HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2012. GODINI

 • 01.01.2012.
 • «Službene novine Federacije BiH», broj 3/12 /12.1.2012.

   1. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)
    PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)
   2. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)
    ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 4/12 /13.1.2012./
   3. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 7/12 /25.1.2012./
   4. ZAKON o predmetima od plemenitih metala u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON o predmetima od plemenitih kovina u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   5. ZAKON o ličnom imenu (bosanski jezik)
    ZAKON o osobnom imenu (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 8/12 /27.1.2012./
   6. BUDŽET FERK-a za 2011. godinu (bosanski jezik)
    PRORAČUN FERK-a za 2011. godinu (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 25/12 /21.3.2012./
   7. ZAKON o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (bosanski jezik)
    ZAKON o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (hrvatski jezik)
   8. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   9. ZAKON o izmjenama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   10. ZAKON o dopuni Zakona o eksproprijaciji (bosanski jezik)
    ZAKON o dopuni Zakona o izvlaštenju (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 27/12 /28.3.2012./
   11. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   12. ZAKON o dopuni Zakona o poljoprivredi (bosanski jezik) 
    ZAKON o dopuni Zakona o poljoprivredi (hrvatski jezik) 
   13. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne skrbi u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   14. ZAKON o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (bosanski jezik)
    ZAKON o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obveza nastalih po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 34/12 /20.4.2012./
   15. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 35/12 /25.4.2012./
   16. ZAKON o izmjeni Zakona o izvršnom postupku (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjeni Zakona o ovršnom postupku (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 37/12 /3.5.2012./
   17. ZAKON o evidencijama u oblasti zdravstva (bosanski jezik)
    ZAKON o evidencijama u oblasti zdravstva (hrvatski jezik)
   18. ZAKON o matičnim knjigama (bosanski jezik)
    ZAKON o matičnim knjigama (hrvatski jezik)
   19. ZAKON o stomatološkoj djelatnosti (bosanski jezik)
    ZAKON o stomatološkoj djelatnosti (hrvatski jezik)
   20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima (hrvatski jezik)
    Službene novine Federacije BiH», broj 55/12 /27.6.2012./
   21. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)
   22. ZAKON o vinu (bosanski jezik)
    ZAKON o vinu (hrvatski jezik)
   23. ZAKON o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama (bosanski jezik)
    ZAKON o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 77/12 /10.9.2012./
   24. IZMJENE i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)
    IZMJENE i dopune Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)
   25. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)
   26. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
    «Službene novine Federacije BiH», broj 106/12 /10.12.2012./
   27. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
    ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
   28. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)

    PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 109/12

     

  /19.12.2012./

  1. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala (hrvatski jezik)
  2. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika ugljena u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine (hrvatski jezik)
  3. ZAKON o dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o dopunama Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  4. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)
  5. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (bosanski jezik)  
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (hrvatski jezik)
  6. ZAKON o lijekovima (bosanski jezik)   
   ZAKON o lijekovima (hrvatski jezik)  
   «Službene novine Federacije BiH», broj 110/12 /21.12.2012./
  7. ZAKON o zaštiti od buke (bosanski jezik)
   ZAKON o zaštiti od buke (hrvatski jezik)
  8. ZAKON o izmjenama Zakona o Agenciji za privatizaciju (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o Agenciji za privatizaciju (hrvatski jezik)
  9. ZAKON o volontiranju (bosanski jezik)
   ZAKON o volontiranju (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 111/12 /26.12.2012./
  10. ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)
  11. ZAKON o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  12. ZAKON o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  13. ZAKON o zapošljavanju stranaca (bosanski jezik)
   ZAKON o upošljavanju stranaca (hrvatski jezik)