353. сједница Владе ФБиХ

 • 09.03.2023.
 • 353. сједница Владе ФБиХ

  За Жељезнице Федерације БиХ 20,5 милиона КМ

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Мостару на приједлог Федералног министарства промета и комуникација донијела Одлуку о усвајању Програма утрошка средстава текућег трансфера „Субвенције јавним предузећима - Трансфер жељезницама ФБиХ“, утврђеног Буџетом ФБиХ за 2023. годину овом министарству.

  Овај програм вриједан је укупно 14.500.000 КМ. Од тога средства од 14 милиона КМ ће бити распоређена на ЈП Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево, и то за финансирање одржавања жељезничке инфраструктуре планирано је 11.900.000 КМ, за суфинансирање обављања услуга жељезничког путничког саобраћаја 2.000.000 КМ, те за суфинансирање обављања услуга жељезничког комбинованог саобраћаја 100.000 КМ.

  Износ од 500 хиљада КМ намијењен је за Босанско-херцеговачку жељезничку јавну корпорацију. Сврха овог програма је провођење Закона о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког и комбинованог саобраћаја по којем Федерација БиХ финансира одржавање жељезничке инфраструктуре, те суфинансира жељезнички путнички и комбиновани саобраћај. Такођер, финансира рад Босанско - херцеговачке жељезничке јавне корпорације Сарајево по Споразуму између Федерације БиХ и Републике Српске о успостављању заједничке жељезничке јавне корпорације као дијела транспортне корпорације, у односу 60:40.

  Корисницима трансфера средства ће се дозначити у шест једнаких мјесечних износа у првој половини 2023. године, а они су обавезни да додијељена средства користе намјенски. Федерално министарство промета и комуникација ће периодично достављати извјештај о дозначеним средствима према крајњем кориснику на прописаном обрасцу, док ће намјенски утрошак средстава корисници доказивати по завршетку буџетске године.

  За провођење ове одлуке задужени су Федерално министарство промета и комуникација, Федерално министарство финансија и корисници трансфера, свако у оквиру своје надлежности.

  Влада је данас донијела и Одлуку о додјели средстава ЈП Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево на име измирења обавеза по Закону о финансијској консолидацији за 2023. годину у износу од 6.000.000 КМ.

  Ова средства утврђена су у Буџету ФБиХ за 2023. годину у оквиру субвенција јавним предузећима, а трансфер за измирење обавеза ће се у складу са овим законом додијелити Жељезницама ФБиХ за намјену плаћања обавеза према Федералном заводу за пензијско и инвалидско осигурање.

  Кориснику трансфера средства ће се дозначавати по испостављеним фактурама према Федералном заводу ПИО и који су били предмет Закона о финансијској консолидацији ЈП Жељезнице ФБиХ д.о.о. Сарајево за период од 1.1.2008. до 31.12.2012. године.

  Жељезнице ФБиХ ће за висину додијељених средстава повећати учешће државног капитала и о томе информисати Федерално министарство промета и комуникација.

  За провођење ове одлуке задужени су Федерално министарство промета и комуникација, Федерално министарство финансија и ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево, свако у оквиру своје надлежности.

  Како је образложено, разлог за доношење Одлуке је проведба законске одредбе по којој је Федерација БиХ узела у обавезу провођење финансијске консолидације ЈП Жељезнице ФБиХ д.о.о. Сарајево с циљем осигурања финансијске одрживости и стабилности пословања овог привредног друштва.

  Више од пет милиона КМ за три програма из области заштите околиша и развоја туризма у ФБиХ

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства околиша и туризма, усвојила три програма утрошка средстава с критеријима расподјеле из овогодишњег Буџета ФБиХ у укупном износу од 5.164.595 КМ. Ова средства се расподјељују са буџетске позиције Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима и то за програме проведбе Акционог плана Стратегије околиша, затим развоја туризма, те подршке Националном парку Уна.

  Првим Програмом утрошка се укупно 2.664.595 КМ расподјељује на четири програма заштите околиша. Највеће издвајање од 2.000.000 КМ односи се на суфинансирање санације и уклањања опасног отпада крукса из индустријске зоне града Тузле, који се налази у кругу некадашњих фабрика Хлор алкалног комбината (ХАК). Ова средства планирана су на основу Закључка Парламента ФБиХ, а корисник је Влада Тузланског кантона.

