Dnevni red 350. sjednice Vlade FBiH

 • 09.02.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 349. sjednice, održane 02.02.2023. godine i 278. hitne sjednice održane 06.02.2023. godine telefonskim putem

  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 06.02.2023. godine, sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom zaključka

  3. Prijedlog izjašnjenja o inicijativi za donošenje Uredbe o pravnim poslovima za čiju punovažnost je potreban oblik javne isprave koju je podnijela Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine

  4. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  c) Prijedlog teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za imenovanje predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o radnom vremenu u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Bihać

  6. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo

  7. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Podrška FUZIP u izgradnji kapaciteta i poboljšanju koordinacije" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

  8. Prijedlog rješenja o produženju mandata zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova

  9. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu kriterija za dodjelu grant sredstava i praćenje realizacije budžetske podrške Evropske unije za energetske potrebe u Federaciji Bosne i Hercegovine

  10. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period juli - decembar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  11. Izvještaj Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  12. Godišnji izvještaj o obavljenim inspekcijskim nadzorima iz oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  13. Završni izvještaj o provedenoj sveobuhvatnoj /prethodnoj/ procjeni uticaja propisa za Sektor vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  14. Godišnji izvještaj o radu Arhiva Federacije za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  15. Godišnji izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  16. Godišnji izvještaj o radu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.-.31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  17. Godišnji plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  18. Godišnji plan rada Arhiva Federacije za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  19. Informacija o Zahtjevu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1624/2022 od 17.11.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka (a u vezi sa korištenjem poslovnih prostorija u objektu Vila Braun od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine)

  20. Informacija o problemima osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  21. Informacija o izvještaju o utrošenim sredstvima sa pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge -Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa“ za period 01.01.-31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  22. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi nekretnina vojne namjene, poslovnih prostora, nepokretne imovine bivšeg Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine i poslovima u vezi nekretnina u skladu sa posebnim zaduženjima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  23. Informacija u vezi Preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA-08-1053/22 (Žalba Kadrić Durme), sa Prijedlogom zaključka

  24. Informacija o obračunu minulog rada, sa Prijedlogom zaključka

  25. Informacija o primjeni postojeće Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2023. godini do usvajanja nove Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja  2021.-2027. godina, sa Prijedlogom zaključka 

  26. Prijedlog zaključka kojim se odobrava produženje roka Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za dostavljanje sveobuhvatne informacije o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima u 2022. godini za 15.03.2023. godine

  27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

  28. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

  29. Informacije o aktivnostima koje se provode u sektoru zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine u cilju koordiniranja pomoći nastradalom stanovništvu u Republici Turskoj i Siriji uslijed razornog potresa, sa Prijedlogom zaključka

  30. Informacija Federalne agencija za upravljanje oduzetom imovinom o stavljanju na raspolaganje dijela smještajnih kapaciteta hotela "Walter" za smještaj stanovnika Republike Turske i Sirije pogođenih zemljotresom, sa Prijedlogom zaključka

  31. Usmena informacija Federalne direkcije robnih rezervi o mogućnostima pomoći Republici Turskoj i Siriji na područjima pogođenim razornim zemljotresom