21.
(Uspostavljanje i vođenje registra)


(1) Registar OOSI i OCŽR, kao i registar reprezentativnih OOSI i reprezentativnih OCŽR, u okviru postojeće elektronske baze podataka, uspostavlja Federalno ministarstvo, a vode nadležna ministarstva iz članka 10., stavak (1) ovog zakona.
(2) Registri iz stavka (1) ovog članka sadržavati će, gdje god je primjenjivo, podatke razvrstane po spolu.


Članak 22.
(Sadržaj registra)


(1) Za svaku OOSI i OCŽR, u registar se obavezno unosi sljedeće:
a) zahtjev za utvrđivanje statusa i to:
1) datum podnošenja,
2) naziv i sjedište organizacije,
3) ime, prezime i spol lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje,
4) vrsta traženog statusa - OOSI i OCŽR ili reprezentativna OOSI i OCŽR,
5) lista redovitih članova koja sadrži ime, prezime, spol i jedinstveni matični broj svakog člana,
6) vrsta i stupanj invaliditeta svakog člana;
b) redni broj upisa;
c) rješenje o dodjeli statusa;
d) druga rješenja u vezi s izmjenama utvrđenog statusa.
(2) Sve promjene u podacima koji se vode u registru, izuzev promjena podataka iz stavka (1) t. a) 5) organizacije su dužne prijaviti nadležnom ministarstvu najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjena, a promjene iz stavka 1) t. a) 5) u roku od 6 mjeseci od dana nastanka promjene.


Članak 23.
(Posebno reguliranje registra)


Federalni ministar rada i socijalne politike će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, posebnim aktom propisati način uspostave i detaljan sadržaj registra, aplikacioni obrazac redovitog članstva, kao i procedure vođenja i unosa podataka u registar OOSI, OCŽR, reprezentativnih OOSI i reprezentativnih OCŽR.


VIII. NADZOR


Članak 24.
(Nadležnost)


Nadzor nad primjenom ovog zakona vrše nadležna ministarstva iz članka 10. stavak (1) ovog zakona, svako u okviru svoje nadležnosti.


Članak 25.
(Vrste nadzora)


(1) Nadzor iz članka 24. ovog zakona, može biti redoviti i izvanredni.
Redoviti nadzor vrši se svakih pet godina prema unaprijed utvrđenom planu koji donosi federalni, odnosno kantonalni ministar (u daljnjem tekstu: ministar).
(2) Redoviti nadzor može se vršiti i sukcesivno tijekom perioda od pet godina.
(3) Izvanredni nadzor vrši se u svim slučajevima kada nadležno ministarstvo ima saznanja da određena organizacija djeluje u suprotnosti s odredbama ovog zakona.
(4) Redoviti i izvanredni nadzor vrši povjerenstvo koje imenuje ministar.
(5) Rješenjem o imenovanju povjerenstva, ministar određuje vrstu i način provođenja nadzora.


Članak 26.
(Način nadzora)


(1) Redoviti i izvanredni nadzor sprovodi se kao:
a) neposredni nadzor – u sjedištu kontrolirane organizacije, direktnim uvidom u opće i pojedinačne akte, kao i sadržaj, način i uvjete njenog rada ili
b) posredni nadzor - uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju.
(2) Nakon sprovedenog nadzora, povjerenstvo sastavlja zapisnik koji čini sastavni dio konačnog izvješća, koji se po izvršenom cjelokupnom nadzoru dostavlja ministru.
(3) Zapisnik povjerenstva o izvršenom nadzoru i rješenje ministra s naloženim mjerama i preporukama dostavlja se organizaciji nad kojom je izvršen nadzor, a koja je dužna postupiti po istim, i u ostavljenom roku o tome organu nadzora predočiti dokaze.


IX. FINANCIRANJE
Članak 27.
(Sredstva za rad)


Sredstva za rad reprezentativnih organizacija osiguravaju se iz izvora utvrđenih u članku 38. Zakona o udrugama i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02).


Članak 28.
(Proračunsko financiranje)


(1) Reprezentativne OOSI i reprezentativne OCŽR se u skladu sa mogućnostima financiraju iz proračuna kroz izravno uvrštavanje ovih organizacija u proračun općine, grada, kantona ili Federacije BiH, u skladu sa razinom organiziranja, i to:
a) iz proračuna općine – općinske reprezentativne OOSI i reprezentativne OCŽR,
b) iz proračuna grada – gradske reprezentativne OOSI i reprezentativne OCŽR,
c) iz proračuna kantona – kantonalne reprezentativne OOSI i reprezentativne OCŽR,
d) iz proračuna Federacije – federalne reprezentativne OOSI i reprezentativne OCŽR.
(2) Financiranje se vrši putem javnog poziva sukladno raspoloživim sredstvima za tekuću proračunsku godinu, a u svrhu podrške osnovnom funkcioniranju organizacije, radi izvršavanja programskih aktivnosti i zadataka.
(3) Sukladno st. (1) i (2) ovog članka financirati će se one reprezentativne organizacije za koje se u postupku raspodjele sredstava po javnom pozivu utvrdi da ispunjavaju kriterije propisane u podzakonskom aktu iz članka 29. stavak (1) ovog zakona, i koji u postupku javnog poziva iz stavka (2) ovog članka ostvare najviši broj bodova na rang listi.


Članak 29.
(Posebno reguliranje financiranja)


Postupak, kriteriji, način raspodjele sredstava, namjena i svrha dodijeljenih sredstava, izvještavanje i obrasci izvještavanja, kontrola utroška kao i druga pitanja u vezi s namjenskim utroškom sredstava, definirati će se posebnim podzakonskim aktom koji donosi rukovodilac nadležnog organa iz čijeg proračuna se vrši financiranje organizacije, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Članak 30.
(Namjensko trošenje sredstava)


(1) Organizacije su dužne dodijeljena sredstva trošiti sukladno s namjenom utvrđenom u članku 28. stavak (2) ovog zakona.
(2) Bliža namjena i svrha utroška sredstava, kao i međusobna prava i obveze korisnika i davaoca sredstava, definirati će se ugovorom.

Članak 31.
(Kontrola utroška)


(1) Odgovorna osoba i organi upravljanja organizacije odgovorni su za namjensko trošenje sredstava i izvještavanje sukladno s ovim zakonom i podzakonskim aktima te propisima o proračunskom i financijskom poslovanju.
(2) Kontrolu namjenskog utroška sredstava vrši financijska služba nadležnog organa koji je dodijelio sredstva, sukladno s propisima o financijskom i računovodstvenom poslovanju.
(3) Izvješće o izvršenoj kontroli sadrži zaključak o činjenici da li su sredstva utrošena namjenski ili nenamjenski.


Članak 32.
(Nenamjensko trošenje sredstava)


(1) U slučaju kada nadležna služba iz članka 31. stavak (2) ovog zakona, utvrdi da su sredstva utrošena nenamjenski, obavezno se vrši povrat tih sredstava.
(2) Organizacija kod koje se utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, gubi status reprezentativnosti danom objave rješenja o prestanku statusa u službenom glasilu.


X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 33.
(Registracija)


(1) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, nadležna kantonalna i Federalno ministarstvo će raspisati javni poziv za udruge koje su do stupanja na snagu ovog zakona djelovale kao udruge osoba s invaliditetom ili udruge civilnih žrtava rata, da se registriraju kao OOSI i OCŽR.
(2) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, nadležna kantonalna i Federalno ministarstvo će raspisati javni poziv za utvrđivanje statusa reprezentativnosti OOSI I OCŽR.
(3) Po isteku rokova iz st. (1) i (2) ovog članka, utvrđivanje statusa OOSI i OCŽR vršiti će se po pojedinačnim zahtjevima, a utvrđivanje statusa reprezentativnosti putem javnog poziva.


Članak 34.
(Financiranje)


(1) Do okončanja procedura postupka utvrđivanja statusa reprezentativnosti OOSI i OCŽR financiranje će se vršiti na način kako je to rađeno do stupanja na snagu ovoga zakona.
(2) Financiranje reprezentativnih OOSI i OCŽR po ovome zakonu može početi od prve naredne proračunske godine, ukoliko Federacija, kanton, grad, općina u svome proračunu predvide takvo financiranje.


Članak 35.
(Propisi na razini kantona i jedinica lokalne samouprave)


(1) Kantoni i jedinice lokalne samouprave mogu donositi propise iz svoje nadležnosti kojima će detaljnije urediti ovu oblast za područje kantona i jedinica lokalne samouprave, uzimajući u obzir specifičnosti područja na kojem organizacije djeluju.
(2) Svi propisi iz stavka (1) ovog članka moraju biti u skladu sa ovim zakonom.


Članak 36.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.