  Другим програмом је 500.000 КМ намијењено побољшању функционирања управљања заштићеним подручјима из надлежности нижих нивоа власти у ФБиХ. Његов циљ је одрживо управљање, очување биодиверзитета и геодиверзитета, јачање јавних установа које управљају заштићеним подручјима, као и повећање броја посјета тим подручјима. Корисници ових средстава су институције и опћине које управљају заштићеним природним подручјима (споменици природе, паркови природе и заштићени пејзажи: Прокошко језеро, Коњух, Блидиње, Хутово Блато, Требевић, затим Бентбаша, пећина Вјетреница, Тајан и др.).  Трећим програмом се 84.595 КМ додјељује Јавном предузећу „Депонија“ д.о.о. Мостар за подршку регионалним центрима за управљање комуналним отпадом. Четвртим је 80.000 КМ намијењено кориснику ЈП за комуналне послове КОМУС д.о.о. Грачаница за суфинансирање унапређења управљања комуналним отпадом, за изградњу трансфер станица, рециклажних дворишта и сортирнице комуналног отпада, те затварање несанитарних депонија.

  Другом данашњом одлуком из ресора Федералног министарства околиша и туризма, Влада је усвојила Програм утрошка трансфера 2.000.000 КМ за развој туризма и то за три програма. Корисници могу бити правна и физичка лица регистрирана на територији ФБиХ, а према критеријима утврђеним Програмом.

  Највећи од ова три односи се на издвајање 1.000.000 КМ за суфинансирање пројеката из туристичко-угоститељског сектора путем кредитне линије Развојне банке ФБиХ за дугорочно кредитирање туристичког сектора, с циљем развоја одрживог туризма у ФБиХ. Према условима, износ појединачног кредита може бити до 500.000 КМ, с роком отплате од осам година укључујући граце период до 12 мјесеци, уз каматну стопу 2,5 посто фиксно на годишњем нивоу. Редовну камату у висини 2,5 посто ће субвенционирати ресорно федерално министарство за цијело вријеме отплате кредита (укључујући и граце период), као и једнократну накнаду за обраду кредитног захтјева која ће бити субвенционирана у стопостотном износу. Сврха овог програма је потицај изградњи нових и адаптацији постојећих смјештајних и туристичко угоститељских капацитета, допринос повећању квалитете туристичке понуде и садржаја, повећање квалитета живота у руралним подручјима, стварање увјета за останак младих на селу, очување традицијских стамбених објеката и развој сеоског туризма као новог туристичког производа, као и остали пројекти који доприносе одрживом развоју туризма.

  У другом програму се 700.000 КМ издваја за набавку опреме с циљем развоја авантуристичког туризма у руралним предјелима. Минималан износ за додјелу је 5.000 КМ, а максималан 50.000 КМ. Трећи програм у износу од 300.000 КМ намијењен је подршци туристичко-угоститељским манифестацијама које имају национални и интернационални значај за ФБиХ (конференције, сајмови, туристичко - гастрономске и друге манифестације). Сврха је промоција домаћих туристичких производа и дестинација с циљем развоја и унапређивања туристичке понуде, повећање посјета и развој одрживог туризма. Минималан износ за додјелу је 5.000 КМ, а максималан 20.000 КМ.

  Такођер Влада је у складу са Законом о НП Уна одобрила Програм утрошка 500.000 КМ за финансирање трошкова за рад и функционирање овог националног парка чија дјелатност је јавна, а примарни задатак је заштита и очување природних вриједности и изворности природе у овом НП, који су од значаја за ФБиХ.

  Утврђен Нацрт закона о унутрашњој трговини: Додатно уређење питања значајних за трговце и потрошаче, као и области интернет продаје

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства трговине, утврдила и у парламентарну процедуру упутила Нацрт закона о унутрашњој трговини. Овим законом уређују се услови и начин обављања трговине и трговинских услуга, права и обавезе трговаца, облици трговине, начин формирања и истицања цијена, трговачка евиденција, праћење трговине и тржишта, заштита потрошача. Прецизирају се и законска рјешења која се односе на непоштене трговачке радње, забрану ограничења трговине и привремене мјере ограничења трговине, као и управни и инспекцијски надзор над примјеном овог закона, те друга питања од значаја за обављање трговине на територији ФБиХ.

