Дневни ред 304. сједнице Владе ФБиХ

 • 24.02.2022.
 • 1.    Усвајање Записника 303. сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 17.02.2022. године и Записника 242. хитне сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 22.02.2022. године телефонским путем

  2.    Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији Босне и Херцеговине на дан 21.02.2022. године, са приједлогом наредби и препорука Кризног штаба Федералног министарства здравства, са Приједлогом закључка

  3.    Приједлог мишљења о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о раду, који је предложила Адиса Кокић-Хиновић, посланик у Представничком дому Парламента Федерације БиХ

  4.    Приједлог изјашњења о Иницијативи за давање аутентичног тумачења Закона о правима бораца и чланова њихових породица, коју је у парламентарну процедуру упутио Нихад Суљевић, предсједник Школског одбора Ј.У. Средњошколски центар „Неџад Ибришимовић“ Илијаш

  5.    Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево

  6.    Приједлог одлуке о давању претходне сагласности на Одлуку о висини накнада за услуге из дјелокруга рада Финансијско-информатичке агенције

  7.    Приједлог одлуке о давању сагласности на гарантоване откупне цијене електричне енергије из постројења за кориштење обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације

  8.    Приједлог одлуке о одобравању репрограма кредита Привредном друштву "Зрак" д.д. Сарајево одобреног из комисионих средстава Владе Федерације Босне и Херцеговине код Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине

  9.    Приједлози аката:

  а) Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и номиновање за именовање члана Надзорног одбора у Јавном предузећу Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар

  б) Приједлог одлуке о утврђивању критерија за избор и номиновање за именовање члана Надзорног одбора у Јавном предузећу Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар

  ц) Приједлог текста Јавног конкурса за избор и номиновање за именовање члана Надзорног одбора у Јавном предузећу Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар

  10. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању јавног интереса за изградњу дијела Сарајевске обилазнице на дионици лот 3 Бутила-Влаково-Мостарско раскршће

  11. Приједлог одлуке о давању сагласности на Колективни уговор жељезничара за територију Федерације Босне и Херцеговине

  12. Приједлози одлука:

  а) Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора-Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине (у износу од 3,90 КМ)

  б) Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора-Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине (у износу од 46.393,15 КМ)

  ц) Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора-Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине (у износу од 172.015,74 КМ)

  д) Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора-Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине (у износу од 8.250,76 КМ)

  е) Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора-Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине (у износу од 227.591,20 КМ)

  13. Приједлог одлуке о давању на привремено кориштење пословног простора у Сарајеву, улица Одобашина број 45, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата

  14. Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о давању на привремено кориштење објекта бивше касарне „Горажде И“ и касарне „Шишета“, Опћина Горажде, Влади Босанско-подрињског кантона

  15. Приједлог одлуке о давању на кориштење бивше касарне „Горажде И“ Влади Босанско-подрињског кантона

  16. Приједлог одлуке о давању на кориштење дијела командне зграде Влади Босанско-подрињског кантона

  17. Приједлог одлуке о давању на кориштење бивше касарне "Шишета" Влади Босанско-подрињског кантона

  18. Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора - Ризнице Федералног министарства финансија - Федералног министарства финанција Федералном тужилаштву Федерације Босне и Херцеговине

  19. Приједлог одлуке о расподјели новчаних средстава из пасивног подбиланса предузећа и банака

  20. Приједлог рјешења о именовању представника Владе Федерације Босне и Херцеговине у заједничка тијела за проведбу билатералних споразума о економској и трговинској сарадњи

  21. Квартални извјештај о дугу Q4/2021, са Приједлогом закључка

  22. Консолидовани извјештај о намјенском утрошку средстава текућих трансфера кантонима, градовима и опћинама у Федерацији Босне и Херцеговине из Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2020. годину, са Приједлогом закључка

  23. Извјештаји о раду Надзорног одбора ЈП Међународни аеродром "Сарајево" д.о.о. Сарајево за период: 01.07.2021. - 30.09.2021. године, 01.10.2021. - 31.12.2021. године и 01.01.2021. - 31.12.2021. године, са Приједлогом закључка

  24. Извјештај о раду Надзорног одбора Привредног друштва БХ Телецом д.д. Сарајево за период 01.10.2021.- 31.12.2021. године, са Приједлогом закључка

  25. Извјештај о раду Надзорног одбора ЈП ХТ д.д. Мостар од 01.10.2021.-31.12.2021. године, са Приједлогом закључка

  26. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Федерална новинска агенција за период од 01.01.2021.-31.12.2021. године, са Приједлогом закључка

  27. Извјештај о раду Антикорупционог тима Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину, са Приједлогом закључка

  28. Информација о анализи ефекта примјене Одлуке Владе Федерације Босне и Херцеговине о ограничавању цијена снабдијевања електричном енергијом („Службене новине Федерације БиХ“, број: 3/22) (захтјев ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево за одобрење наставка рада Блока 4 у Подружници Термоелектрана „Тузла“, Тузла и Блока 5 у Подружници Термоелектрана „Какањ“, Какањ), са Приједлогом закључка и Нацртом закључка

  29. Информација о провођењу активности за пријем радника у РМУ "Какањ" д.о.о. - Какањ, РМУ "Зеница" д.о.о. - Зеница и РМУ "Бреза" д.о.о. - Бреза који послују у саставу Концерна ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, са Приједлогом закључка

  30. Информација о реализацији закључака Владе Федерације Босне и Херцеговине за јануар 2022. године, са Приједлогом закључка

  31. Информација Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине, број: 07-04-373/22 од 11.02.2022. године, са Приједлогом закључка

  32. Информација о проведеним активностима у поступку престанка рада Федералног фонда за помоћ настрадалим подручјима од природне несреће на територији Федерације Босне и Херцеговине, са Приједлогом закључка

  33. Информација о пресудама у предмету број: 65 0 П 532884 15 П и број: 65 0 П 532884 17 Гж, са Приједлогом закључка

  34. Информација (усмена) о стању у Развојној банци Федерације Босне и Херцеговине

  35. Приједлог одлуке о усвајању методологије утврђивања најниже основне цијене водних услуга у Федерацији Босне и Херцеговине

  36. Информација о реализацији хитне подршке пољопривредним произвођачима због отежаних услова пољопривредне производње, са Приједлогом закључка

  37. Приједлог одлуке о одобравању издвајања средстава текућег трансфера „Субвенција јавним предузећима - Трансфер Жељезницама ФБиХ“ у складу са Одлуком о привременом финансирању Федерације Босне и Херцеговине за период јануар-март 2022. године Федералном министарству промета и комуникација

  38. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево

  Приједлог рјешења о допуни Рјешења о именовању Радне групе за израду Нацрта Закона о измјенама и допунама Закона о плаћама и накнадама у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине и Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о плаћама и накнадама полицијских службеника Федерације Босне и Херцеговине