Дневни ред 332. сједнице Владе ФБиХ

 • 22.09.2022.
 • 1. Усвајање Записника 331. сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 15.9.2022. године
  2. Приједлог уредбе о допунама Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена
  3. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.
  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.
  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.
  - Материјали за Дневни ред Скупштине привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.
  4. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Дионичког друштва БХ Телецом Сарајево
  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Дионичког друштва БХ Телецом Сарајево
  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Дионичког друштва БХ Телецом Сарајево
  - Материјали за Дневни ред Скупштине Дионичког друштва БХ Телецом Сарајево
  5. Приједлог одлуке о давању сагласности за прихватање гранта Европске банке за обнову и развој (Инвестицијски грант из Програма Европски заједнички фонд за Западни Балкан) за Пројекат Коридор Вц2 у Федерацији Босне и Херцеговине дио 3 - поддионица тунел Иван
  6. Приједлог одлуке о давању сагласности на привремену обуставу-суспензију наплате цестарине на аутоцести на дионици од Влакова до Брадине
  7. Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора-Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине
  8. Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора-Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција ЈУ Центар за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине
  9. Приједлог одлуке о давању сагласности Федералном заводу за статистику за формирање пописног бироа за припреме и провођење пописа пољопривреде
  10. Приједлози рјешења
  а) Приједлог рјешења о дозволи уласка у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине експроприсане Рјешењем Службе за имовинско-правне послове и катастар некретнина Опћине Неум, број: УпИ-07-27-216/20-35 од 17.05.2022. године
  б) Приједлог рјешења о дозволи уласка у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине експроприсане Рјешењем Службе за имовинско-правне послове и катастар некретнина Опћине Неум, број: УпИ-07-27-216/20-53 од 17.05.2022. године
  ц) Приједлог рјешења о дозволи уласка у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине експроприсане Рјешењем Службе за имовинско-правне послове и катастар некретнина Опћине Неум, број: УпИ-07-27-216/20-37 од 17.05.2022. године
  д) Приједлог рјешења о дозволи уласка у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине експроприсане Рјешењем Службе за имовинско-правне послове и катастар некретнина Опћине Неум, број: УпИ-07-27-216/20-34 од 17.05.2022. године
  е) Приједлог рјешења о дозволи уласка у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине експроприсане Рјешењем Службе за имовинско-правне послове и катастар некретнина Опћине Неум, број: УпИ-07-27-216/20-36 од 17.05.2022. године
  ф) Приједлог рјешења о дозволи уласка у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине експроприсане Рјешењем Службе за имовинско-правне послове и катастар некретнина Опћине Неум, број: УпИ-07-27-216/20-54 од 17.05.2022. године
  11. Квартални извјештај о проведби Пројекта "Енергетска ефикасност у БиХ" за Федерацију Босне и Херцеговине (АФ-додатно финансирање) за период 01.04.2022. - 30.06.2022. (ИИ квартал 2022. године), са Приједлогом закључка
  12. Други извјештај о раду Радне групе за обављање припремних радњи у циљу најма и набавке летјелица и формирање зрачних снага (јединице) за гашење пожара отвореног простора и обављање других задатака заштите и спашавања за период од 21.7.2022. године до 20.9.2022. године, са Приједлогом закључка
  13. Информација о статусу Агенције за приватизацију у Федерацији Босне и Херцеговине, са Приједлогом закључка
  14. Иницијатива за издвајање средстава из "Текуће резерве Владе Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину у циљу финансијске подршке, са Приједлогом закључка
  15. Информација о кредиту Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за пројекат јавни пријевоз Сарајево е-мобилитy са Нацртом одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за реализацију Пројекта Јавни пријевоз Сарајево е-Мобилитy
  16. Информација о зајму Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) за пројекат Отпорност и конкурентност у пољопривреди са Нацртом одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између Међународне банке за обнову и развој и Босне и Херцеговине за финансирање пројекта отпорност и конкурентност у пољопривреди
  17. Информација о гранту Европске банке за обнову и развој (Инвестицијски грант из програма Европски заједнички фонд за Западни Балкан) за пројекат Коридор Вц-2 у Федерацији Босне и Херцеговине Дио 3 – поддионица Поприкуше - Немила са Приједлогом одлуке о давању сагласности за прихватање гранта Европске банке за обнову и развој (Инвестицијски грант из програма Европски заједнички фонд за Западни Балкан) за пројект Коридор Вц-2 у Федерацији Босне и Херцеговине Дио 3 - поддионица Поприкуше - Немила
  18. Информација о гранту Шведске агенције за међународни развој и сарадњу намијењеног за финансирање Регионалног пројекта чврстог отпада у Живиницама са Приједлогом одлуке о давању сагласности за прихватање гранта Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА) намијењеног за финансирање Регионалног пројекта чврстог отпада у Живиницама
  19. Информација о имплементацији активности на реализацији Оперативног плана за побољшање енергијске ефикасности у институцијама Федерације Босне и Херцеговине за период јуни 2021 - аугуст 2022., са Приједлогом закључка
  20. Информација Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације БиХ број: 07-04-373/22 од 13.09.2022. године (поврат власништва над возилом), са Приједлогом закључка
  21. Информација о провођењу Закључка Владе Федерације Босне и Херцеговине В. број: 976/2022 од 23.06.2022. године и статусу Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине и Европског суда за људска права, са Приједлогом закључка
  22. Мјесечни преглед наплате порезних прихода и доприноса на територији Федерације Босне и Херцеговине за аугуст 2022. године и период 01.01. - 31.08.2022. године, са Приједлогом закључка
  23. Приједлог одлуке о одобравању кориштења средстава од поврата ПДВ-а за наставак имплементације мјера сигурности енергетске ефикасности у објектима јавног сектора у Федерацији Босне и Херцеговине, у оквиру Пројекта "Додатно финансирање енергетске ефикасности у Босни и Херцеговине"
  24. Информација Управног одбора Пројекта „Додатно финансирање – Енергетска ефикасност у Босни и Херцеговини“ за Федерацију Босне и Херцеговине о ажурирању Листе објеката за имплементацију мјера енергетске ефикасности у периоду 2020.-2024. година од значаја за Федерацију Босне и Херцеговине, са Приједлогом закључка 
  25. Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка другог дијела средстава "Капитални трансфери Јавним предузећима-Трансфер за изградњу аутоцеста и брзих цеста" утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству промета и комуникација