Dnevni red. 316. sjednice Vlade FBiH

 • 26.05.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 315. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.05.2022. godine i Zapisnika 259. hitne sjednice Vlade, održane 24.05.2022. godine, telefonskim putem

  2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je podnio Ivo Tadić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  3. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prijedlog za određivanje privremene mjere u vezi primjene navedenog zakona, koje je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine podnio Vesko Drljača, zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine

  4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Edita Mazić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o.

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o.

  - Materijali za Dnevni red Skupštine J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o.

  7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

  8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata - Garantni fond“

  10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu

  11. Prijedlozi odluka

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde za razrješenje člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde ispred državnog kapitala

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde ispred državnog kapitala

  12. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

  13. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti Finansijsko-informatičkoj agenciji - FIA za izdavanje u zakup dijela poslovnog prostora u Drvaru i Glamoču, Intesa Sanpaolo Banci d.d. Bosne i Hercegovine

  15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

  16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije

  7. Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelica i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja

  18. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o ovlaštenju V. broj: 1772/2021 od 29.11.2021. godine (ovlaštenje za organizovanje poslova iz nadležnosti direktora i potpisivanje akata iz nadležnosti direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja - Nijaz Avdukić)

  19. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja i imenovanju Radne grupe za pripremu projektnog zadatka, koordinaciju i praćenje realizacije Projekta rekonstrukcije/sanacije/adaptacije dijela zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Čemerlića 2 - dio I. sprata, radi prenamjene prostora potrebama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  20. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Vitez, broj: I 06-27-2-984/20 od 26.01.2022. godine

  b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Vitez, broj: I 06-27-2-985/20 od 04.03.2022. godine.

  21. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj: 05-27-173/22-7 od 05.05.2022. godine

  22. Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar za period od 01.01.2022. - 31.03.2022. godine, s Prijedlogom zaključka

  24. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2022. 31.03.2022. godine, s Prijedlogom zaključka

  25. Izvještaj Komisije za vršenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava iz tačke II. Odluke o dodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge-Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa“, za mjesec april 2022. godine, s Prijedlogom zaključka

  26. Informacija o utrošku sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH“ dodijeljenih iz Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  27. Informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, s prijedlozima zaključaka

  a) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „C5“ Privrednog društva „ECO-WAT“ d.o.o. Kiseljak, s Prijedlogom zaključka

  b) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „C4“ Privrednog društva „ECO-WAT“ d.o.o. Kiseljak, s Prijedlogom zaključka

  c) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „C3“ Privrednog društva „ECO-WAT“ d.o.o. Kiseljak, s Prijedlogom zaključka

  d) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „C2“ Privrednog društva „ECO-WAT“ d.o.o. Kiseljak, s Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o procjeni uticaja za Zakon o društvenom/socijalnom poduzetništvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka

  29. Informacija o implementaciji aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove u okviru Projekta E-uprave uz finansijsku podršku USAID-a, s Prijedlogom zaključka

  30. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI“  

  31. Informacija o stanju na područjima koja su pogođena zemljotresima, mjerama i aktivnostima na sanaciji, materijalnoj i finansijskoj pomoći od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka

  32. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata - garantni fond

  33. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata - garantni fond

  34. Informacija Federalnog ministarstva trgovine vezano za alarmantnu situaciju na tržištu peleta u BiH, s Prijedlogom zaključka