Dnevni red. 316. sjednice Vlade FBiH

 • 26.05.2022.
 • 1. Усвајање Записника 315. сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 19.05.2022. године и Записника 259. хитне сједнице Владе, одржане 24.05.2022. године, телефонским путем

  2. Приједлог мишљења о Приједлогу закона о допуни Закона о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине, који је поднио Иво Тадић, делегат у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

  3. Приједлог мишљења о Захтјеву за оцјену уставности Закона о измјенама и допунама Закона о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине и Приједлог за одређивање привремене мјере у вези примјене наведеног закона, које је Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине поднио Веско Дрљача, замјеник премијера Федерације Босне и Херцеговине

  4. Приједлог изјашњења о Иницијативи за измјену Уредбе о поступку пријема у радни однос у јавном сектору у Федерацији Босне и Херцеговине, коју је поднијела Едита Мазић, посланик у Представничком дому Парламента Федерације Босне и Херцеговине

  5. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево

  6. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Ј.П. Међународни аеродром „САРАЈЕВО“ д.о.о. Сарајево

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Ј.П. Међународни аеродром „САРАЈЕВО“ д.о.о.

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Ј.П. Међународни аеродром „САРАЈЕВО“ д.о.о.

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Ј.П. Међународни аеродром „САРАЈЕВО“ д.о.о.

  7. Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералног министарства образовања и науке

  8. Приједлог одлуке о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Фондације за мобилност студената и наставника Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину

  9. Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава утврђених у раздјелу 17. Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству енергије, рударства и индустрије „Текући трансфери и други текући расходи - Субвенције приватним предузећима и подузетницима - Регресирање камата - Гарантни фонд“

  10. Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава Трајног револвинг фонда код Унион банке д.д. Сарајево, Федералног министарства енергије, рударства и индустрије за дугорочно финансирање пројеката путем додјеле кредита за 2022. годину

  11. Приједлози одлука

  а) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва УНИС "Гинеx" д.д. Горажде за разрјешење члана Надзорног одбора привредног друштва УНИС "Гинеx" д.д. Горажде испред државног капитала

  б) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва УНИС "Гинеx" д.д. Горажде за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора привредног друштва УНИС "Гинеx" д.д. Горажде испред државног капитала

  12. Приједлог одлуке о утврђивању Листе корисника и расподјели дијела прихода остварених по основу накнада за приређивање игара на срећу

  13. Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора-Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине

  14. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о давању сагласности Финансијско-информатичкој агенцији - ФИА за издавање у закуп дијела пословног простора у Дрвару и Гламочу, Интеса Санпаоло Банци д.д. Босне и Херцеговине

  15. Приједлог одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове

  16. Приједлог одлуке о давању сагласности на Правилник о унутарњој Уреда Владе Федерације Босне и Херцеговине за законодавство и усклађеност са прописима Европске уније

  17. Приједлог рјешења о формирању Радне групе за обављање припремних радњи у циљу најма и набавке летјелица и формирању зрачних снага (јединице) за гашење пожара отвореног простора и обављање других задатака заштите и спашавања

  18. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о овлаштењу В. број: 1772/2021 од 29.11.2021. године (овлаштење за организовање послова из надлежности директора и потписивање аката из надлежности директора Федералног завода за програмирање развоја - Нијаз Авдукић)

  19. Приједлог рјешења о измјени и допуни Рјешења и именовању Радне групе за припрему пројектног задатка, координацију и праћење реализације Пројекта реконструкције/санације/адаптације дијела зграде Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сарајеву, Хамдије Чемерлића 2 - дио И. спрата, ради пренамјене простора потребама Владе Федерације Босне и Херцеговине

  20. Приједлози рјешења:

  а) Приједлог рјешења о увођењу у посјед некретнина експроприсаних прије исплате накнаде за некретнине експроприсане Рјешењем о експропријацији Службе за урбанизам, грађење, катастар и имовинско-правне послове Опћине Витез, број: И 06-27-2-984/20 од 26.01.2022. године

  б) Приједлог рјешења о увођењу у посјед некретнина експроприсаних прије исплате накнаде за некретнине експроприсане Рјешењем о експропријацији Службе за урбанизам, грађење, катастар и имовинско-правне послове Опћине Витез, број: И 06-27-2-985/20 од 04.03.2022. године.

  21. Приједлог рјешења о дозволи уласка у посјед некретнина прије правоснажности рјешења о експропријацији за некретнине експроприсане Рјешењем Службе за имовинско-правне, геодетске послове и катастар некретнина Опћине Кисељак, број: 05-27-173/22-7 од 05.05.2022. године

  22. Извјештај о раду Међуентитетског тијела за околиш за 2021. годину, с Приједлогом закључка

  23. Извјештај о раду Надзорног одбора "Хрватска пошта" д.о.о. Мостар за период од 01.01.2022. - 31.03.2022. године, с Приједлогом закључка

  24. Извјештај о раду Надзорног одбора Дионичког друштва БХ Телецом Сарајево за период 01.01.2022. 31.03.2022. године, с Приједлогом закључка

  25. Извјештај Комисије за вршење надзора над намјенским утрошком средстава из тачке ИИ. Одлуке о додјели средстава утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину Влади Федерације Босне и Херцеговине са позиције „Уговорене и друге посебне услуге-Транспарентност рада Владе Федерације БиХ у имплементацији реформских процеса“, за мјесец април 2022. године, с Приједлогом закључка

  26. Информација о утрошку средстава текућег трансфера „Субвенције јавним предузећима - Трансфер жељезницама ФБиХ“ додијељених из Буџета Федерације БиХ за 2021. годину, с Приједлогом закључка

  27. Информације Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, с приједлозима закључака

  а) Информација о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за изградњу фотонапонске електране „Ц5“ Привредног друштва „ЕЦО-WАТ“ д.о.о. Кисељак, с Приједлогом закључка

  б) Информација о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за изградњу фотонапонске електране „Ц4“ Привредног друштва „ЕЦО-WАТ“ д.о.о. Кисељак, с Приједлогом закључка

  ц) Информација о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за изградњу фотонапонске електране „Ц3“ Привредног друштва „ЕЦО-WАТ“ д.о.о. Кисељак, с Приједлогом закључка

  д) Информација о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за изградњу фотонапонске електране „Ц2“ Привредног друштва „ЕЦО-WАТ“ д.о.о. Кисељак, с Приједлогом закључка

  28. Информација о процјени утицаја за Закон о друштвеном/социјалном подузетништву у Федерацији Босне и Херцеговине, с Приједлогом закључка

  29. Информација о имплементацији активности Федералне управе за инспекцијске послове у оквиру Пројекта Е-управе уз финансијску подршку УСАИД-а, с Приједлогом закључка

  30. Приједлог одлуке о расподјели средстава утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству финансија – Федералном министарству финанција са економског кода „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – КАНТОНИ“  

  31.  Информација о стању на подручјима која су погођена земљотресима, мјерама и активностима на санацији, материјалној и финансијској помоћи од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине, с Приједлогом закључка

  32. Приједлог одлуке о давању претходне сагласности за закључивање Уговора о реализацији активности регресирања камата - гарантни фонд

  33. Приједлог одлуке о давању претходне сагласности за закључивање Уговора о реализацији активности регресирања камата - гарантни фонд

  34. Информација Федералног министарства трговине везано за алармантну ситуацију на тржишту пелета у БиХ, с Приједлогом закључка