338. сједницa Владe ФБиХ

 • 10.11.2022.
 • 338. сједницa Владe ФБиХ

  Донесена одлука о ограничавању цијена пелета 

  Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Сарајеву, донијела Одлуку о прописивању мјере непосредне контроле цијена одређивањем највишег нивоа цијена за пелет. Овом одлуком прописана је највиша продајна цијена пелета, која не може прелазити 480 КМ плус ПДВ у трговини на мало, по тони у свим паковањима. 

  Федерално министарство трговине предложило је Влади Федерације БиХ доношење ове одлуке, а као разлог за прописивање ове мјере наведена је превенција и сузбијање нереалног утврђивања цијена и евентуалног непоштеног понашања појединих произвођача и трговаца пелетом, заштита економских интереса грађана и омогућавања уредне снабдјевености тржишта.

  У образложењу је такођер напоменуто да су у протеклом периоду пословне политике произвођача и трговаца пелетом првенствено биле оријентиране ка извозу, с циљем остваривања за њих максималног профита, а при томе не водећи довољно рачуна о задовољењу потреба домаћег тржишта, како количински, тако и цјеновно. Ово министарство наводи да се у том контексту посебно истичу трговци који су, због енормно повећане потражње за пелетом били у изузетно повољној тржишној позицији и мотивирани искључиво својим интересом, формирали нереално и неоправдано високе цијене.

  Доношењем ове одлуке, како је образложено, такођер се омогућава превазилажење тренутних поремећаја на тржишту пелета и постизање компромисних рјешења којим ће се обезбиједити како одрживост пословних субјеката из области дрвопрераде, тако и приступачност висине цијене за домаће становништво.

  Такођер је истакнуто да је Влада Републике Српске донијела Одлуку о привременој мјери ограничења висине цијене пелета, која је објављена у Службеном гласнику РС-а 4. новембра и ступит ће на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 12.11.2022. године.

  Данашња одлука Владе Федерације БиХ о прописивању мјере непосредне контроле цијена одређивањем највишег нивоа цијена за пелет бит ће објављена у сутрашњем издању Службених новина Федерације БиХ, и ступит ће на снагу наредног дана од дана објављивања, односно 12.11.2022. године, што значи истог дана као и у Републици Српској, образложило је Федерално министарство трговине.

  С обзиром на чињеницу да је Босна и Херцеговина јединствени економски простор доношењем ове одлуке и за териториј Федерације БиХ у цијелости се омогућава синхронизирано поступање у оба ентитета, равноправан третман пословних субјеката и заштита  потрошача у Босни и Херцеговини. 

   Утврђен Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о просторном планирању и кориштењу земљишта на нивоу ФБиХ

  Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Сарајеву, утврдила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о просторном планирању и кориштењу земљишта на нивоу Федерације БиХ, те га упутила у парламентарну процедуру. Циљ измјена и допуна је законодавни оквир прилагодити потребама инвеститора ради стварања што бољег и ефикаснијег привредног амбијента у ФБиХ.

  Њиме се, између осталог, прописује провођење поступка издавања е-дозвола у области грађења. На пројекту е-система је активно радило Федерално министарство просторног уређења у сарадњи са УСАИД-ом, с обзиром на то да важећи закон не садржи одредбе за увођење електронског система издавања дозвола у области грађења. 

  Новим законским одредбама, које разрађују систем за издавање е-дозвола у области грађења, утврђује се могућност подношења захтјева, припадајуће документације, те других аката у области грађења и у електронској форми, као и начин прибављања корисничког кода. Дефинирају се и судионици у поступку електронског исходовања дозвола у складу са Законом о електронском документу ФБиХ. Даје се могућност инвеститору да самостално изабере начин на који ће добити потребне папирне и/или електронске документе, те се утврђују услови које овлаштени пројектанти морају испоштовати код израде инвестиционо-техничке документације, као и начин прикупљања доступних података од надлежног органа након успоставе е-система.

  Како је образложено, унапређење функционалности система и управних аката допринијет ће значајном смањењу времена за добијање дозвола, јер више неће бити потребно да подносиоци захтјева лично долазе у институције.

  Предложено је и скраћење рокова за издавање аката о грађењу. Тако се са 30 на 15 дана скраћују рокови у којим је ресорно министарство дужно донијети рјешења по захтјевима за издавање урбанистичке сагласности, као и за издавање одобрења за грађење, а са 20 на 15 дана за доношење рјешења по захтјеву за измјену одобрења за грађење. Прецизира се у којим управним поступцима се тражи мишљење кантоналног министарства просторног уређења.

