108. RJEŠENJE o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 125. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 329. sjednici, održanoj 01.09.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU ČLANOVA POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuju se članovi Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Policijski odbor) u sljedećem sastavu:

1. Zoran Čegar, policijski službenik, predsjednik,

2. Enes Zeljković, policijski službenik, član i

3. Amir Šutrović, državni službenik, član.

Administrativno-tehničke poslove za rad Policijskog odbora obavljat će Lejla Pintol.

II.


Mandat članovima Policijskog odbora iz točke I. ovog rješenja traje dvije godine od dana donošenja ovog rješenja, osim za člana Policijskog odbora Čegar Zorana, za koga mandat traje do 22.12.2022. godine.

III.


Za sudjelovanje u radu Policijskog odbora, predsjedniku, članovima i administrativno-tehničkoj osobi Policijskog odbora pripada naknada sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela utemeljenih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V.


Donošenjem ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine V broj 1090/2020 od 29.07.2020. godine, V. broj 1720/2020 od 22.12.2020. godine i V. broj 343/2022 od 17.03.2022. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/20, 96/20 i 22/22).

V. broj 1286/2022
01. rujna 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.