3. ЗАКОН о измјени Закона о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРИПАДНОСТИ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашава се Закон о измјени Закона о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 24.01.2022. године и на сједници Дома народа од 17.02.2022. године.

Број 01-02-1-114-01/22
28. фебруара 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРИПАДНОСТИ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Члан 1.


У Закону о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 и 94/15), у члану 9. у ставу 2. број "1,9658" замијенити бројем "1,5", брисати тачку и додати текст: "те ће се сваке сљедеће календарске године умањивати за 0,1 до коефицијента 1,3.".


Члан 2.


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.