  Измјенама и допунама овог закона предвиђено је оснивање коморе инжењера у грађевинарству Федерације БиХ, а с циљем унапређења услова за обављање стручних послова у области просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, грађења грађевина и захвата у простору и других области значајних за планирање и изградњу. Сврха коморе је остваривање интереса инжењера архитектонске, грађевинске, геодетске, машинске, електротехничке и саобраћајне, као и других који судјелују у сектору грађевинарства.

  Овим измјенама и допунама такођер се закон хармонизира са одредбама Закона о заштити околиша, те Правилника о збрињавању грађевинског отпада, као и Закона о провођењу Одлука Комисије за очување националних споменика БиХ. Отклањају се и недоумице које су у протеклом периоду имали инвеститори у вези са документацијом која се доставља уз захтјев за реконструкцију у односу на ону која се доставља уз захтјев за издавање одобрења за грађење.

  Текст измјена и допуна закона је прошао процедуре прибављања мишљења заинтересоване јавности и био објављен на wеб страници Федералног министарства просторног уређења с позивом свим заинтересованим за достављање коментара. У форми преднацрта био је упућен и надлежним кантоналним министарствима из ове области, те су у њега уграђене одређене сугестије.

  Допуњена Уредба о организацији и регулацији сектора гасне привреде 

  На приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, Влада ФБиХ је допунила Уредбу о организацији и регулацији сектора гасне привреде.

  Како је образложено, основни разлог за њену допуну је енергетска криза која се у 2022. години појавила у Европи и свијету посебно у области природног гаса, те потребе да и у тим условима буде регулирана набавка овог енергента. 

  Допуне се односе на интервентне количине природног гаса, које се утврђују као оне које је неопходно додатно обезбиједити у случају екстремних ситуација и непредвиђених околности, као што су прекиди испоруке гаса због хаварија, ремонта, изузетно ниских температура и слично, или већих потреба купаца за гасом у односу на планиране, уговорене и наручене количине гаса. Циљ је омогућити сигурно и континуирано снабдијевање тарифних купаца.

  У случају потребе и набавке интервентних количина природног гаса за потребе тарифних купаца, а према исказаном посебном захтјеву за конкретну интервентну набавку, снабдјевач ће их наручити по тренутним најповољнијим тржишним условима и цијенама, и по претходно извршеној авансној уплати тарифног купца који захтјева интервентну количину. У том случају, цијене интервентних количина природног гаса за тарифне купце ће бити засноване на тржишној цијени гаса са урачунатим трошковима царине и ПДВ-а, те укљученим трошковима транспорта кроз БиХ и осталим зависним трошковима уз максималну маржу снабдјевача од један посто.

  Снабдјевач је у обавези да о свему у писаној форми обавијести ресорно федерално министарство, које је о извршеним активностима дужно информирати Владу Федерације БиХ.

  Наиме, Енергоинвест д.д. Сарајево се, као снадбјевач природног гаса у ФБиХ, обратио Федералном министарству захтјевом за допуну Уредбе а у вези Одлуке о цијенама природног гаса за интервентне количине за повлаштене тарифне купце. Циљ захтјева је омогућавање снадбјевачу да, по потреби и на захтјев купаца, купи на тржишту додатне интервентне количине природног гаса по тржишним цијенама. Енергоинвест наводи да је већ имао овакву ситуацију када је од Сарајевогаса, као дистрибутера, добивао захтјеве за куповином додатних количина по тржишним цијенама, те да је већ испоручивао додатне количине по већим цијенама од цијене утврђене Одлуком Владе ФБиХ, али да оне нису могле бити наплаћене.

  Иначе, данас допуњена Уредба уредба ступа на снагу наредног дана од објављивања у Службеним новинама ФБиХ.

  Скоро 4,7 милиона КМ за увезивање стажа радницима рудника 

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, донијела Одлуку којом за четири рудника угља из састава Концерна Електропривреде БиХ одобрава укупно 4.694.815,15 КМ за увезивање радног стажа за 131 радника. 

  Од овог износа 2.705.147,01 КМ односи се на увезивање радног стажа за неуплаћене доприносе за ПИО/МИО за 75 радника који су стекли услове за пензионисање, те 1.989.668,14 КМ за 56 радника којима су уплаћена средства по судским пресудама, а нису стекли услове за пензионисање.