  Како је образложило ресорно министарство, приоритет је стварање што квалитетнијег законског оквира за даљње унапређење и развој  трговине у Федерацији. Такођер, потреба да се одговори захтјевима модернизације трговинског сектора и праксе, који су се појавили током примјене важећег Закона о унутрашњој трговини условили су потребу за потпунијим и прецизнијим уређењем трговинске дјелатности и стварањем квалитетнијег, осавремењеног законског оквира. Због обимности рјешења које је неопходно донијети, приступило се изради новог законског акта, који практично сублимира сва ранија рјешења, те уводи сасвим нове одредбе и мјере у сфери обављања дјелатности трговине.

  Новине се, између исталог, односе на прецизније објашњавање појма трговца и трговинске дјелатности, као и осталих субјеката који под одређеним условима могу обављати ову дјелатност (физичка лица, удружења грађана, пољопривредници). Према образложењу Министарства, додатно се уређују поступања и обавезе трговаца, као и питања која су од значаја за потрошаче (одобравање попуста, продаја са сниженом цијеном...). Уводи се и савремена номенклатура и класификација облика и начина трговине, нови институти (посебне тржишне институције и слично), а с циљем развоја тржишне конкуренције и равноправности трговаца.

  Детаљно се уређује и интернет продаја, имајући у виду њено све веће учешће у укупном малопродајном промету. У образложењу се напомиње да су се развојем интернет продаје јавиле и одређене девијације усљед правно неуређеног стања у области електронског пословања, те је неопходно предвидјети  адекватне механизме за такве појаве. Нормирање начина обавлјања трговине путем интернета, како истичу из Министарства, допринијет ће смањењу сиве економије и регистрацији нових привредних субјеката у трговинској дјелатности. Према образложењу, Нацртом закона је, међу осталим, прописано да трговац који обавља продају на даљину мора пружити таксативно наведене информације о трговцу  и то у облику и на начин који је непосредно и стално доступан потрошачима и надлежним инспекцијским органима.

  Надаље, Нацртом су прецизирани и разлози за доношење рјешења о престанку рада трговачке радње по службеној дужности. Прецизније се уређује и начин формирања и истицања малопродајне цијене, затим обавеза вођења књиге жалби у трговинама, као и материјално-правне одредбе које дају конкретна овлаштења за предузимање конкретних управних радњи инспектору у поступку инспекцијског надзора. 

  Имајући у виду чињеницу да је Босна и Херцеговина недавно добила кандидатски статус, из Федералног министарства трговине истакнуто је и да се овим нацртом закона врше и одређена усклађивања са изворима права ЕУ. Тиме је испуњена обавеза из чланова Споразума о стабилизацији и придруживању, који се односе на слободно кретање роба, те сарадњу уговорних страна у области пословног настањивања и слободе пружања услуга. Након што Федерални парламент усвоји Нацрт, услиједит ће законом прописани период јавне расправе. Током ње ће сви кључни актери у сектору трговине моћи изнијети примједбе и приједлоге који ће с циљем још бољег уређења ове области бити уграђени у текст приједлога закона прије његовог финалног усвајања.

  Активности у поступку издавања енергетске дозволе за изградњу ВЕ Тушница

  Влада Федерације БиХ усвојила је информацију Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе и дала претходну сагласност овом министарству у поступку издавања Енергетске дозволе привредом друштву Wинтер Wинд д.о.о. Томиславград за изградњу вјетроелектране Тушница. Планирано је да се ова вјетроелектрана, инсталисане називне снаге 72,6 МW (11x6,6МW), одобрене снаге прикључења 72,6 МW (11x6,6 МW) и планиране годишње производње електричне енергије од 193 ГWх, гради на планинском подручју брда Јеловача-Тушница, на подручју опћине Томиславград.

  У информацији је наведено да обновљиви извори енергије постају све важнији не само у смислу смањења емисије ЦО, него и као локални извор енергије без потребе увоза. У економском смислу овакви пројекти су веома важни за опћи просперитет у регији и земљи. Пројект изградње ВЕ Тушница доприноси унапређењу стања привреде у Кантону 10, а посебно у опћини Томиславград на чијем простору је локација ове вјетроелектране.

  Пројект ВЕ Тушница је започет 2017. године, када је почело испитивање и мјерење вјетропотенцијала, а 2019. године израђен је и елаборат којим је приказано да је на надморској висини од 1.610 метара измјерена просјечна брзина вјетра од 8 м/с, у десетоминутном интервалу, а максимална измјерена брзина вјетра износи
  35,1 м/с. Позиције и количина вјетротурбина су одређене на основу елабората, те је одређено да је на ову локацију идеално позиционирати 11 вјетроагрегата, инсталисане снаге 6,6 МW.

