Дневни ред 350. сједнице Владе ФБиХ

 • 09.02.2023.
 • 1. Усвајање Записника 349. сједнице, одржане 02.02.2023. године и 278. хитне сједнице одржане 06.02.2023. године телефонским путем

  2. Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији Босне и Херцеговине на дан 06.02.2023. године, са приједлогом наредби и препорука Кризног штаба Федералног министарства здравства, са Приједлогом закључка

  3. Приједлог изјашњења о иницијативи за доношење Уредбе о правним пословима за чију пуноважност је потребан облик јавне исправе коју је поднијела Нотарска комора Федерације Босне и Херцеговине

  4. Приједлози аката:

  а) Приједлог одлуке о критеријима за избор и именовање предсједавајућег и чланова Надзорног одбора Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање

  б) Приједлог одлуке о расписивању Јавног огласа за избор и именовање предсједавајућег и чланова Надзорног одбора Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање

  ц) Приједлог текста Јавног огласа за избор и именовање предсједавајућег и чланова Надзорног одбора Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање

  д) Приједлог рјешења о именовању Комисије за провођење поступка избора кандидата за именовање предсједавајућег и чланова Надзорног одбора Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање

  5. Приједлог одлуке о давању претходне сагласности на Одлуку о радном времену у Казнено-поправном заводу полуотвореног типа Бихаћ

  6. Приједлози одлука:

  а) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево

  б) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево за именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево

  7. Приједлог одлуке о одобравању кориштења средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна "Подршка ФУЗИП у изградњи капацитета и побољшању координације" отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ Агенцији за државну службу Федерације Босне и Херцеговине

  8. Приједлог рјешења о продужењу мандата замјеника директора Федералне управе полиције у саставу Федералног министарства унутрашњих послова-Федералног министарства унутарњих послова

  9. Приједлог рјешења о именовању Радне групе за израду критерија за додјелу грант средстава и праћење реализације буџетске подршке Европске уније за енергетске потребе у Федерацији Босне и Херцеговине

  10. Извјештај о раду Комисије за Програм јавних инвестиција Федерације Босне и Херцеговине за период јули - децембар 2022. године, са Приједлогом закључка

  11. Извјештај Комисије за давање стручног мишљења ради утврђивања статуса посебне категорије цивилних жртава рата за 2022. годину, са Приједлогом закључка

  12. Годишњи извјештај о обављеним инспекцијским надзорима из области заштите од пожара из надлежности Федералног министарства унутрашњих послова за 2022. годину, са Приједлогом закључка

  13. Завршни извјештај о проведеној свеобухватној /претходној/ процјени утицаја прописа за Сектор водних услуга у Федерацији Босне и Херцеговине, са Приједлогом закључка

  14. Годишњи извјештај о раду Архива Федерације за 2022. годину, са Приједлогом закључка

  15. Годишњи извјештај о раду Федералног завода за статистику за 2022. годину, са Приједлогом закључка

  16. Годишњи извјештај о раду Агенције за државну службу Федерације Босне и Херцеговине за период 01.01.-.31.12.2022. године, са Приједлогом закључка

  17. Годишњи план рада Агенције за државну службу Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину, са Приједлогом закључка

  18. Годишњи план рада Архива Федерације за 2023. годину, са Приједлогом закључка

  19. Информација о Захтјеву Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине у вези Закључка Владе Федерације Босне и Херцеговине, В. број: 1624/2022 од 17.11.2022. године, са Приједлогом закључка (а у вези са кориштењем пословних просторија у објекту Вила Браун од стране Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине)

  20. Информација о проблемима особа са инвалидитетом у Федерацији Босне и Херцеговине, са Приједлогом закључка

  21. Информација о извјештају о утрошеним средствима са позиције „Уговорене и друге посебне услуге -Транспарентност рада Владе Федерације БиХ у имплементацији реформских процеса“ за период 01.01.-31.12.2022. године, са Приједлогом закључка

  22. Информација Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине у вези некретнина војне намјене, пословних простора, непокретне имовине бившег Завода за платни промет Федерације Босне и Херцеговине и пословима у вези некретнина у складу са посебним задужењима Владе Федерације Босне и Херцеговине, са Приједлогом закључка

  23. Информација у вези Препоруке Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине број: Ж-СА-08-1053/22 (Жалба Кадрић Дурме), са Приједлогом закључка

  24. Информација о обрачуну минулог рада, са Приједлогом закључка

  25. Информација о примјени постојеће Средњорочне стратегије развоја пољопривредног сектора у Федерацији Босне и Херцеговине у 2023. години до усвајања нове Стратегије пољопривреде и руралног развоја  2021.-2027. година, са Приједлогом закључка 

  26. Приједлог закључка којим се одобрава продужење рока Федералном министарству рада и социјалне политике за достављање свеобухватне информације о намјенском утрошку средстава додијељених корисницима у 2022. години за 15.03.2023. године

  27. Приједлог одлуке о издвајању средстава у фонд солидарности Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину

  28. Приједлог одлуке о допунама Одлуке о Листи лијекова обавезног здравственог осигурања Федерације Босне и Херцеговине

  29. Информације о активностима које се проводе у сектору здравства Федерације Босне и Херцеговине у циљу координирања помоћи настрадалом становништву у Републици Турској и Сирији услијед разорног потреса, са Приједлогом закључка

  30. Информација Федералне агенција за управљање одузетом имовином о стављању на располагање дијела смјештајних капацитета хотела "Wалтер" за смјештај становника Републике Турске и Сирије погођених земљотресом, са Приједлогом закључка

  31. Усмена информација Федералне дирекције робних резерви о могућностима помоћи Републици Турској и Сирији на подручјима погођеним разорним земљотресом