  Руднику угља Крека д.о.о. Тузла одобрено је увезивање радног стажа за 27 радника који су стекли услове за пензионисање у укупном износу од 769.165,43 КМ, а Руднику мрког угља Какањ д.о.о. Какањ за увезивање радног стажа 27 радника који су стекли услове за пензионисање износ од 901.315 КМ.

  Руднику мрког угља Бреза д.о.о. Бреза одобрено је увезивање радног стажа за осам радника који су стекли услове за пензионисање у укупном износу од 413.845,77 КМ, те још 1.442.358,02 КМ за увезивање радног стажа за уплаћена средства по судским пресудама за 39 радника који нису стекли услове за пензионисање.

  Руднику мрког угља Зеница д.о.о. Зеница одобрено је 620.820,81 КМ за увезивање радног стажа за 13 радника који су стекли услове за пензионисање, те 547.310,12 КМ за увезивање радног стажа за уплаћена средства по судским пресудама за 17 радника који нису стекли услове за пензионисање.

  Ови износи бит ће исплаћени из средстава зависних друштава - рудника угља у Концерну ЕП БиХ, а обезбијеђених Одлуком о одобравању средстава за давање позајмица зависним друштвима - рудницима угља од стране ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево од 25.5.2021. године.

  За реализацију ове одлуке задужени су Електропривреда БиХ, рудници угља у Концерну ЕП БиХ, Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање и Порезна управа ФБиХ.

  Данас је, такођер, допуњена Одлука о уплати заосталих неуплаћених обавеза за пензијско и инвалидско осигурање за увезивање радног стажа радницима зависних друштава - рудници угља у Концерну ЕП БиХ.

  Усвојен извјештај за 2021.: Намјенски утрошена средства за увезивање радног стажа у јавним предузећимa 

  Влада ФБиХ је усвојила извјештај Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о контроли намјенског утрошка грант средстава за увезивање радног стажа у јавним предузећима у прошлој години.

  Ријеч је о средствима додијељеним путем јавног позива Федералног министарства енергије, рударства и индустрије из Програма утрошка средстава утврђених прошлогодишњим буџетом на име субвенција јавним предузећима за увезивање радног стажа Укупно додијељена средства за пензионисање 93 радника износила су 1.628.171,71 КМ.

  Програмом је било утврђено да се средства односе на измирење дуговања предузећа за неуплаћене доприносе само на основу ПИО/МИО запосленицима који су стекли услове за одлазак у пензију или ће их стећи до дана подношења захтјева.

  Надзор је извршила Комисија за праћење и евалуацију утрошка средстава додијељених путем јавног позива за кандидовање према утврђеним критеријима, формирана рјешењем федералног министра енергије, рударства и индустрије од 13.5.2021. године

  У извјештају је наведено да је контролом намјенског утрошка средстава и комисијских записника утврђено да су средства од 1.628.171,71 КМ намјенски утрошена у складу с Програмом и Одлуком Владе ФБиХ. На овај начин су право на пензију остварила 93 радника у седам привредних друштава.

  Ријеч је о компанијама Агрокомерц д.д. Велика Кладуша (494.307,36 КМ за 21 радника), БНТ-ТМиХ Нови Травник (22.628,30 КМ за два радника), ПС Витезит д.о.о. Витез (156.577,10 КМ за 11 радника), Бинас д.д. Бугојно (63.648,37 за 4 радника), Гранит д.д. Јабланица (155.452,36 КМ за седам радника), Жељезара Зеница д.о.о. Зеница (249.185,62 за 12 радника) и ИП Криваја д.о.о. Завидовићи - у стечају (486.372,60 КМ за 36 радника).

  Подржане иницијативе за осигурање средстава
  за изградњу двије дионице аутоцесте

  На приједлог Федералног министарства финансија, Влада ФБиХ данас је подржала двије иницијативе за осигурање средстава намијењених за реализацију пројекта изградње аутоцесте на Коридору Вц. Ријеч је о кредитном задужењу код Европске инвестицијске банке (ЕИБ).