  Укупни трошак изградње ВЕ Тушница износи 106.354.000 еура, према трошковнику главног пројекта, а поврат инвестиције уз гарантовану откупну цијену из 2023. године од 64,39 €/МWх био би између десет и једанаест година.

  Информација садржи и хронологију реализованих и активности које су у току, као и планове за наредни период за пројекта изградње ВЕ Тушница, те статус пројекта изградње ове вјетроелектране.

  У складу са Законом о електричној енергији у ФБиХ и Уредбом о поступку, критеријуму, форми и садржају захтјева за издавање енергетске дозволе за изградњу нових и реконструкцију постојећих производних постројења прописано је да за изградњу нових и реконструкцију постојећих производних електроенергетских објекта који су из надлежности Федерације БиХ и чија је инсталисана снага већа од 30 МW, Енергетску дозволу издаје Федерално министарство енергије, рударства и индустрије уз претходно прибављену сагласност Владе Федерације БиХ и Парламента ФБиХ.

  Премијер Федерације БиХ задужен је да данас усвојену информацију са Закључком упути Парламенту ФБиХ на разматрање и усвајање, како би Министарство могло приступити активностима прописаним Уредбом о поступку, критеријуму, форми и садржају захтјева за издавање енергетске дозволе за изградњу нових и реконструкцију постојећих производних постројења, на издавању ове енергетске дозволе.

  Сагласност за пријем 25 радника у РМУ Бреза

  Влада Федерације БиХ усвојила је информацију Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, а која се односи на провођење активности за пријем радника у Рудник мрког угља Бреза д.о.о. Бреза који послује у саставу Концерна ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево.

  Влада ФБиХ даје сагласност за пријем укупно 25 радника на неодређено радно вријеме у овом руднику и то 24 НК радника у Служби за производњу за погон Сретно и Каменице, те један инжењер рударства на пословима производње, управник смјене.

  У информацији овог федералног министарства наведено је да је ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево тражила сагласност за пријем 25 радника у РМУ Бреза на неодређено радно вријеме. У образложењу захтјева које је Министарству доставило ово јавно предузеће очито је да се ради о радницима који су везани за директну производњу у подземним погонима Сретно и Каменице.

  Такођер, у образложењу се наводи да је у овом руднику на дан 31.12.2021. године било укупно 1.059 радника, а 9.2.2023. године 919 радника. Смањењем укупног броја радника, смањен је и број производних радника. Пријемом 25 радника на неодређено радно вријеме неће доћи до повећања укупног броја радника у РМУ Бреза с обзиром да су на радним мјестима за које се тражи пријем тренутно ангажовани радници којима у наредном периоду истиче рад на одређено радно вријеме.

  Ови радници су неопходни за извођење рударских радова (припреме и добијања угља), а с циљем остваривања задатих производних резултата.

  Подршка пројекту запошљавања у приватном сектору

  Влада Федерације БиХ утврдила је Приједлог одлуке о прихватању задужње Федерације БиХ по Споразуму о зајму између БиХ и Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) у укупном износу до 39.000.000 еура одобрених средстава за БиХ, од чега се 25.000.000 еура алоцира на Федерацију за Пројект подршке запошљавања.

  Средства зајма намијењена су за повећање запослености у приватном сектору циљних група пријављених тражилаца посла. Пројект ће то остварити финансирањем више активних мјера тржишта рада, те пружањем подршке за јачање посредовања при запошљавању и модернизацијом пракси мониторинга и евалуације. Такођер обухвата и покривање издатака изазваних порастом броја незапослених особа у вријеме пандемије.

  Проведба Пројекта, између осталог, треба резултирати запошљавањем 15.000 особа у ФБиХ, а његове активности получити одрживој запослености и након 12 мјесеци по истеку потицаја. Обухвата и очување интегритета финансијских фондова јавних служби за запошљавање и Федералног завода за запошљавање, као и могућност издвајања већих финансијских средстава за будуће запошљавање.

  Утврђеним приједлогом Одлуке такођер се потврђује да је разматрана документација прихватљива за Федерацију, а посебно усаглашени записник с преговора, Нацрт Споразума о зајму између БиХ и ИБРД-а, те Нацрт Пројектног споразума између ИБРД-а и Федерације БиХ, као и Нацрт Документа о процјени пројекта. Одлуком је и предложено давање сагласности за закључивање Супсидијарног споразума између БиХ и Федерације за ова средства.

