Прихваћена Cтратегија пољопривреде и руралног развоја ФБиХ 2021-2027.

 • 27.10.2022.
 • Прихваћена Cтратегија пољопривреде и руралног развоја ФБиХ 2021-2027.

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, прихватила Стратегију пољопривреде и руралног развоја ФБиХ 2021-2027. година, те утврдила и Парламенту ФБиХ упутила Приједлог одлуке о њеном усвајању.

   Стратегија је основни средњорочни стратешко-развојни документ којим се утврђују циљеви и приоритети развоја пољопривреде и руралних подручја у Федерацији БиХ у периоду усклађеном с трајањем актуелне Заједничке пољопривредне политике Европске уније до 2027. године, као и начин њиховог остваривања, финансијски и институционални оквир за проведбу, мониторинг, евалуација и извјештавање. 

  Стратегијом је предвиђено стварање сигурнијег и предвидљивијег амбијента за пољопривредне произвођаче, организаторе откупа и прерађиваче, у којем могу јасно видјети које мјере ће се проводити и на који начин. Ово би требало олакшати планирање производње, продаје и инвестирања, а у коначници резултирати здравим и одрживим развојем пољопривредног сектора у цјелини.

  Овај документ ставља нагласак на подизање квалитете пољопривредних и прехрамбених производа, те смањење негативних утјецаја на околиш. Као приоритет наводи се и развој пословања пољопривредних задруга и организирање пољопривредника у оквиру задружних организација. Такођер, директна плаћања се поједностављују и претварају у јединствен систем плаћања по хектару и грлу. Ово оставља простор кантоналним министарствима да своје специфичне производње додатно подрже из својих буџета, а да сви произвођачи на простору Федерације имају што уједначеније услове за производњу с обзиром на степен подршке.

  У образложењу је наведено да је, у складу с прописима, ресорно федерално министарство прибавило мишљење Федералног завода за програмирање развоја о провјери усклађености текста ове стратегије са Стратегијом развоја Федерације БиХ 2021-2027. Констатовано је да постоји међусобна усклађеност ова два развојна документа, односно да се у процесу припреме ове стратегије водило рачуна о развојним правцима и приоритетима на нивоу Федерације БиХ, укључујући и Оквир за имплементацију циљева одрживог развоја у БиХ.

  Такођер, осигурано је провођење независне претходне (еx-анте) евалуације нацрта стратегије с циљем утврђивања квалитета, релевантности и кохерентности стратешког документа, али и могућности проведбе стратешких документа и осигуравање њихове усклађености с правним оквиром у ФБиХ.

  Стратегија настоји преузети нова рјешења из релевантних уредби Европске уније, што значи да се појављују нове или другачије мјере пољопривредне политике за које је потребно створити предуслове за њихову проведбу. Наведено је и да ће усвајањем стратегије бити потребно донијети нове законе о пољопривреди и о новчаним подстицајима у овој области.

  Иначе, на изради стратегије радило је осам радних група у којима су били ангажирани професори с пољопривредних факултета и завода. Ове радне групе су према претходно дефинираним темама (Воћарство и виноградарство, Ратарство и повртларство, Анимална производња, Прехрамбена индустрија, Природни ресурси, Пословно окружење, Рурални развој и Рибарство) сачиниле нацрт текста у складу с пројектним задатком и предлошцима које је као основу рада дефинирао централни тим за израду стратегије.

  У фази израде ове стратегије обављене су и све потребне прописане консултације са заинтересираном јавношћу.

  Стратегија подразумијева повећања издвајања буџетских средстава за пољопривреду. Тако је планирано да се сваке године буџет за ове намјене увећава, а у наредној години планирано је буџетско издвајање од 128 милиона КМ, док је у 2024. години план да то буде износ од 143 милиона КМ.