  У првој иницијативи ради се о осигурању додатних средстава за реализацију пројекта изградње дионице Понирак – Враца, у износу до 7,5 милиона еура. Како је образложено, са ЕИБ-ом је договорено да се технички опис и финансијска структура Уговора о финансирању ове дионице допуне придруживањем података који се односе на сусједну дионицу тунел Зеница - Доња Грачаница. У међувремену је дошло до измјена пројектног рјешења и измјене грађевинске дозволе, те је дужина дионице Понирак - Враца, односно тунела Зеница, повећана и износи 3,4 км (лијева тунелска цијев), односно 3,5 км (десна). Нови технички опис пројекта требао би обухватити аутоцесту у дужини од 6,2 км између Понирка и Доње Грачанице у средишњем дијелу Босне и Херцеговине.

  Друга иницијатива односи се на кредитно задужење код ЕИБ-а за изградњу поддионице аутоцесте Иван - Овчари, у износу од 162 милиона еура. Укупна дужина дионице износи 10,075 километара, а почиње одмах иза портала тунела Иван. Поддионицу сачињавају мостови и тунели (12 мостова у дужини укупно 3,6 километара и шест тунела укупне дужине 3,6 километара), те пролази кроз насеља Врбљани, Бадањ, Гајево Брадина и Зукићи, а завршава привременим спојем на магистралну цесту М17 у Овчарима.

  Влада је данас прихватила информације о овим кредитима као основама за вођење преговора, те задужила федерална министарства финансија, те промета и комуникација, као и ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар, да у тимове за преговоре именују овлаштене представнике.

  Коначне одлука о задужењима бит ће донесене по окончању преговора са ЕИБ-ом, а крајњи дужник по овим кредитима су Аутоцесте ФБиХ.

  Федерално министарство финансија ће Влади Федерације БиХ поднијети Информацију о преговорима и текст усаглашених Споразума о кредиту између БиХ и ЕИБ-а, а данашње закључке ће доставити Министарству финансија и трезора БиХ ради провођења даље процедуре. 

  Одлуке, закључци и рјешења

  Федерална влада је Јавном предузећу Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево, кориснику експропријације, дозволила улазак у посјед некретнина потпуно експроприсаних Рјешењем Града Бихаћа путем Службе за урбанистичко планирање, грађење, имовинско-правне и геодетске послове. Поступак експропријације вођен је у сврху реконструкције цесте М-5.

  Донесена су и два рјешења којима је кориснику извлаштења, ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар, дозвољен улазак у посјед некретнина потпуно извлаштених рјешењима Града Мостара путем Одјела за финансије и некретнине, прије правомоћности рјешења о извлаштењу. Поступак је вођен ради изградње аутоцесте на траси Коридора Вц, дионица Мостар југ - Буна, поддионица Мостар југ - тунел Квањ.

  Такођер, Аутоцестама ФБиХ је дозвољен и улазак у посјед двије некретнине прије исплате накнаде за некретнине потпуно експроприсане рјешењима Службе за катастар, урбанизам и имовинско-правне послове Опћине Тешањ, а у сврху изградње аутоцесте на траси Коридора Вц, дионица Путниково Брдо - Медаково.

  Влада ФБиХ је прихватила извјештај о раду Надзорног одбора Унион банке д.д. Сарајево за период од 1.7. до 30.9.2022. године. 

  Федерална влада је усвојила информацију о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у ФБиХ на дан 7.11.2022. године с приједлогом наредби и препорука Кризног штаба Федералног министарства здравства, које су донесене с роком важења од 60 дана, рачунајући од 10.11.2022. године. С обзиром на низак ниво преноса вируса у заједници, ријеч је о продужењу мјера које су биле на снази у протеклом периоду.

  Данас је усвојена информација о реализацији Уговора о набавци вакцина против ЦОВИД-19, закљученог између Вијећа министара БиХ и Глобалне алијансе за вакцине (ГАВИ) која руководи Механизмом за глобални приступ вакцина за ЦОВИД-19 (ЦОВАX), уз ангажман Коалиције за иновације и спремност против епидемија (ЦЕПИ) и Свјетске здравствене организације.

  Такођер је усвојена и информација Уреда Владе ФБиХ за односе с јавношћу о реализацији закључка са сједнице од 15.9.2022. године, те је прихваћен Регистар прописа Владе ФБиХ који су утврђени и донесени у периоду од 31.3.2015. до 31.10.2022. године. Регистар ће бити презентиран и доступан јавности.

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике, донијела потребне акте за провођење процедуре за именовање чланова Управног одбора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.