  Наиме, како је наведено у Информацији Федералног министарства финансија, Влада ФБиХ је Закључком од 10.6.2021. подржала иницијативу за задужење код ИБРД - Свјетске банке за Пројект Подршке запошљавању у БиХ-ИИ (ЕСП ИИ) - додатно финансирање на подручју ФБиХ у износу до 25 милиона еура. У априлу прошле године одржани су и преговори на којим је усаглашен Записник, нацрт Споразум о зајму између БиХ и ИБРД, нацрт Пројектног споразума између ФБиХ и ИБРД и Документ о процјени пројекта (ПАД).

  Иначе, овај пројект је покренуло Федерално министарство рада и социјалне политике с циљем пружања подршке дјелимичног умањивања утицаја на пандемије ЦОВИД-19 на активне мјере тржишта рада, као и прилив великог броја радника који су остали без посла усљед пандемије. Такођер, наставит ће се испуњавање обавеза из Реформске агенде, као што су унапрјеђење исхода тржишта рада и транзиција на тржишну економију, а које су и даље највећи изазови у БиХ.

  Овај зајам је са роком отплате од 32 године уз седмогодишњи граце период, а за реализацију данас усвојене Одлуке и извјештавање, задужено је Федерално министарство финансија.

  Утврђени приједлог одлуке ради доношења бит ће упућен Парламенту Федерације БиХ, у складу са Законом о дугу, задуживању и гаранцијама у ФБиХ.

  Више од 16,7 милиона КМ за програме и пројекте намијењене култури, спорту и младима у ФБиХ

  Влада Федерације БиХ данас је, на приједлог Федералног министарства културе и спорта, донијела одлуке о усвајању четири програма утрошка средстава с критеријима расподјеле, утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину овом министарству у укупном износу од 16.750.000 КМ.

  Програмом текућих трансфера намијењених култури, спорту и младима планиран је износ од 6.550.000 КМ. Од овог износа у оквиру трансфера за обнову културног и градитељског наслијеђа за провођење пет програма намијењено је 720.000 КМ, док су за културу од значаја за Федерацију БиХ са 1.480.000 КМ обухваћена три програма, а 950.000 КМ је планирано за два програма институцијама науке и културе од значаја за Босну и Херцеговину. Такођер, овим програмом планирана је и расподјела 3.000.000 КМ за седам програма у оквиру трансфера за спорт од значаја за Федерацију, као и 400.000 КМ за провођење четири програма намијењена као подршка младима. Средстава ће се додијелити на основу јавног позива, а дио средства, интервентна, на основу објављеног обавјештења и пристиглих захтјева корисника.

  Програмом утрошка средстава у оквиру текућих трансфера другим нивоима власти и фондовима планиран је износ од 200.000 КМ у сврху суфинансирања Спортских игара младих. Сврха овог програма је допринос развоју спорта, толеранције, солидарности, те поштивању различитости и стварању нових пријатељстава, као и потицање младих за бављењем тјелесном активношћу и здравог стила живота. Корисник ових средстава је Удружење за спорт и рекреацију младих.

  Усвојена су и два програма утрошка средстава која су планирана су у оквиру капиталног трансфера другим нивоима власти и фондовима. Први је намијењен за изградњу базена у Мостару у износу од 8.000.000 КМ, а проводи га Дирекција за изградњу КСЦ у Мостару. Од овога износа за трошкове уређења земљишта планирано је 200.000 КМ, за трошкове ревизије Идејног рјешења 30.000 КМ, за технички тим и услуге надзора изградње 233.800 КМ, те за услуге извођача радова 7.536.200 КМ.

  Другим капиталним трансфером планиран је износ од 2.000.000 КМ у сврху изградње Хрватског народног казалишта Мостар, а коју проводи Хрватско народно казалиште Мостар. Од овог износа за грађевинске радове планирано је 1.880.000 КМ, а за услуге које подразумијевају трошкове консултантских послова, стручно-технички надзор радова, те потребних сагласности и документације планиран је износ од 120.000 КМ.

  Средства планирана овим капиталним трансферима ће се преносити сукцесивно на рачун имплементатора одобреног пројекта у најмање три транше. Прва транша од максимално 20 посто ће се уплатити након што имплементатор достави захтјев са предрачуном за извођење радова и услуга, а свака сљедећа након што имплементатор достави захтјев за уплату и доказе о реализацији претходне транше. Федерално министарство културе и спорта ће са имплементатором потписати посебан уговор за сваку траншу у којем ће се дефинирати намјена средстава, те вршити контролу њиховог намјенског утрошка.

  Уредбе, одлуке и рјешења

  Данас су донесене уредбе о измјенама и допунама Уредбе о успостави, процедури и критеријима додјеле федералних награда за науку, те о допуни Уредбе о организовању служби заштите и спашавања ФБиХ.

  На приједлог Федералног министарства промета и комуникација допуњена је Одлука о давању сагласности за кориштење више земљишних честица јавног добра за потребе изградње аутоцесте на Коридору Вц, дионица Путниково Брдо - Медаково, те донесена Одлука о изузимању и промјени намјене земљишта за потребе грађења аутоцесте на Коридору Вц, дионица Озимица - Поприкуше.

  Влада ФБиХ је донијела и Одлуку којом се прихвата Оквир интероперабилности Босне и Херцеговине, препоруке и одреднице Европског оквира интероперабилности (ЕИФ), чиме се у Федерацији БиХ стварају претпоставке за осигурање компатибилности информационих система и процеса, те пружања обједињених и кориснички усмјерених услуга јавне управе.

  Донесено је Рјешење којим се дозвољава кориснику експропријације, ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар, улазак у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине потпуно експроприсане Рјешењем надлежне службе Опћине Жепче. У захтјеву Аутоцеста ФБиХ се, између осталог, истиче да је поступак експропријације вођен ради изградње аутоцесте на траси Коридора Вц, дионица Медаково - Озимица, на подручју ове опћине, а након што је одлуком Владе ФБиХ утврђен јавни интерес за изградњу ове дионице аутоцесте.

  На приједлог Федералног министарства финансија прихваћен је мјесечни преглед наплате порезних прихода и доприноса на територији Федерације БиХ за јануар 2023. године. 

  Извјештаји и Информације

  Влада ФБиХ је на данашњој сједници усвојила извјештаје о раду за прошлу годину Федералног штаба цивилне заштите и Федералне управе цивилне заштите, те Управног одбора Агенције за водно подручје ријеке Саве Сарајево и Управног одбора Пројекта „Енергетска ефикасност у БиХ“ за Федерацију БиХ, као и Федералног завода за програмирање развоја.

  Прихваћени су извјештај ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево о утрошку средстава за послове Службе Помоћ-информације на јавним цестама у ФБиХ за период 1.1.-31.12.2022. године.

  Данас су прихваћени и прошлогодишњи извјештаји о раду Службе за заједничке послове органа и тијела ФБиХ, као и Стручног радног тијела Владе ФБиХ за припремање приједлога другостепених рјешења која доноси Влада у складу Законом о ревизији приватизације државног капитала у привредним друштвима и банкама ФБиХ.

  Усвојена је информација о намјенском утрошку средстава додијељених корисницима у 2022. години из дијела прихода остварених по основу накнада за приређивање игара на срећу коју је припремило Федерално министарство образовања и науке, те је прихваћена и информација Федералног министарства културе и спорта о намјенском утрошку средстава додијељених корисницима по основу накнада за приређивање игара на срећу за области „Промовирање културе“ и „Промицање развоја професионалног и аматерског спорта с циљем повећања средстава фонда за награђивање за истакнуте спортске резултате“.

  Влада је прихватила и информацију о имплементацији Закона о провођењу контроле законитости кориштења права из области бранилачко-инвалидске заштите за период 1. октобар - 31. децембар 2022. године, која ће бити достављена предсједнику и потпредсједницима ФБиХ, те објављена на wеб страници Федералног министарства за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата.

  Влада се упознала и са информацијом о извршеним ревизијама приватизације државног капитала привредних друштава и банака у Федерацији БиХ за период јули - децембар 2022. године.

  Кадровска рјешења

  Након што је донијела Одлуку о сазивању 11. ванредне Скупштине Дионичког друштва Цесте Мостар, Влада је за учешће у раду и одлучивању на овој скупштини опуномоћила Јадранка Пуљића.

  Такођер, за учешће у раду и одлучивању на предстојећој Скупштини Привредног друштва Бинас д.д. Бугојно опуномоћен је Златан Билановић.

  На приједлог Федералног министарства унутрашњих послова измијењено је Рјешење о именовању чланова Полицијског одбора за полицијске службенике ФБиХ, те је за предсједника овог одбора именован Нурудин Хафизовић.