Усвојен Програм економских реформи ФБиХ за 2023-2025. годину

 • 16.03.2023.
 • Усвојен Програм економских реформи ФБиХ за 2023-2025. годину

  Влада Федерације БиХ усвојила је Програм економских реформи Федерације Босне и Херцеговине за 2023-2025. годину (ПЕР ФБиХ). Програм ће бити достављен Дирекцији за економско планирање БиХ, као координирајућој институцији на нивоу БиХ задуженој за израду Програма економских реформи БиХ за 2023-2025. годину.

  Босна и Херцеговина, као земља кандидат за приступање Европској унији, годишње има обавезу да изради ПЕР за трогодишњи период и достави га Европској комисији. Усвајањем овог документа, Влада ФБиХ је испунила своју обавезу, а која се односи на достављање прилога за израду Програма економских реформи БиХ.

  Програм економских реформи садржи средњорочни макроекономски и оквир фискалне политике, те свеобухватан програм структуралних реформи с циљем побољшања раста и конкурентности земље. Европска комисија је доставила „Смјернице за Програме економских реформи“ које садрже основне принципе за израду ПЕР-а, а с циљем да достављене информације буду упоредиве са програмима других земаља.

  ПЕР Федерације БиХ 2023 - 2025. година слиједи структуру документа на државном нивоу и састоји се од пет поглавља, а то су свеукупни оквир и циљеви политика, затим макроекономски и фискални оквир, те приоритети структуралних реформи, као и прилог са табеларним прегледима. Координатор израде ПЕР-а, Федерални завод за програмирање развоја је у координацији и консултацијама са ресорним министарствима припремио сва поглавља овог документа, и то у складу са захтјевима Европске комисије и Смјерницама за израду ПЕР-а.

  Стратешка одредница Владе ФБиХ је процес еуро-атлантских интеграција Босне и Херцеговине, а с циљем остваривања пуноправног чланства.

  ПЕР ФБиХ је припремљен узимајући у обзир стратешке документе и дефиниране стратешке правце за период 2023 - 2025. година. Кључне смјернице и циљеве за ПЕР ФБиХ дају Економска политика Владе ФБиХ за период 2022-2024. година, Стратегија развоја ФБиХ 2021-2027., важеће секторске стратегије, као и приоритетно дефинирани пројекти за даље усклађивање домаћег законодавства са законодавством ЕУ. Потом очување макроекономске стабилности и јачање фискалне дисциплине, структурне реформе, те рад на евроатланским интеграцијама, као и претходни ПЕР ФБиХ за период 2022-2024. година.

  С циљем стабилизације привреде и опоравка од посљедица узрокованих глобалним кризама, Влада Федерације БиХ у наредном периоду намјерава подузети мјере које се односе на циљано усмјеравање јавних расхода на најрањивије категорије друштва, односно унапријеђење система социјалне заштите, те осигурање помоћи и редовну исплату пензија, накнада за борце, цивилне инвалиде, незапослене особе, расељена лица и повратнике. Такођер, путем економског модела слободних зона, циљ је повећати директна страна улагања, те осигурати раст домаћих улагања кроз фискалну дисциплину и контролу јавних расхода, а чиме се ствара позитиван утјецај на цјелокупан привредни раст и развој. Мјере се, између осталог, односе и на повећање ефикасности тржишта рада, путем реализације програма и мјера активних и пасивних политика, те стварања услова за раст стопе запослености. Путем поједностављивања процедура за подузетнике и привредне субјекте планирано је стварање позитивног пословног окружења и подизању конкурентности, као и потицање развоја подузетништва које ставља у фокус одрживи економски раст, а подразумијева паметно управљање природним ресурсима уз кориштење чисте енергије. Такођер, мјере укључују и инвестирање капиталних трансфера у саобраћајну инфраструктуру ради стварања нових развојних могућности у овој области, а што ће имати позитиван ефекат на комплетну привреду.

  Структурне реформе у наредном трогодишњем периоду укључују 13 области с јасно дефинираним реформским мјерама које се намјеравају провести. То су управљање јавним финансијама, зелена транзиција, дигитална трансформација, те пословно окружење и смањење сиве економије, као и истраживање, развој и иновације. Такођер, укључују реформе економске интеграције, тржишта енергије и транспорта, затим пољопривреду, индустрију и услуге, те образовање и вјештине, запошљавање и тржиште рада, социјалну и здравствену заштиту, као и инклузија.