Dnevni red 304. sjednice Vlade FBiH

 • 24.02.2022.
  1. Usvajanje Zapisnika 303. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.02.2022. godine i Zapisnika 242. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.02.2022. godine telefonskim putem
  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 21.02.2022. godine, sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom zaključka
  3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je predložila Adisa Kokić-Hinović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
  4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, koju je u parlamentarnu proceduru uputio Nihad Suljević, predsjednik Školskog odbora J.U. Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš
  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
   - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
   - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
   - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o visini naknada za usluge iz djelokruga rada Finansijsko-informatičke agencije
  7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
  8. Prijedlog odluke o odobravanju reprograma kredita Privrednom društvu "Zrak" d.d. Sarajevo odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
  9. Prijedlozi akata:
   a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
   b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
   c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici lot 3 Butila-Vlakovo-Mostarsko raskršće
  11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
  12. Prijedlozi odluka:
   a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 3,90 KM)
   b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 46.393,15 KM)
   c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 172.015,74 KM)
   d) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 8.250,76 KM)
   e) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 227.591,20 KM)
  13. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Odobašina broj 45, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
  14. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje objekta bivše kasarne „Goražde I“ i kasarne „Šišeta“, Općina Goražde, Vladi Bosansko-podrinjskog kantona
  15. Prijedlog odluke o davanju na korištenje bivše kasarne „Goražde I“ Vladi Bosansko-podrinjskog kantona
  16. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela komandne zgrade Vladi Bosansko-podrinjskog kantona
  17. Prijedlog odluke o davanju na korištenje bivše kasarne "Šišeta" Vladi Bosansko-podrinjskog kantona
  18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
  19. Prijedlog odluke o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka
  20. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u zajednička tijela za provedbu bilateralnih sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji
  21. Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2021, sa Prijedlogom zaključka
  22. Konsolidovani izvještaj o namjenskom utrošku sredstava tekućih transfera kantonima, gradovima i općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, sa Prijedlogom zaključka
  23. Izvještaji o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za period: 01.07.2021. - 30.09.2021. godine, 01.10.2021. - 31.12.2021. godine i 01.01.2021. - 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
  24. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo za period 01.10.2021.- 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
  25. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP HT d.d. Mostar od 01.10.2021.-31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
  26. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Federalna novinska agencija za period od 01.01.2021.-31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
  27. Izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka
  28. Informacija o analizi efekta primjene Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o ograničavanju cijena snabdijevanja električnom energijom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 3/22) (zahtjev JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za odobrenje nastavka rada Bloka 4 u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla i Bloka 5 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj), sa Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
  29. Informacija o provođenju aktivnosti za prijem radnika u RMU "Kakanj" d.o.o. - Kakanj, RMU "Zenica" d.o.o. - Zenica i RMU "Breza" d.o.o. - Breza koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
  30. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za januar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka
  31. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 07-04-373/22 od 11.02.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka
  32. Informacija o provedenim aktivnostima u postupku prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
  33. Informacija o presudama u predmetu broj: 65 0 P 532884 15 P i broj: 65 0 P 532884 17 Gž, sa Prijedlogom zaključka
  34. Informacija (usmena) o stanju u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine
  35. Prijedlog odluke o usvajanju metodologije utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine
  36. Informacija o realizaciji hitne podrške poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uslova poljoprivredne proizvodnje, sa Prijedlogom zaključka
  37. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava tekućeg transfera „Subvencija javnim preduzećima - Transfer Željeznicama FBiH“ u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2022. godine Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  38. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
   - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
   - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
   - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
  39. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine